Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høringssvar

På denne side kan du læse høringssvar på den kommende kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik og tilhørende strategier.

Til din information kan høringssvarene være blevet redigeret for at efterleve regler for beskyttelse af persondata jf. Databeskyttelsesloven.

Kontakt fritid@norddjurs.dk hvis du har spørgsmål til høringen og høringssvarene. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Høringssvar fra Grenaa Kunst- og Musikforening til Kulturstrategien

Grenaa Kunst- og Musikforening har konstateret at udvalget i kommende uge, skal vedtage oplæg og tidsplan for en ny kulturpolitik i Norddjurs kommune.

I vores høringssvar i forhold til budget 2021 skrev vi bl.a.:

  • At Norddjurs Kommnunes satsning på det kulturelle område - herunder kunst og musik - sammenstillet med sammenlignelige kommuners nøgletal er langt fra ønskeligt
  • Kulturen er en vækstdriver for udvikling, bosætning og turisme. En krone til kunst og kultur gives dobbelt op tilbage til lokalområdet i øget omsætning
  • Kunst og kultur er ikke en overfødig ting i borgernes hverdag, men en forudsætning for et velfungerende samfund med glade og tilfredse borgere.

Vi konstaterer desværre at ingen kulturaktører indtil videre er inddraget i arbejdsprocessen om en ny kulturpolitik. Det finder vi stærkt kritisabelt.
Vi er mange kulturaktører i Norddjurs kommune, som gør et stort arbejde for at tilføre kommunen kultur.
Grenaa Kunst- og Musikforening har hvert år 9 kunstudstillinger med kunst af høj kvalitet. Vi har medvirket til, at kommunens udstillingssted i Baunhøj Mølle har forøget besøgstallet væsentligt.
Vi har i vores program for 2021 9 koncerter – den eneste forening på Djursland der beskæftiger sig med klassisk musik. Der er indgået en samarbejdsaftale med Pavillonen om en yderligere indsats i forhold til klassisk musik. En aftale og et samarbejde vi stolte og glade over.
Vi arbejder frivilligt, så vi er uden lønudgifter.
Vi modtager hvert år støtte fra Statens Kunstfond til vore koncerter
Vi har eftersøgt bedre fysiske rammer for kunstudstillinger ved flere lejligheder, uden at vi er kommet videre.
Vi har i vores program flere foredrag og udflugter. Mange er i et samarbejde med andre aktører, eks.: Norddjurs Folkeuniversitet, Møllelauget, Pavillonen, FOF Djursland, Nordkant.

Vi ønsker

  • Flere midler og initiativer vedr. kunst og musik
  • En udviklingspulje til nye initiativer
  • Et kulturelt samråd bestående af repræsentanter for Kf-udvalget og udpegede repræsentanter fra relevante kulturelle institutioner og -foreninger
  • At der investeres mere i kunst og kultur i udvalgte byrum og på de lokale skoler og institutioner.
  • En udviklingspulje til nye initiativer indenfor kunst og musik.

Corona krisen har bl.a. vist, at kulturen er vigtig for os alle.


Det er vigtigt for os, at Norddjurs kommune er en attraktiv kommune at bosætte sig i. Et af elementerne for valg af bosætning er bl.a. kultur tilbudene. Vi ser det som en fornem opgave at bidrage til det varierede kulturudbud. Det kunne f.eks. være ved, at der på kommunens hjemmeside var annoncering af kulturbegivenhederne på Djursland.

Derfor kære politikere:

  • Lyt til os
  • Inddrag os

Sammen kan vi gøre Norddjurs kommune til et spændende sted at bo i.

Høringssvar fra Mikael Leth til Fritidsstrategien:

Helt væk med brugerbetaling til foreninger. Der er så mange frivillige hjælpere der ikke får en eneste krone for alle de 1000 timer de bruger på foreningsarbejde. Det handler om motion til alle aldre. I stedet skal vi aflevere over halvdelen af kontingent til kommunen og har sværere ved at byde ind med tiltag. Jo billigere kontingent, jo flere medlemmer og jo mere motion til alle. Dermed lever vi også længere - og det vil betyde flere år på arbejdsmarkedet. Og det vil give jackpot til kommunen/staten med indbetaling af skat.

Høringssvar fra Baunhøj Mølle til Købstadsstrategien og Kulturstrategien:

Fra Baunhøj Mølle har vi et forslag til en tilføjelse under afsnittet "Købstadens institutioner - vartegn og løftestang for udvikling i hele kommunen", så der kommer til at stå følgende:

Attraktioner og oplevelsessteder såsom Kattegatcentret, Museum Østjylland, Pavillonen samt købstadens vartegn, Baunhøj Mølle, bør fortsat have fokus på tilbud også uden for turistsæsonen.

Begrundelsen for forslaget er, at Baunhøj Mølle også bør være nævnt i kommunen kulturpolitik.

Høringssvar fra Fjellerup og Omegns Borgerforening til Turismestrategien og Landdistriktsstrategien:

Fjellerup og Omegns Borgerforening har med stor interesse studeret det offentliggjorde udkast til kultur-, fritids, turisme- og landdistriktspolitik.

Fjellerup og Omegn er bosætningssted for 700-800 fastboende, herunder godt et par hundrede pensionister i sommerhusområderne.
For at fastholde og tiltrække fastboende, skal kommunen have fokus på, at attraktive daginstitutioner og skoler (0.-9. kl.) er tilgængelige i landdistrikterne, også om 10 år og om 25 år. Det er ikke fremmende for bosætningen, at lukkeforslag jævnligt tages op.

Turistdestination Fjellerup, ved skov og strand, omkranset af heder og dyrkede marker, er kendetegnet ved en familievenlig strand og sommerhusområder med et par tusinde familievenlige sommerhuse, typisk med 6-8 sovepladser. Det kendetegn skal fastholdes.

