Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Se indsendte høringssvar til budget 2021

Høringsperioden løb frem til 20. september 2020 kl. 10 - og høringsperioden er hermed udløbet.

Indkomne høringssvar i kronologisk rækkefølge


 17-09-2020 

Indsendt af:

GKMF - Grenaa Kunst og Musikforening

Overskrift:

Høringssvar til Norddjurs Kommune´s budget for perioden 2021-2024

fra Grenaa Kunst-og Musikforening

Forslag:

Se vedlagte.

Relevante udvalg:

Generelt


20-09-2020 

Indsendt af:

Børneby Nord

Overskrift:

Høringssvar vedr. Budgetaftalen 2021-24 Fra Bestyrelsen og MED-udvalget Børneby Nord.

Forslag:

Se vedlagte.

Relevante udvalg:

Børne- og ungdomsudvalget


20-09-2020 

Indsendt af:

LMU Sundhed og Træning

Overskrift:

Høringssvar til budget 2021-2024

Forslag:

Se vedlagte.

Relevante udvalg:

Generelt


20-09-2020 

Indsendt af:

Pavillonens bestyrelse

Overskrift:

Fremtidssikring af Pavillonen

Forslag:

Vedhæftet som fil

Relevante udvalg:

Kultur- og fritidsudvalget

Generelt


20-09-2020 

Indsendt af:

MED udvalget Søren Kanne Skolen

Overskrift:

Høringssvar til budgetskitse 2021-2024

Forslag:

Høringssvar vedhæftet.

Relevante udvalg:

Børne- og ungdomsudvalget 

Generelt


20-09-2020 

Indsendt af:

Tandplejen

Overskrift:

Tandplejens høringssvar

Forslag:

Centralisering af de 3 kommunale klinikker i Grenaa mhp. modernisering af tandplejen og
reducering af udgifter.

Se vedlagte.

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Børne- og ungdomsudvalget

Voksen- og plejeudvalget


20-09-2020 

Indsendt af:

Norddjurs Fælles Elevråd

Overskrift:

Høringssvar Budgetskitse 2021-2024

Forslag:

se vedhæftede fil

Relevante udvalg:

Børne- og ungdomsudvalget


20-09-2020 

Indsendt af:

Mette Hedegård Sørensen, Grenaa SUP OHANA

Overskrift:

Grenaa SUP OHANA

Forslag:

Orientering om behov for faciliteter til SUP Klub i Norddjurs Kommune.

Se vedhæftede fil.

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Voksen- og plejeudvalget


20-09-2020 

Indsendt af:

Formand for AIF Hallernes Fonden

Overskrift: 

Renovering af baderum i HAL A og B

Forslag:

I AIF-Hallerne påtænker vi en gennemgående renovering af vore haller og i den forbindelse  har vi udset os omkllædningsrummen i Hal A+B som en opgave med høj prioritet, idet  disse står stort set urørt siden hallen blev bygget henholdsvis 50 og 40 år siden. Arbejdet  vil omfatte - nye fliser på gulve og vægge I Hal B - isolering af gulve for energi besparelse I
Hal A og B - udskifning af radiatorer, loftsbelysning og armaturer for at opnå besparelse på  vand og vamrme og lys I Hal A og B Det skønnes at det sammenlagt vil koste ca. kr.  1.600.000 at renovere rummene og vi søger om et tilskud på kr. 1.000.000. Desværre har  vi først fredag d.18.09 forstået muligheden for at indsende høringssvar og derfor har vi ikke kunnet skaffe filer som kun omhandler de nævnte omklædningsrum, som er en del af en  større plan. vi har en total beskrivelse klar ca. 01.10.2020 og fremsender gerne denne  
efterfølgende

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Kultur- og fritidsudvalget


20-09-2020 

Indsendt af:

Områdeudvalget for kultur, fritid, turisme og biblioteker

Overskrift:

Høringssvar til budgetskitse for 2021-2024

Forslag:

Områdeudvalget for kultur, fritid, turisme og biblioteker konstaterer, at de besparelse der er foretaget på udvalgets område i 2019 ikke er rullet tilbage, i lighed med andre udvalgsområder.

