Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommuneplan

Forslag til Kommuneplan 2021.

Forslag til Kommuneplan 2021 – 2033

Norddjurs Kommune har udarbejdet et forslag til kommuneplan 2021 – 2033.

Forslaget tager udgangspunkt i plan- og udviklingsstrategien 2019 (pdf), og er en delvis revision af kommuneplan 2017.

Forslaget var i høring fra den 15. april indtil den 8. juli 2021.

Der arbejdes nu med behandling af høringssvarene frem til den endelige vedtagelse.

Digitalt borgermøde

Et digitalt borgermøde blev afholdt onsdag d. 5. maj 2021, kl. 19.00 – 21.00.

Mindretalsudtalelse

Sammen med planforslaget offentliggøres en mindretalsudtalelse fra SF/Mads Nikolajsen.

Miljøvurdering

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om, at kommuneplan 2021 ikke kræver en udarbejdelse af en miljøvurdering.

Afgørelsen er offentliggjort den 15. april 2021.

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er en overordnede plan, som fastlægger, hvordan og hvor kommunens udvikling i de næste 12 år skal foregå.

Den beskriver kommunalbestyrelsens mål for den fysiske planlægning, f.eks. hvordan byerne skal vokse, fordelingen af boliger, erhvervsudvikling, mobilitet, naturbeskyttelse, klima, jordbrug og mange andre emner.

Kommuneplanen er et centralt styringsværktøj i kommunens administration af f.eks. plan- og byggelovgivningen og omfatter hele kommunen.

Ifølge planloven skal en kommuneplan bestå af:

  • En hovedstruktur, der angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.

  • En række retningslinjer for arealanvendelse. Det vil sige detaljerede bestemmelser for de begrænsninger og muligheder, der er for at anvende bestemte arealer til forskellige formål.

  • Rammer for lokalplanlægningen. Det vil sige detaljerede bestemmelser for, hvad der kan lokalplanlægges for i de enkelte dele af kommunen.

Indtil den endelige vedtagelse af kommuneplan 2021, er kommuneplan 2017 gældende for Norddjurs Kommune.
Logo Norddjurskomplan2017 CMYK GRÅ Knap4

Kommuneplan 2017

I Norddjurs har vi en vision der bygger på de fire temaer:

  • Et liv med muligheder
  • Alle med
  • Vækst i job
  • Gode forbindelser

Vi griber hver dag muligheden for at skabe vækst og udvikling og dermed give plads til et liv med muligheder for job, gode skoler, daginstitutioner, aktivt fritidsliv, oplevelser i naturen og god infrastruktur.

Med kommuneplan 2017 skaber vi de rammer, der skal til for at fastholde og styrke udviklingen i kommunen, og hvor vi sikrer helhed og sammenhængskraft.

Kommuneplanen indeholder kommunalbestyrelsens mål for udvikling og planlægning for de kommende 12 år og afløser kommuneplanen fra 2013.

Kommuneplan 2017 tager afsæt i kommunens udviklingsstrategi 2015 ”Norddjurs Kommune griber mulighederne”.

Udviklingsstrategien sætter retning for, hvordan vi fremover vil arbejde med vores bymønster.

Vores byer skal arbejde sammen i netværk for at stå stærkere, og vi skal have fokus på 3 bybånd, hvor der ses særligt potentiale for vækst. At se på vores byer i bybånd afløser den tidligere inddeling i kommuneplanen i hovedbyer og centerbyer.

Vores sammenhængskraft med det østjyske bybånd giver også anledning til, at mobilitet som tema i kommuneplanen erstatter en del af det tidligere tema erhverv og infrastruktur.

Mobilitetsstrategien sætter retningen.

Norddjurs´ mangfoldige natur er fortsat et tema med fokus på kysten, skovområderne og ikke mindst Randers Fjord.

Vi stiler i mod, at fjorden i løbet af de kommende år får status som naturpark i Danmark.

Naturen skal med forskellige tiltag beskyttes. Naturen skal også benyttes og give oplevelser til både kommunens egne borgere og turister udefra, og friluftsliv og turisme er i Kommuneplan 2017 blevet et nyt selvstændigt tema.

Vi har givet den digitale platform for planen et løft, så den er blevet lettere at finde rundt og navigere i.

Vi håber, det er sådan, det vil opleves, og at planen bruges som opslagsværk om Norddjurs Kommune og som hjælp ved ønsker om udviklingsprojekter, der kræver fysiske anlæg.

God fornøjelse med Kommuneplan 2017. Link virker ikke i explorer.

Jan Petersen, Borgmester