Borgerforeningen påpeger flg. opmærksomhedspunkter, til den videre planlægning:

Vi ønsker
Opfølgning på planmæssige forudsætninger og i forhold til infrastrukturen:
• Til Fjellerup, i forhold til Nordsydvejen, som indtil nu udmunder ved Djurs Sommerland.
• I sommerhusområderne, særligt i forhold til nyere sommerhusområder, som genererer meget trafik på de oprindelige, meget smalle grusveje.
• Parkeringsforholdene ved Møllebækvej og Hemming Nielsens Vej, nærmest Klitvej, bør gøres mere attraktive (Skiltningen langs Klitvej er forbedret markant).

Vi ønsker ikke
Industrisommerhuse til masseovernatning. Sådanne huse hører ikke til i sommerhusområder, men i feriecentre, lokalplanlagt til formålet, fjernt fra øvrige beboelsesområder.
De store H-sommerhuse nær Strandparken og ved Skovsøen, inviterer mere til festferie end til familieferie, til gene for de fastboende og feriefolket i familiesommerhusene.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at pege på, at der i Lokalplan 020-707 for området ved Kærvejen/Skovsøen, i pkt. 5.5 er beskrevet en fremtidig sommerhusudstykning syd for lokalplanområdet. Denne udstykning kunne fint lokalplanlægges til storsommerhuse, med de hensyn, dette måtte kræve.

Epilog
Nordre Kattegatvej til Grenaa Havn blev etableret for at være på forkant med havnens udvikling. Søndre Skovsøvej kunne fint etableres, så man er på forkant med udviklingen af Turistdestination Fjellerup.

Høringssvar fra Gl. Estrup til Kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitiken:

Tak for et fint udkast til ny kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik. Der er en god sammenhæng og rød tråd mellem de områder, som politikken omfatter. Som museum glæder det os, at kulturhistorie, kulturarv, kulturlandskaber og museer er repræsenteret og ikke bare som satellit eller ”add-on”, men integreret i den samlede politik og med en forståelse af deres værdi.

Bevaring
Imidlertid foreslår vi, at kommunen aktivt indtænker og integrerer ”bevaring/det at bevare” i strategien, f.eks. i afsnittet om ’kulturhistorie og kulturarv’ – men også meget gerne under afsnittet ’faciliteter’, hvor naturen italesættes. I afsnittet om ’kulturhistorie og kulturarv’ anføres, at landskaber og kulturarv skal ”bringes i spil”, der skal formidles og laves aktiviteter, og kulturens aftryk skal være ”under udvikling”. Kommunen bør efter vores mening i sin politik også udtrykke en bevidsthed om balancen mellem udvikling og bevaring – sådan at fremtidens borgere også har en kulturarv at formidle og skabe identitet gennem.

Ikke kun kroppen, men også hjernen skal vedligeholdes
Grebet er at invitere kommunens borgere og institutioner til i fællesskab og samarbejde at værne om den fantastisk rige kulturarv, kommunen rummer. Det sker netop ved at gøre brugerne opmærksomme på kulturarven og den rige ressource, der ligger lige uden for døren for de fleste af kommunens indbyggere. Vi er gennem de senere år blevet mere og mere bevidste om, at vores krop trænger til vedligeholdelse gennem motion og aktiviteter for at forblive stærk og sund. På samme måde skal vi vænne vores bevidsthed til, at også hjernen skal passes, aktiveres og vedligeholdes. Netop i kombinationen mellem de to – krop og hjerne/sjæl – sker magien. Når vi går, løber eller cykler i skoven eller på stier i landskabet, vedligeholder og styrker vi vores krop, men samtidig kan vi også vedligeholde og styrke vores hjerne og sjæl gennem vidensmotion – det vil sige gennem spændende oplevelser og ny viden i landskabet; altså bogstaveligt talt lige for fødderne af os. Når vi lærer at læse landskabets, skovens og naturens/kulturens spor, kan deres historie åbne sig for os og vi få derigennem aktiveret vores hjerner og udvidet vores bevidsthed.

Kultur/Natur
Gennem mødet mellem bruger og natur/kultur opstår magien; ”kendskab giver venskab”, som man siger – og dermed bliver brugerne ikke alene klogere og sundere, de bliver også fremtidens ”caretakere”, når det gælder bevaringen af kulturlandskabet og kulturarven. For det er vigtigt at passe godt på kulturarven og landskabet. Ellers har de kommende generationer ingen spor at læse. Kulturinstitutionerne står gerne til rådighed med formidling, videndeling og aktivering. Ja, vi opfordrer jer til at interagere med os og sætte vores viden om landskabet og den rige kulturarv omkring os i spil.


Dannelse/Uddannelse – forskning viser, at kultur er central for børns evne til at klare sig
Ud over at indskrive bevaring aktivt i strategien, opfordrer vi også Norddjurs Kommune til at indskrive dannelse ved at indtænke kommunens institutioner som et aktiv i forhold til dannelse og uddannelse af kommunens børn og unge – fx under pkt. ’kulturinstitutionerne’. Dannelse er andet og mere end objektiv viden: dannelse er en proces, hvor forløbet er lige så vigtigt som resultatet. Dannelse bliver dermed både det, der foregår i det enkelte menneske og det, der kommer ud af det – dannelse er (heldigvis) en livslang proces.

I en kommune som Norddjurs, hvor mange børn og unge kommer fra hjem, der ikke traditionelt benytter sig af kulturtilbud, vil det være oplagt at indtænke netop kulturinstitutionerne aktivt i arbejdet med at sætte turbo på at danne og uddanne børn og unge. Nyere forskning indikerer nemlig, at social – og ikke mindst kulturel kapital – har overordentligt stor betydning for børn og unges mulighed for at klare sig fremadrettet. Etableringen af flere interessante og tilgængelige kulturtilbud i landdistrikterne er ikke blot en forudsætning for, at kommunens unge får mulighed for fremadrettet at tilegne sig den samme referenceramme og kulturelle kapital, som jævnaldrende i hovedstadsregionen og de større byer, men den er også et middel til at sikre sig, at deres forudsætninger for at klare sig i samfundet og på arbejdsmarkedet forbedres (1).