På grundlag af en drøftelse af nøgletal på kultur- og fritidsområdet er der i Kultur- og fritidsudvalget enighed om, at der er behov for yderligere ressourcer til kultur- og fritidsområdet og et ønske om at komme på niveau med sammenlignelige kommuner jf. nøgletal (4,7 mio. kr.), hvilket ikke fremgår af budgetudkast for 2021.

Relevante udvalg:

Kultur- og fritidsudvalget


20-09-2020 

Indsendt af:

MED –udvalget i Område Ørsted/Auning og Allingåbro

Overskrift:

Høringssvar fra MED –udvalget i Område Ørsted/Auning og Allingåbro.

Forslag:

Se vedlagte.

Relevante udvalg:

Voksen- og plejeudvalget


19-09-2020 

Indsendt af:

Administration og udvikling, sundheds- og omsorgsområdet

Overskrift:

Høringssvar til Budget 2021-2024

Forslag:

Høringssvaret er vedhæftet

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Voksen- og plejeudvalget


19-09-2020 

Indsendt af:

Mikael Bertelsen

Overskrift:

Bemærkninger til budgettet for Kultur- og fritidsudvalget

Forslag:

Se vedhæftet fil

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Kultur- og fritidudvalget


19-09-2020 

Indsendt af:

Jacob Gosvig Haaber

Overskrift:

Trafiksikkerhed i de små byer

Forslag

Se vedlagte høringssvar

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Miljø- og teknikudvalget


19-09-2020 

Indsendt af:

Pårørenderåd Område Ørum

Overskrift:

Høringssvar - Pårørenderåd Område Ørum

Forslag:

Vi vil gerne anerkende, at der ses positivt på voksen handicap området, men er ikke tilfredse med, at vi ikke er tilbage på budget niveau 2018.
Vi er taknemmelige over, at der er plads i budgettet til at give handicappede et afbræk i hverdagen i form af ledsagelse og ferieture. Det har meget stor betydning for samarbejdet  mellem beboer og personale med fælles oplevelser som ferie puljen er med til at realisere.
Vi vil følge ”effektueringsprocenten”, hvad har det af konsekvenser - for beboerne og for os som pårørende - på institutionerne hverdag.
Vi vil gerne bakke op om høringssvaret fra Handicaprådet.
På vegne af pårørenderådet 

Relevante udvalg:

Voksen- og plejeudvalget


19-09-2020 

Indsendt af:

Stenvad Borgerforening

Overskrift:

Høringssvar fra Stenvad Borgerforening

Forslag:

Se vedhæftede høringssvar.

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Børne- og ungdomsuvalget


19-09-2020 

Indsendt af:

Beboerrådet Område Ørum

Overskrift:

Beboerrådets høringssvar Område Ørum

Forslag:

Høringssvar til budget - Område Ørum

Det er fint, at vi får et bedre budget og lidt flere penge, ” vi håber, det er noget vi Beboer  får gavn af” Vi synes, det er godt at i tænker på os, så vi kan få et mere afvekslende og berigende liv.
Med venlig hilsen
Beboerrådet i Område Ørum

Relevante udvalg:

Voksen- og plejeudvalget


19-09-2020 

Indsendt af:

Lokalt MED område Ørum

Overskrift:

Høringssvar fra område Ørum lokalt MED

Forslag

Se vedlagte

Relevante udvalg:

Voksen- og plejeudvalget


19-09-2020 

Indsendt af:

Forældre til nuværende 6. klasses børn i Børneby Midt

Overskrift: Bred enighed hen over Midten...

