Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommuneplan

Forslag til Kommuneplan 2021.

Kommuneplan 2021 – 2033

Kommuneplan 2021 er blevet endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2021.

Planen forberedes nu til offentliggørelse snarest.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er en overordnet plan, som fastlægger, hvordan og hvor kommunens udvikling i de næste 12 år skal foregå.

Den beskriver kommunalbestyrelsens mål for den fysiske planlægning, f.eks. hvordan byerne skal vokse, fordelingen af boliger, erhvervsudvikling, mobilitet, naturbeskyttelse, klima, jordbrug og mange andre emner.

Kommuneplanen er et centralt styringsværktøj i kommunens administration af f.eks. plan- og byggelovgivningen og omfatter hele kommunen.

Ifølge planloven skal en kommuneplan bestå af:

  • En hovedstruktur, der angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.

  • En række retningslinjer for arealanvendelse. Det vil sige detaljerede bestemmelser for de begrænsninger og muligheder, der er for at anvende bestemte arealer til forskellige formål.

  • Rammer for lokalplanlægningen. Det vil sige detaljerede bestemmelser for, hvad der kan lokalplanlægges for i de enkelte dele af kommunen.

Tematillæg til kommuneplan 2021 om erhverv

Kommunalbestyrelsen har den 18. maj 2021 besluttet at igangsætte et tematillæg til kommuneplan 2021 om erhverv.

Indtil den 2. november 2021 er det muligt at indsende ideer, forslag og bemærkninger til for-offentlighedsfasen for tillægget.

I for-offentlighedsfasen diskuteres og fastlægges de overordnede linjer for tematillægget, og det er nu, at erhvervslivet, borgere og andre interesserede har størst mulighed for at påvirke planlægningen.

Forslag og bemærkninger indsendes på mail til plan@norddjurs.dk senest den 2. november 2021.

Alle høringssvar vil indgå i den efterfølgende politisk behandling af sagen. Senere i processen vil der blive fremlagt et forslag til tematillægget til offentlig høring, hvor der igen vil være mulighed for at komme med bemærkninger.
Logo Norddjurskomplan2017 CMYK GRÅ Knap4

Kommuneplan 2017

I Norddjurs har vi en vision der bygger på de fire temaer:

  • Et liv med muligheder
  • Alle med
  • Vækst i job
  • Gode forbindelser

Vi griber hver dag muligheden for at skabe vækst og udvikling og dermed give plads til et liv med muligheder for job, gode skoler, daginstitutioner, aktivt fritidsliv, oplevelser i naturen og god infrastruktur.

Med kommuneplan 2017 skaber vi de rammer, der skal til for at fastholde og styrke udviklingen i kommunen, og hvor vi sikrer helhed og sammenhængskraft.

Kommuneplanen indeholder kommunalbestyrelsens mål for udvikling og planlægning for de kommende 12 år og afløser kommuneplanen fra 2013.

Kommuneplan 2017 tager afsæt i kommunens udviklingsstrategi 2015 ”Norddjurs Kommune griber mulighederne”.

Udviklingsstrategien sætter retning for, hvordan vi fremover vil arbejde med vores bymønster.

Vores byer skal arbejde sammen i netværk for at stå stærkere, og vi skal have fokus på 3 bybånd, hvor der ses særligt potentiale for vækst. At se på vores byer i bybånd afløser den tidligere inddeling i kommuneplanen i hovedbyer og centerbyer.

Vores sammenhængskraft med det østjyske bybånd giver også anledning til, at mobilitet som tema i kommuneplanen erstatter en del af det tidligere tema erhverv og infrastruktur.

Mobilitetsstrategien sætter retningen.

Norddjurs´ mangfoldige natur er fortsat et tema med fokus på kysten, skovområderne og ikke mindst Randers Fjord.

Vi stiler i mod, at fjorden i løbet af de kommende år får status som naturpark i Danmark.

Naturen skal med forskellige tiltag beskyttes. Naturen skal også benyttes og give oplevelser til både kommunens egne borgere og turister udefra, og friluftsliv og turisme er i Kommuneplan 2017 blevet et nyt selvstændigt tema.

Vi har givet den digitale platform for planen et løft, så den er blevet lettere at finde rundt og navigere i.

Vi håber, det er sådan, det vil opleves, og at planen bruges som opslagsværk om Norddjurs Kommune og som hjælp ved ønsker om udviklingsprojekter, der kræver fysiske anlæg.

God fornøjelse med Kommuneplan 2017. Link virker ikke i explorer.

Jan Petersen, Borgmester