Vi – Gammel Estrup – er fortsat blandt fyrtårnene, tak for det, og vi agter fortsat at leve op til tilliden ved at bidrage til samarbejdet og producere ny og vedkommende viden samt oplevelser til såvel borgere som turister i kommunen.

Høringssvar fra Norddjurs Idrætsråd til Fritidsstrategien:

Idrætsrådet er meget enig i intentionerne i det udarbejdede udkast til den overordnede Vision for området.
Det er så efterfølgende vigtigt at strategier og handleplaner lever op til udkastets intentioner om inddragelse af aktører, lokalsamfund osv., og handleplaner laves i samarbejde med dem det involverer, så Kommunens politik om bæredygtige byer og lokalsamfund i hele Norddjurs Kommune bliver understøttet.

Vi er jo i en tid, hvor især det med at mødes er under pres, og derfor dette skriv som indlæg og kommentarer til et par ting som vi fra idrætsrådets side vægter meget højt, og vi ser en stærk sammenhæng mellem.
1. Høringssvar ang. Fritidspolitik /strategi
2. Det manglende visionsmøde om den fremtidige organisering at Fritidsrådet /-området

1. Fritidsstrategien
Vi håber opdelingen i afsnit er lavet for overskuelighedens skyld, da alle aspekter på området jo i høj grad er indbyrdes forbundne og har indflydelse på hvordan aktivitet kan udøves. - F.eks. ”Faciliteter” er jo en stor del af vilkårene i udøvelsen af mange aktiviteter.
Opdelingen i afsnit om i henholdsvis ”Fritid” og ”Idræt” kan måske med fordel sammenskrives, for at minimere der opstår konflikter i forståelsen i vilkår og rammer mellem ”Foreningen” og andre ”Fællesskaber”.
Det vil også flugte bedre med intentionerne i ”Bevæg dig for livet”, hvor en af de prioriterede ting, er at få så mange som muligt til at dyrke deres Fritid/Idræt i en forening.
I afsnittet ”Faciliteter” i 2. afsnit begyndende med ”Herunder vil vi sørge for”, kan formuleringerne her måske give anledning misforståelser i hvordan faciliteterne prioriteres i forhold til brugere. Dette set i lyset af nuværende struktur, opførelse af faciliteter og ejerforhold.
Mht. afsnittet om ”Folkeoplysende foreninger skrives der i udkast at disse skal spille en vigtig rolle, hvor der burde stå en STOR og vigtig rolle.
For at fremme udkastets ønsker om styrket samarbejde, kan det måske være mere naturligt, at Aftenskolerne, Uniformerede Korps og Idrætten hver især har egne Råd/Samvirke med høringsret på deres områder.
Se venligst også afsnit om manglende Visionsmøde.

2. Manglende visionsmøde
Vi har erfaret, der fra forvaltningens side er udarbejdet et udkast /forslag til ændring af fritidsrådet. Vi mener at det aftalte visionsmøde bør afholdes inden der tages beslutning om Fritidsrådets fremtidige rolle og sammensætning. Vi har tidligere fremsendt vores forslag til dette.
Idrætsrådet ønsker en dialog med KFU om inddragelse, høringsret og samarbejde. NIR finder det hensigtsmæssigt at Råd og samvirker tages med i alle beslutninger, der vedrører den frivillige idræts liv og vilkår i Norddjurs kommune.
Desuden ønsker vi en direkte kontaktperson fra KFU`s midte som kan deltage i idrætsrådets møder efter behov.
Vi mener det vil give bedre involvering af råd og samvirker, samtidig med deres viden og kompetencer kommer bedre i spil.

Høringssvar fra Nordkant til Kulturstrategien:

Vi, kunstnergruppen nordkant, tidligere Prof Kunst Norddjurs, vil bidrage til Norddjurs’s kulturpolitik.

Norddjurs Kommune har mulighed for at blive en dynamo for den professionelt udøvende og skabende kunst og de
herboende professionelle udøvende og skabende kunstnere.

Vi foreslår oprettelse af et Kommunalt
Billedkunstråd efter retningslinierne fra, og i samarbejde med Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg, som også økonomisk støtter oprettelse og drift over en periode.

Billedkunstrådet kan i Norddjurs Kommune bestå af repræsentanter fra BIN (Arkitekter), kunstforening, kunstnergruppen nordkant, samt eksterne kunstfagkyndige.
Billedkunstrådets opgave kan bestå af at sikre objektiv kvalificeret dialog, rådgivning og sparring i forbindelse med
kulturudvikling, udsmykninger, fremtidsvisioner omkring by/landudvikling, og erhvervsudvikling.

Billedkunstrådet arbejder ud fra geldende habilitetsregler. Ved inhabilitet anvender Billedkunstrådet de eksterne fagkyndige f.eks. ved udsmykningsopgaver.

Professionelle skabende og udøvende kunstnere defineres som en erhvervsgruppe på linje med øvrige erhverv, dog ofte med en anderledes lavere økonomi end øvrige
erhverv.

Synergi:
Et samarbejde mellem kunstforeninger, kunstnere og erhvervsliv kan bidrage til øget trivsel og bosætning og dermed til et forhøjet erhvervsklima. Alt hænger sammen.

