Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grønt Råds forretningsorden

Forretningsorden for Grønt Råd i Norddjurs Kommune

§ 1. Formål:

1.1. Grønt Råd Norddjurs er et dialog Råd og samarbejdsorgan mellem borgere, interessegrupper, erhverv og Norddjurs Kommune med det formål:

  • at fremme en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling indenfor kommunens natur- og miljøområde,
  • at rådgive kommunalbestyrelse og forvaltning i forhold, som vedrører natur, miljø, klima og rekreative interesser i kommunen,
  • at styrke samarbejdet og den gensidige information mellem de deltagende parter.

1.2. Grønt Råd medvirker til at fremme Agenda 21-aktiviteter i kommunen.

§ 2. Kompetence:

2.1. Grønt Råd kan enten på eget eller på kommunens initiativ inddrages i udarbejdelsen af kommunens planer, politikker og projekter på natur- og miljøområdet.

2.2. Grønt Råd kan tage alle væsentlige natur- og miljøemner op til behandling.

2.3. I forbindelse med kommunens budgetter og varetagelse af naturprojekter sparrer Plan- og naturafdelingen med Grønt Råd.

2.4. Grønt Råd er alene rådgivende i forhold til kommunalbestyrelse og forvaltning, som i sin beslutningsproces og sagsbehandling således ingen høringspligt har i forhold til Grønt Råd.

§ 3. Grønt Råds sammensætning:

3.1. Foreninger/organisationer, der ønsker sæde i Grønt Råd, skal snarest efter 1. januar i valgårene meddele dette til Norddjurs Kommune. Blandt de indkomne anmodninger vil miljø- og teknikudvalget herefter udvælge indtil 7 repræsentanter, der tilbydes sæde i Grønt Råd. Udvælgelsen sker ud fra ønsket om dækning af flest mulige interesseområder, bred geografisk dækning samt ud fra foreningers medlemstal.

Ovennævnte medlemmer, der udpeges eller vælges til Grønt Råd, skal være bosiddende i Norddjurs Kommune.

3.2. Udover deltagerne under pkt. 3.1 kan der udpeges én repræsentant for hver af følgende:

  1. Kommunalbestyrelsens miljø- og teknikudvalg 
  2. Kommunens natur- og miljøområde
  3. Naturstyrelsen 
  4. Friluftsrådet

3.3. Medlemmerne under § 3.1 og 3.2 udpeges/vælges for 4 år af gangen og følger den politiske valg periode. Hvis en foreningsrepræsentant ønsker at udtræde af Grønt Råd, eller hvis dennes tilknytning til foreningen ophører, tilbydes foreningen at udpege et nyt medlem. Tilsvarende gælder ved medlemmers fraflytning fra kommunen.

3.4. Genvalg/-udpegning af medlemmer kan finde sted.

§ 4. Konstituering:

4.1. Grønt Råd konstituerer sig med bl.a. formand og næstformand på det førstkommende møde efter valget.

§ 5. Møder:

5.1. Grønt Råd afholder normalt 4 møder årligt, hvoraf nogle kan være udvidede temamøder, hvortil kommunale udvalg kan inviteres til at deltage.

5.2. Den kommunale administration indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden, senest 1 uger før mødets afholdelse.

5.3. Kommunens administration stiller sekretariatsbistand til rådighed for Grønt Råd til udarbejdelse af mødeindkaldelser, referatskrivning, regnskabsmæssige og øvrige budgetforhold.

5.4. Grønt Råds møder er ikke offentlige. Dog kan Grønt Råd bestemme, at andre personer end Grønt Råds medlemmer kan deltage i eller overvære møder, herunder fagpersoner. Grønt Råd kan også beslutte at holde offentlige fagmøder.

5.5. Grønt Råds møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

5.6. Miljø- og teknikudvalget inviterer hvert år til et dialogmøde med Grønt Råd.

§ 6. Arbejdsgrupper:

6.1. Grønt Råd kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, der i en begrænset periode kan arbejde med konkrete natur- og miljørelaterede emner. I en arbejdsgruppe kan alle deltage, uanset om disse er medlemmer af Grønt Råd.

6.2. Grønt Råd udarbejder kommissorium samt tidsplan for arbejdsgrupperne.

6.3. Arbejdsgruppen afholder selvstændige møder, hvor de selv fastsætter arbejdsform.

6.4. Arbejdsgruppen refererer alene til Grønt Råd, som de undervejs i forløbet meddeler status for arbejdet.

§ 7. Evaluering:

7.1. Grønt Råd foretager hvert år evaluering af rådets aktiviteter, arbejdsform, sammensætning samt behov for ændringer til forretningsorden m.v.

§ 8. Ændringer i forretningsordenen:

8.1. Denne forretningsorden er godkendt af Norddjurs Kommune, Miljø- og Teknikudvalget den 28. januar 2014 i henhold til Grøn Forums beslutning af 9. februar 2012.

8.2. Væsentlige ændringer i eller tillæg til forretningsordenen skal godkendes af Norddjurs Kommune.

Plan og naturafdelingen
Miljø og kulturforvaltningen
Norddjurs Kommune
28. januar 2014

Redaktionelle ændringer april 2018

 

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).