Forslag:

Se vedlagte høringssvar

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Generelt


19-09-2020 

Indsendt af:

Medarbejdersiden områdeudvalget for administrationen

Overskrift:

Høringssvar fra medarbejdersiden områdeudvalget for administrationen

Forslag:

har som medarbejdere et stort ønske omkring forudsigelighed i Norddjurs Kommunes  budgetter fremadrettet. Dette for at undgå at vi skal gennemføre uhensigtsmæssige fyringer, som skaber utryghed og et dårligt arbejdsmiljø blandt de ansatte i Norddjurs  Kommune. Mængderegulering på økonomiudvalgets område Områdeudvalget for  administrationen foreslår, at politikerne fremadrettet afskaffer mængdereguleringen på det  administrative område (konto 6). Der har siden 2012 været mængderegulering på det  administrative område (konto 6), og områdeudvalget stiller spørgsmål ved denne praksis  på baggrund af følgende:
Mængdereguleringen på økonomiudvalgets område opgøres ud fra en lineær model,  hvor der skelnes mellem faste og variable udgifter. Anvendelsen af denne model har dog visse ulemper. Blandt andet tager beregningsmetoden ikke højde for, at der på langt størstedelen af det administrative område, ikke nødvendigvis er en 1-1 sammenhæng imellem antal borgere og antal medarbejdere. Eksempelvis vil budgettet til visitatorer på ældreområdet
bliver beskåret som følge af mængdereguleringen, eftersom prognosen viser et fald i den  samlede befolkning i årene fremover. Men da antallet af ældre borgere i kommunen ventes  at stige i de kommende år, burde området i stedet få tilført midler for at imødekomme det  stigende antal ældre, der har behov for at blive visiteret til blandt andet hjælpemidler. Grundlæggende er Norddjurs Kommune en kommune med et relativt lavt  indbyggertal, hvorved det administrative område selv ved relativt små fald i prognosen for befolkningstallet vil have forholdsvis store økonomiske konsekvenser. Samtidig ligger  Norddjurs Kommune forholdsvis højt på det socioøkonomiske indeks, hvilket øger behovet  for administrative personaleudgifter til eksempelvis jobkonsulenter, socialrådgivere, pædagogisk personale og visitatorer m.fl., der aflønnes fra konto 6. Det giver derfor ikke  stor mening, at man beskærer budgetterne som følge af mængdereguleringen. 

Forvaltningen kan konstatere, at der efterhånden kun er ganske få kommuner i landet, der  beregner en mængderegulering på de centrale administrationsudgifter. Det hænger sammen med erkendelsen af, at der kun i begrænset omfang er en sammenhæng mellem  stigning og fald i antal borgere og antal medarbejdere i administrationen. 

KORA (Det Nationale Forskningsinstitut) peger desuden på, at smådriftsulemperne bliver  større, jo mindre en kommune er. Det vil sige, at når befolkningstallet falder, så øges de  økonomiske ulemper ved at være en relativt lille kommune. Samtidig har små kommuner  målt på indbyggertal, som Norddjurs Kommune må siges at være, ikke de samme  muligheder for at udnytte stordriftsfordele, som større kommuner har. 

Kontorelever 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde
en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det skal ses i lyset af, at den aktuelle økonomiske situation fortsat udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere, hvilket risikerer at gå hårdt ud  over elever og lærlinge, der er i lære som en del af deres erhvervsuddannelse.


Områdeudvalget for administrationen har en bekymring omkring ansættelse af kontorelever  i Norddjurs Kommune. Tidligere var det årlige elevoptag 3 nye kontorelever, der starter hvert år den 1. september. Imidlertid har det under de økonomiske rammer ikke været muligt at opretholde et optag på 3 elever årligt de senere år. Endelig blev budgettet til kontorelever beskåret i forbindelse med nedskæringerne i 2018.

Det ønskelige elevoptag til administrationen i Norddjurs Kommune er derfor minimum 2 
nye elever hvert år, så der altid er mindst 4 kontorelever i rullende forløb. Det fremgår af   personale politisk status 2019, at Norddjurs kommune ligger en smule under  landsgennemsnittet for medarbejdere i aldersgrupperne 18-27, 28-37 og 28-47 år. Dog gælder det for de 2 sidstnævnte kategorier, at kommunen ligger en smule højere end omegnskommunerne.