Eksempler på projekter som Billedkunstrådet kan arbejde med:
1: Tilbyg til udstillingsfaciliteter ved Kulturhuset Pavillonen.
2: Samarbejde omkring udvikling af Sydhavnen i Grenå.
3: Etablere kultursamarbejde med Halmstad.
4: Drøfte landartprojekter med kulturhistorisk tvist.
5: Høringsinstans for Norddjurs Kommune i kulturelle anliggender.
6: Rådgivning ved køb af værker til kommunens institutioner på udstillinger i kommunen.
7: Langsigtede projekter for udstillingsmuligheder/”museumstanker” i kommunen.

Høringssvar fra Norddjurs Ungdomsråd til Kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik:

Vi i Norddjurs Ungdomsråd, synes at udkastet til kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik - og tilhørende startegier er overordnet fint. Vi ser frem til at være en del af forløbet og til at være med til, at
omsætte politikken og strategien til konkrete
handlinger i Norddjurs Kommune.

Høringssvar fra Handicaprådet til Kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik og underlæggende strategier:

Handicaprådet roser oplægget og mener der er et godt grundlag at arbejde videre med.

Handicaprådet mener, at strategierne bør målrettes og målgruppen bør omfatte handicapområdet, da der mangler tilbud til denne gruppe. Handicaprådet håber, at flere handicappede dermed tilskyndes til at deltage i kultur- og idrætstilbud i Norddjurs Kommune.

Handicaprådet ønsker, at der sættes fokus på tilgængelighedsbegrebet i politikken. Handicaprådet vil gerne, at politikken lægger vægt på, at alle skal have adgang til at kunne deltage i tilbuddene.

Tilskudspolitikken i Norddjurs Kommune bør i højere grad tilgodese de handicappede, og åbne op for en ændret kultur, så lovgivningen anvendes mere bredt og tilbuddene dermed når ud til nye målgrupper, herunder de handicappede.

Høringssvar fra Nørre Djurs HK til Fritidsstrategien:

Nørre Djurs HK ser positivt på revisionen for fritidsstrategien for Norddjurs kommune. Vi vil glæde os til at deltage i kampen for at indfri den, og vi er meget enige i at det skal være sjovt, nemt og meningsfyldt at være frivillig. Det finder vi er et vigtigt fokus for kommunen at få sat handlinger bagved netop denne del, da de frivillige er nøglen til succes på fritidsområdet. Da man kan være
bekymret for, at den selvorganiseret idræt vil vinde over foreningslivet.
Kan man ikke tænke skole og idræt ind i den her politik, da det bliver et vigtigt samarbejdet i fremtiden da selve skoledagen er blevet længere?
Burde man som kommune ikke kigge på om der er nok hjælp til de foreninger der er derude lige nu?
Det er også en rigtig spændende tanke omkring talent og elite hvor arbejdet med talentudvikling kan understøtte rekruttering af bredde. Det er noget vi allerede har oplevet fungere, så det vil glæde os hvis kommunen kan være med til at understøtte det yderligere.
Det er dog en vigtig forudsætning for både talent, elite og bredde at der kigges på den nuværende 33 ugers regel. Det er afgørende for både fastholdelse af bredden og i
særdeleshed talentudvikling at vi som håndboldforening kan benytte indendørs faciliteter hele året, og kan få adgang til øget træningstid. Vi synes man bør overveje
at slette 33 ugers reglen helt da den bremser vores udvikling og gør det svære at fastholde vores spillere. Håndbold er en indesport som kræver at vi kan træne i en
hel hal hele året rundt. Især hvis troen på at vi kan lave og dyrke vores egne lokale talenter på Djursland skal blive en realitet.
En spændende tanke kunne være at tænke timefordeling anderledes i fremtiden. Vi synes generelt det er meget sent at timerne bliver fordelt i forhold til at sikre frivillige
trænere til de tider man får.
Kunne man arbejde med at have en timeplan klar allerede i starten af marts måned, da det ville hjælpe foreningerne en
del i forhold til planlægning og sikre frivillige trænere når træningstiderne er lagt?
Vi tænker også at man med det nye setup i skolerne bør tænke over om man skulle kigge ind i at man gerne måtte benytte hallerne allerede når det kunne lade sig gøre
om eftermiddagen og ikke som i dag hvor man først kan komme ind fra kl. 16.00 og frem.
Der er også noget med at tilskudsordningerne til hallerne kunne være anderledes? I dag får man det samme uanset om hallen bliver brugt til. Lige nu vil hallerne helst ikke have håndbold inde da det kræver meget mere rengøring end alle de andre sportsgrene i hallen. Dette skyldes
som oftest at håndbold spilles med harpiks og det gør at der er eks. Meget mere rengøring i forbindelse med håndbold i
hallen.
Vi synes det er ærgerligt at hallerne ikke får forskelligt tilskud alt efter hvad det er for noget idræt de har inde om det er arbejdstungt eller ej? Vi ville jo gerne vækste som håndboldklub men kan også mærke at vi på denne konto ikke er interessante fordi der er for meget arbejde med at have os i forhold til hallens øvrige tilskud.
Kunne man arbejde med at der var mulighed for at oprette en pulje som man kunne søge til skole aktiviteter?
Til sidst kunne man spørge om det ikke kunne være en ide at tilføre kommunen flere ressourcer til at kunne støtte op om klubberne rundt omkring. Der bliver lavet meget godt klubarbejde som fortjener at vi i kommunen er gearet til at ligge lag på og udvikle vores fritidsstrategi både i kommune
og klubregi. Vi håber at vi med små ændringer kan gøre
det nemmere at navigere i regelsættet som klub, men at vi også kan se lyset til at udnytte kapaciteten bedre end vi gør det i dag. Når alt kommer til alt, vil vi forhåbentlig det samme. Give et unikt fritidstilbud til både børn og voksne.

Høringssvar fra Kyst- og Fjordcentret til Kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitikken og tilhørende strategier

Kyst- og Fjordcentret har med stor interesse og glæde læst det udkastet. Vi har kun positive ord over for det udkast der nu er udarbejdet. Vi ser gerne, at man fra kommunal side benytter den viden, der allerede er rundt om i kommunen til fælles glæde og gavn for kommunens borgere, foreninger, institutioner og turister som kommunen med dette tiltag gerne vil udvikle og understøtte.

Vi bakker naturligvis fuldt op om begrebet det grønne og blå bånd, og det er især her at Kyst- og Fjordcentrets viden kan bidrage til at komme i mål. Bidrage til, at de mange fine ord bliver omsat til virkelighed.

Den rekreative natur er hele grundlaget for ikke bare Kyst- og Fjordcentrets virke, men også for mange foreninger og
enkeltpersoner. Der er mange fine naturperler ”Herlighedspletter” i Norddjurs kommune. Disse enkelt pletter, og de store naturområder som skovene og ikke mindst den meget varierede kystlinje fortjener opmærksomhed. Vi håber, at formidlingen og tilgængeligheden af de områder vil blive prioriteret. Dette gælder såvel ved fysiske afmærkninger, som gode rutebeskrivelser på relevante hjemmesider. Ved tydelige
afmærkninger og gode beskrivelser kan vi også lave en form for publikumskanalisering, altså få hovedparten af de besøgende til at gå derhen hvor vi gerne vil have dem til at
gå.

Naturpark Randers fjord er og har et kæmpe udviklingspotentiale. Det arbejde med, at udvikle naturparken indgår Kyst- og Fjordcentret meget gerne i.

Den meget lange kystlinje i Norddjurs rummer en fantastisk varieret natur, og her er bestemt et potentiale til at udvikle
vandreture som f.eks. den norddjurske camino, fiskeoplevelser, badeforhold (sommer og vinter), kitesurfing, kajaksejlads etc. Tilbud og muligheder til
kommunens egne borgere og turister.

Laguneområdet, den sydlige del af Grenaa marina danner rammen om mange af Kystog Fjordcentrets blå flag aktiviteter. Her er lavt vand og gode oplevelsesmuligheder og der pågår allerede på nuværende tidspunkt et arbejde med at forbedre tilgængeligheden i området.

Kyst- og Fjordcentret ser frem til at der udvikles konkrete handleplaner for udviklingen af de mange potentialer som
kommunen rummer, og ikke mindst som allerede nævnt; Naturpark Randers fjord, en kyststrategi og den sydlige del af laguneområdet i Grenaa marina og op mod
Grenaa naturskole.

Høringssvar fra TeamGym Djurs til Fritidsstrategien:

Vi ser meget positivt på denne del af strategien, særligt omkring udviklingen af faciliteter, der matcher reelle behov. Her vil vi gerne opfordre til at der i langt højere grad gøres brug af den data der foreligger ifht brugen af hallerne. Altså bliver de faktisk anvendt, i den bookede tid. Vi vil gerne opfordre til at se på en helt ny tilgang i tildeling af booking af faciliteter for klubberne. Det ville gøre en afgørende
forskel.

Vi ser meget positivt på Talent og elitestrategien, fordi vi mener at borgere der har ønsket at dyrke deres idræt på et højere niveau end amatør er blevet nedprioriteret i kommunens prioriteringer. Vi mener strategien er den rigtige retning og i sagens natur er vi overordentlig spændte på hvorledes der vil blive eksekveret på den. En konkret handleplan for dette er afgørende, så den ikke ender i tomme intentioner. Som landet ligger i dag på idrætsområdet, særligt omkring faciliteter og adgangen til
disse, er politikken ikke mulig at opfylde. Derfor vil denne del af politikken kræve radikale ændringer i organiseringen af idrætsområdet.

Uden gennemgribende forandringer særligt på faciliteter, er afsnittet om Talent og Elite uden betydning for den virkelighed klubberne skal drive deres virke i, i det daglige.

Høringssvar fra Nørre Djurs Hallen til Kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitikken:

Frivillighed
”Det skal være attraktivt og ukompliceret at være frivillig og at engagere sig i foreninger og lokalsamfund”. Hvordan tænkes det mon udmøntet? Der lægges tusinder af frivillige
timer rundt omkring i lokalsamfundene/foreningerne/institutionerne, og det kan ind imellem være utrolig svært at blive hørt som frivillig. Der skal tænkes i meget mere dialog/åbenhed og en strategi herfor!

Høringssvar fra Fritidsrådet til Kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik og underlæggende strategier:

Fritidsrådet byder velkommen til udkast til politikken med tilhørende strategier. Desværre må vi påpege, at det som ønsket før ville have været godt at deltage i forarbejdet, før udkast blev sendt ud.
Indledningsvis vil vi påpege, at der er forskel på overskrifter i de forskellige strategier. Der bør kun være én linje i overskriften. Desuden nævnes på forsiden fire strategier, mens der under ”Indhold” omtales fem.

Generelt vi vil gerne påpege:

NATUR
nævnes utrolig mange steder. Vi er helt enige i dens store værdi og mange oplevelser.
Fakta er imidlertid, at størsteparten af arealet i Norddjurs er privat ejendom, hvor færdsel kræver særlige tilladelser. Det ville være godt at nævne adgang naturligvis skal foregå efter aftale med lodsejerne.

STIER
nævnes også mange steder. Igen ser vi dem meget gerne, men må gøre opmærksom på, at det mange steder halter med vedligeholdelsen. Derfor foreslås, at der ved anlæg af en ny sti også er en beslutning om vedvarende vedligeholdelse.