For aldersgrupperne 48-57 år og 58-67 år ligger Norddjurs kommune lidt højere end både  omegnskommunerne og landsgennemsnittet. Dette betyder, at Norddjurs kommune kan  komme til at stå i en situation, hvor man mangler arbejdskraft, når de ældste  aldersgrupper forlader arbejdsmarkedet. 

Det fremgår af HR-strategien i Norddjurs Kommune, at der skal være fokus på fastholdelse  og rekruttering af medarbejderne i Norddjurs Kommune. Områdeudvalget for  administrationen finder ikke, at ansættelse af færre elever i Norddjurs Kommune falder i  tråd med HRstrategien. Områdeudvalget for administrationen har en bekymring for, såfremt  man vælger at ansætte elever med lavere frekvens, at kommunen kommer til at  mangle kvalificerede medarbejdere, der kan sikre vækst og fremgang. Det er hér, den faglærte arbejdskraft kan gøre en forskel. Med over 3.000 ansatte og en stor centraladministration har Norddjurs Kommune en vis forpligtelse til at uddanne kontorelever med speciale i offentlig administration. Derudover har kommunen  som arbejdsplads og som den største virksomhed i Norddjurs Kommune et socialt ansvar i  at bidrage til at oprette nye elevpladser. Konsekvensen ved at fortsætte uændret med det  nuværende budget til kontorelever kan blive, at der fremover kun optages kontorelever  hvert andet år. Områdeudvalget for administrationen appellerer til en drøftelse af niveauet  af det årlige optag af kontorelever, herunder tilførsel af permanente midler til området, så  
der sikres et løbende rul på minimum 4 kontorelever.

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Generelt


19-09-2020 

Indsendt af:

Fritidsrådet

Overskrift:

Høringssvar fra Fritidsrådet

Forslag:

Fritidsrådet ønsker at afgive dette høringssvar til budgettet.

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Voksen- og plejeudvalget


19-09-2020 

Indsendt af:

Forebyggelse og Tidlig indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen

Overskrift:

Høringssvar fra Forebyggelse og Tidlig indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen

Forslag:

Se vedhæftede høringssvar.

Relevante udvalg:

Børne- og ungdomsudvalget


19-09-2020 

Indsendt af:

Medarbejderne i område MED Skole- og Dagtilbud

Overskrift:

Høringssvar til budget 2021 - 2024

Forslag:

Se vedlagte

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget


19-09-2020 

Indsendt af:

LæringsCentret, Auning Skole

Overskrift:

Investeringer i Børn og Unge, Styrket ITindsats i folkeskolen: 1-1-device-strategi

Forslag:

Se venligst vedhæftede høringssvar

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Børne- og ungdomsudvalget

Generelt


18-09-2020 

Indsendt af:

LMU Borgerservice, IT og Digitalisering

Overskrift:

Høringssvar af LMU Borgerservice, IT og Digitalisering

Forslag:

Høringssvar af LMU Borgerservice, IT og Digitalisering.

Se vedlagte.

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget


18-09-2020 

Indsendt af:

B45

Overskrift:

Byudvikling og fastholdelse af beboere

Forslag:

Jf. vedlagte brev.

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Miljø- og teknikudvalget


18-09-2020 

Indsendt af:

Fællesbestyrelsen og MED-udvalg Børneby Midt

Overskrift:

Høringssvar fra Børneby Midt + MED-udvalg

Forslag:

Se vedhæftet svar

Relevante udvalg:

Børne- og ungdomsudvalget


18-09-2020 

Indsendt af:

Anita Gunderson

Overskrift:

Giv vores børn ro i deres skoletid

Forslag:

Vi drømmer om nye naboer med legekammerater til vores unger. Da vi flyttede hertil var  det med ro i sindet. Vores kommende børn kunne gå i skole i Ørum helt til 9. Kl. Dette  valgte vi over Toubroskolen som ellers var tættere på os i Fannerup, men kun går til 6 kl. 
Vi sendte først 1 så 2 og nu 3 børn glade afsted i skole. Alt var godt. Men, så lukkede I  vores overbygning, og sendte os i dilemma. Folkeskolen eller Friskolen. Vi valgte folkeskolen. For folkeskolen er for alle, og den lærer vores børn fællesskab og inklusion. Nu  lukker I vores skole. Okay, hvad gør vi nu. Kigger vi mod Syd ? Kolind Centralskole ligger tættere på end Glesborg, som I nu tilbyder os. Endda til 9.kl. 