Overordnet politik:
Side 2:
Overskriften bør være ”Overordnet politik”
Nuværende side overskrift mangler ”købstadsstrategi”, mens det nævnes i afsnit to. Denne gang i en anden rækkefølge.
Handlingskataloger: super god ide, hvor vi gerne vil inddrages i udarbejdelsen

Oplevelser og natur i sammenhæng:
Fokus på det grønne og blå potentiale er rigtig godt.
LOGO for Norddjurs viser jo netop den lange kyst (=ryggen af krondyret) benene hentyder til skovene og ”Dyrs” land. Desværre er der ikke farve på langt det meste kommunen sender ud. Det er et flot logo og en god historie. Ofte kan man ikke se forskel på farverne. Det samme gælder de hvide flag.

..oplevelsesinstitutioner i ”verdensklasse”. Det er vel rigelig overspillet. De er dygtige og gør det godt, men ordet skal ses i sammenhæng, når vi selv rejser ud og, hvordan turisterne opfatter.

Side 3
Turismeudviklingen … her kun indføjes ”i godt samarbejde med lodsejerne”
(for år tilbage skrev orienteringsforbundet om adgang til naturen. Det blev tolket sådan, at utrolig mange skovejere lukkede for adgang en del år).

Lokale initiativer til gavn for alle:
Ordet ”selvorganisering” smager ikke så godt, da vi jo er foreningsfolk, der dyrker fællesskabet.
Alle er naturligvis velkomne til at gøre, hvad de ønsker. I teksten står bl.a. ”borgernes egne aktiviteter”, der bør være nok.


Kulturstrategi for Norddjurs Kommune

Side 5
Kultur:
Læsermæssigt skrives ”børn, unge og voksne” 3 gange. Der kunne stå: hvor borgerne er, retning for deres egen.., Alle skal have mulighed - eller anden omskrivning.

Kunst:
Teksten er i orden, men Fritidsrådet har tidligere påpeget, at man måske kommer at drøfte, om noget er kunst eller kultur. Begge begreber findes også inden for Fritidsområdet eks. kunstskøjteløb og foreningskultur. Internt i kommunen bør ordene defineres, så vi frivillige kan forstå dem.

Kulturhistorie og kulturarv:
Sidste ord: -kommunen ”besidder” springer lidt i øjnene. Kan rettes til ”de landskaber der findes i Norddjurs Kommune”.
Talent – Elite der bør være et afsnit herom jf. Fritidsstrategien


Fritidsstrategi for Norddjurs Kommune:

Side 6
Fritid:
Siden til og med afsnittet ”idræt” er bare flot og let forståelig.

Side 7
Folkeoplysende foreninger:
Afsnittet skal skrives helt om.
Fritidsrådet dækker kultur, uniformerede, unge, idræt, aftenskoler. ALLE SKAL KUNNE SE SIG SELV
På samme måde som man skriver om idræt, bør de andre have selvstændige afsnit – eller en samlet sammenskrivning.
Det sidste afsnit kan med fordel fremhæve, at ”samarbejdet foregår med selvstændige samvirker, råd og foreninger”.

Talent og elite:
Her er det galt igen. Talent – elite findes også inden for kunst, musik, teater mv.
Afsnit herom bør tilføjes Kulturstrategien

Forslag til redigering her:
1. linje ..:
Talent- eliteidræt, .. slet ”idræt”, så dækker det bredt

2. afsnit:
Arbejdet med talentudvikling understøtter udviklingen med fokus på børn og unge. Strategien skal samtidig understøtte … resten af afsnittet
/Bevæg dig for livet slettes her, da det ikke er en forudsætning for talentmiljøer./

Målsætningen er at opbygge lokale talentudviklingsmiljøer der, hvor udøverne befinder sig med fleksibilitet i træningstider og aktiviteter.
(.. sportsgren slettes = dækker bredere)

Sidste afsnit slettes om medajler, da de ikke findes ved alle talenter. I stedet kan skrives..til et eliteniveau – og gerne gøre Norddjurs kommune kendt.

Turismestrategi for Norddjurs Kommune

Side 8
Rekreativ natur

2.afsnit:
”Hvor findes Danmarks bedste strand?” I denne store, landsdækkende undersøgelse blev Grenaa SYD strand nærmest havnen nomineret som nr. 4 – mens stranden fra Polderev mod syd blev nomineret som nr. 2! Her er hoteller, sommerhuse, Naturskolen, Dronnings Ferieby og masser af gæster.
Dette må ikke blive overset.

Ændringsforslag:
Afsnittes første linje : ..”samlet strategi for hele nordkysten…” Slet ”NORD”, så passer teksten fint.
Afsnittet er eet langt punktum.
Måske kan skrives …”infrastruktur og udviklingspotentiale. Alle andre områder…”

NYT AFSNIT – Forslag:
På sydkysten findes nogle af Danmarks bedste strande. Ind mod havnen findes Naturskole, Dronningens Ferieby, omkring 600 sommerhuse og hoteller. Lige bag findes Grenaa Plantage
Med skov og åbne heder og masser af afmærkede stier og Danmarks længste Singletrack cykelrute.
Fra Polderet og sydpå findes kilometervis af uberørt badestrand med fin parkering og campingplads gemt inde bag klitten.

Oplevelser: Måske burde Kolindsund nævnes med fint fiskeri og gæster udefra

Side 9:
”Kattegatalliancen” nævnt. Side 3 kunne måse komme med i sidste afsnit som ”Porten til Djursland”


Landdistriktsstrategi for Norddjurs Kommune:
Ingen særlige bemærkninger


Købstadsstrategi for Norddjurs Kommune:

Side 12:
Købstadens institutioner..
Sidste linje i afsnittet med ..”Grenaa som udklækningssted for talenter – bør måske ændres til:
...Grenaa som en alsidig skoleby, der tiltrænger studerende fra hele landet. Her er der mulighed for talentudvikling og sikre vækstlag af kreative og initiativrige unge.

Grenaa tiltrækker allerede mange unge.

Høringssvar fra FOF Djursland til Kulturstrategien, Fritidsstrategien og Turismestrategien:

FOF Djursland har siden 1952 været en aktiv del af områdets kultur- og fritidspolitik. Hvert år tilbydes alene i Norddjurs kommune henved 330 forskellige tilbud om viden, indsigt og oplevelser og knap 6000 borgere deltog i 2019 i vores lærende og meningsfulde fællesskaber. FOF er områdets absolut største aktør indenfor folkeoplysning og ser frem til fortsat at tilbyde og – i bæredygtige partnerskaber – at udvikle tilbud til områdets borgere.

Kulturstrategi
FOF ser sig selv også som en vigtig kulturaktør uden dog at være nævnt i kulturstrategien. Kultur er først og fremmest det fælles, det at folk gerne vil gøre noget sammen med andre. FOF lever af at bringe folk sammen. Når det så er sagt, så tilbyder vi jo også et væld af muligheder for netop selv at være medskabere af kunst og afholder kunstforedrag netop for at skabe indsigt og forståelse for forskellige former for kunst.

Fritidsstrategi
Aftenskolerne er en stor og vigtig aktør, når det gælder folkesundheden. Her mødes folk om en fælles interesse på tværs af alle skel. Målgruppen er fortsat den mere modne gruppe af borgere, som øger deres fysiske og psykiske trivsel. Tilmed finansieres langt hovedparten af udgifterne af deltagerne og derfor er det samfundsøkonomisk fornuftigt af fastholde og udbygge aftenskolen.
Vedr. faciliteterne er det afgørende at de er tidssvarende og egnede til formålene. Det seneste år med Corona har vist, at behovet for større bevægelsesrum samt overdækkede rum i naturen ville være ønskeligt.
Samarbejde og partnerskaber er af stor betydning og skaber sammenhængskraft mellem forskellige aktører, hvorfor dette bør indarbejdes som hensigtserklæring i de kommunale politikker.

Turismestrategi
FOF har de seneste 5 år arbejdet også indenfor turismeområdet. Under temaet: Bliv KLOGERE på Djursland har vi – i samarbejde med bla turistforeningen – indbudt til besøg på forskellige virksomheder, seværdigheder, foreninger, institutioner, m.m. for at borgerne kunne komme bag ”facaden”, få indsigt og dermed blive bedre ambassadører for områdets mange vigtige aktører.

Aftenskolerne er repræsenteret i Fritidsrådet, men ønsker mere direkte indflydelse på vores område. Det vil være ønskeligt med politisk deltagelse i vores råd. Vi ser også gerne at der opfordres til flere samarbejder med bla. kommunen.

Som aftenskole i Norddjurs kommune ser vi os rigtig godt behandlet og er taknemmelig for det økonomiske sikkerhedsnet der – i Corona-krisen - blev spændt ud for at vi fortsat kan tilbyde viden og færdigheder i meningsfulde fællesskaber.

FOF ser frem til fortsat at tilbyde masser af aktiviteter indenfor Kultur-, Turisme- og især Fritidsområdet. Vi glæder os over vores nye administrationslokale centralt placeret sammen med turistkontoret og vil – snarest det igen er trygt og forsvarligt at forsamle folk – bringe lys og liv på Torvet i Grenaa.

Høringssvar fra Pavillonen til Kulturstrategien:

Hermed forslag til tilføjelser til den nye kulturpolitik der vil kunne styrke kommunens profil på det kulturelle område.

Professionelle kulturoplevelser.
Norddjurs ønsker at borgerne kan møde den professionelle kultur i kommunen. Man kan således i Norddjurs kommune blive inspireret, få kulturel næring og opleve en bred vifte af genrer og stilarter fremført af professionelle ensembler live på scenen uden at skulle køre langt for oplevelsen.

Musik
Norddjurs er en musisk kommune. Vi ønsker i Norddjurs at have musikken som driver ved at have solide undervisningstilbud inden for musik og have mulighed for at
dygtiggøre sig og udvikle sit talent indenfor musikområdet. Dette krydses med at have mulighed for at opleve professionelle kunstnere optræde i kommunen og derved
have flere lag i det musiske område.

Høringssvar fra MiN Landsbyklynge til Kultur-, fritids-, turisme og landdistriktspolitikken – og tilhørende strategier:

Landsbyklyngen MiN i Norddjurs afgiver hermed høringssvar til udkastet til kultur-, fritids-, turisme og landdistriktspolitik – og tilhørende strategier.

Vi ser med glæde at kommunen har valgt at arbejde med verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund. Det siger sig selv, at det også er et centralt verdensmål for Landsbyklyngen. Vi skal sikre gode levevilkår for dem, der bor på landet og i landsbyerne både i dag og i fremtiden.

En blomstrende og bæredygtig landsby er afhængig af sit lokalområde. Alle landsbyer kan ikke have alt, men sammen kan vi tilbyde rigtig meget. Det er derfor vigtigt at, når der skal arbejdes med det nye lovkrav ”strategisk planlægning af landsbyer mellem 200 – 1000 indbyggere” ikke kun ses isoleret på den enkelte landsbys udfordringer og potentialer, men også at se på samspillet og synergien imellem landsbyerne, hvilket også er en af de centrale opgaver for en landsbyklynge.

Når der skal arbejdes videre med strategisk udvikling af landsbyer opfordrer vi derfor til at der politisk og strategisk lægges STOR vægt på at samarbejde tæt med landsbyer, lokale aktører og ikke mindst landsbyklynger som et centralt samarbejdsorgan.

I udkastet til kultur-, fritids-, turisme og landdistriktspolitik, er der i afsnittet “Samarbejder, der giver indsigt og udsigt”, mange relevante samarbejdspartnere oplistet. Da der i afsnittet ”Lokale initiativer til gavn for alle”, er fokus på lokalsamfundene og at det de bidrager med, er til gavn for både borgere og kommune, ville det give mening at indskrive de lokale borgere, foreninger, landsbyklynger og det øvrige civilsamfund som væsentlige samarbejdspartnere for Norddjurs Kommune. I MiN landsbyklynge drømmer vi om at udvikle samarbejdet på tværs af civilsamfund, forvaltning, politikere og erhvervsliv i langt højere grad. Samskabelse med borgerne indeholder i vores optik et væsentligt uudnyttet potentiale. Et fremtidigt fokus på samskabelse vil videreudvikle det aktive medborgerskab - til gavn for borgerne, lokalsamfund og kommune. Vi opfordrer derfor til at der lægges endnu større vægt på at udvikle og gennemføre fælles projekter og initiativer på tværs af kommune, civilsamfund m.fl. Vi opfordrer til at det fremgår af politikken at, vi vil arbejde med “Øget borgerinvolvering og samskabelse”. At der indskrives en målsætning om sammen med civilsamfund og andre aktører, at udvikle metoder og skabe nye kulturer for øget borgerinvolvering og samskabelse i det kommunale arbejdsfelt. Dette er væsentligt for at både den offentlige sektor og de mange frivillige initiativer i højere grad bliver arena for samskabelse, til glæde for både engagement, økonomi og innovationsevnen. En overordnet politik om altid at samle kræfterne, gennem samskabelse og inddragelse af relevante aktører, vil være et betydningsfuldt skridt for at sikre både lokal opbakning og lokale ressourcer til at støtte op om de mange udviklingspunkter, der er listet op i strategierne for de enkelte områder. Det vil være fantastisk hvis disse udviklingspunkter, alle havde samskabelse som fundamentet under den motor som kommunen gerne vil starte.

Natur og Turisme i landområderne
Midten er kendetegnet ved smuk natur. Vi der bor her elsker den, mange flytter hertil pga. af den og den tiltrækker hvert år mange turister. Det stemmer overens med MiN Landsbyklynges strategiplan at ”vild natur” og vandrestier prioriteres som kommunens vigtigste stedbundne ressource, når det kommer til turismeudvikling.
MiN Landsbyklynge arbejder for en god biodiversitet, og for at skabe gode muligheder for at opleve og bruge naturen selvfølgelig med hensyn til naturen. Vi arbejder for at sikre og udvide vores gode naturområder som f.eks. naturparadiset ved Dystrup Ramten Søerne, og vi vil gerne skabe bedre forbindelser/naturkorridorer mellem vores forskellige naturområder både til glæde for folk, flora og fauna.

Derfor er MiN Landsbyklynge, en vigtig partner for udviklingen af en samlet Kyst- og naturstrategi for midten, i samspil med en samlet plan for Norddjurs Kommune/Djursland. Vi opfordrer til at dette fremgår tydeligt i den nye politik/strategi. Derudover opfordrer vi til at ”Det Maritime Hus” I Bønnerup også skrives ind som et vigtigt spot for oplevelser og formidling langs med Nordkysten, sammen med de nye visioner for Folkets Fabrik. Vi mener i øvrigt at det er oplagt at tilføje verdensmål 15 Livet på Land og verdensmål 14 livet i havet under dette tema.

Kulturhistorie – Kulturarv:
Vi vil gerne opfordre til at landsbyerne som samlet arkitektonisk struktur og huse i landsbyerne også prioriteres som en vigtig del af vores samlede kulturarv. Det er et vigtigt element, når der arbejdes mere målrettet med strategier for de enkelte landsbyer ifølge den nye planlov. Det er også vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med nedrivning og forskønnelse af landsbyer.

Udover de mange gode takter der ligger i hele dokumentet, vil vi dog opfordre til at de enkelte politikker alle har fokus på at strategierne hænger sammen og skabes med blik for hinanden, således at de enkelte tiltag styrker hinanden og ikke spænder ben for hinanden.

For at skabe et godt udgangspunkt for at nå i mål, med de kommunale visioner, er det en forudsætning at civilsamfundet kommer i spil. Vi opfordrer til at der udarbejdes en civilsamfundspolitik for at sikre involvering og samskabelse mellem kommune og civilsamfund, og at denne udarbejdes i et tæt samarbejde
med repræsentanter fra civilsamfundet.

At landsbyklynger ikke specifikt er nævnt i politikudkastet synes vi er en mangel. Flere andre kommuner er ganske aktive i brugen af landsbyklyngebegrebet, og vægter det meget tydeligt som en ideel samarbejdspartner.

Vi glæder os til, i et tæt og gensidigt samarbejde mellem civilsamfund, forvaltning, politikere og erhvervsliv, at rykke på en fremtidig ambitiøs og visionær politik. Vi skal gøre vores til at skabe gode rammer for et godt liv i Midten, også til glæde og gavn for Norddjurs Kommune som helhed, og sammen sætte handling bag ordene.

Høringssvar fra Ældrerådet i Norddjurs Kommune til Kultur-, fritids-, turisme og landdistriktspolitikken – og tilhørende strategier:

Ældrerådet behandlede på sit møde den 11. februar 2021 ”Politik og strategier på kultur- og fritidsudvalgets område”.
Ældrerådet mener, at lokalbefolkningen bør inddrages meget mere i visionerne.
Derudover mener ældrerådet, at der i meget højere grad bør være visioner for formidling af alle de tiltag og muligheder, der er i kommunen. Formidlingen skal være offentlig tilgængelig for både borgere og turister.
Ældrerådet mener ligeledes, at der bør være strategier for vedligeholdelse af etablerede sti-områder mv.
Derudover bør tilgængeligheden, af hensyn til de ældre, vægtes meget højt.
Ældrerådet mener desuden, at det er væsentligt, at der er fokus på infrastrukturen i kommunen, så det er muligt for alle at deltage i de aktiviteter, der er i kommunen.

 

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).