Men Norddjurs, vores hjerte banker i Nord.


Vi vil vores kommune, med alt hvad den har budt os. Vil I os? Så giv os i overbygningen  tilbage i midten. Lad os samles i Glesborg, lad os gøre det godt igen. 


Der er to huse til salg på vores vej. Gør dem attraktive. Giv os et lokalt skoletilbud med overbygning. Vis at I vil os, der vil jer. Skab tillid og udvikling. Vis ordentlighed  og fællesskab. Lad vores børn følges ad i skole. I midten. Hvor der er højt til himmelen og hvor man kan drømme og hvor vi er noget for hinanden.

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Børne- og ungdomsudvalget


18-09-2020 

Indsendt af:

Bestyrelsen ved Søren Kanne-skolen

Overskrift:

Høringssvar til budget 2021

Forslag:

Se vedhæftet.

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Miljø- og teknikudvalget


18-09-2020 

Indsendt af:

Frivilligrådet i Norddjurs Kommune

Overskrift:

Frivilligpuljen ønskes øget

Forslag

Udtalelse til budget 2021
Frivilligrådet.
Frivilligrådet konstaterer med stor skuffelse, at den ekstremt voldsomme reduktion af puljen til frivilligt arbejde, som blev gennemført i 2019 - og videreført i 2020 ganske vist  med et tillæg på 50.000 - nu også videreføres til budget 2021. I budget 2018 var budgettet på 650.000 + administration og en frivilligkonsulent, og i “kriseåret” 2019 blev det  reduceret til 200.000 + administration - og ingen konsulent. I 2020 blev der i budgetbehandlingen tilført ekstra 50.000 kr. således bevillingen blev på 250.000, men stadig uden konsulentbistand. Og dette stadig lave niveau er nu fastholdt i 2021 og i overslagsårene. Vi er skuffede over, at man i år, hvor der er lidt luft i de kommunale  budgetter, vælger ikke at fortsætte den endda “langsomme genopretningsstrategi”, som  blev påbegyndt i budget 2020. Vi ærgrer os stadig over, at man på det sted, hvor man så  åbentlyst “får rigtig meget for pengene”, ikke ser sig i stand til at sende det positive signal,  en fortsættelse af tilbagereguleringen i 2021 og naturligvis også i overslagsårene ville  være. Som vi også gjorde opmærksom på i budget 2020 kan de frivillige nemt miste  gnisten, hvis de føler sig overset og forbigået, og vi er i frivilligrådet meget bekymrede for  den fremtidige udvikling af den ellers blomstrende frivillige indsats. Viljen til frivilligt  arbejde er generelt stigende - men skal den udvikling fastholdes, så kræver det en positiv opbakning fra politisk side. Vi foreslår som minimum, at man fortsætter tilbagereguleringen af puljen og tilfører den ekstra 50.000 så puljen bliver på 300.000 i 2021 og formulerer en  hensigtserklæring om at forsætte denne trinvise tilbageregulering også i overslagsårene. På Frivilligrådets vegne 

Formand
Henning Hansen

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget


18-09-2020 

Indsendt af:

Medarbejderne Hovedudvalget

Overskrift:

Høringssvar til budget 2021

Forslag:

Det er glædelig at Norddjurs kommune har fået penge til at kunne udvide budgettet. Norddjurs kommune har været ude i en hård opbremsning i 2019, hvor antallet  af medarbejdere blev reduceret pga. besparelser. Det har en negativ effekt på arbejdsmiljøet. Medarbejderne vil forsat skulle løbe hurtigt selv om der er forslag om, at  tilføje ekstra midler til flere områder i udgetforslaget. 

EFFEKTIVISERINGSBIDRSG: 

Men  vi kan være bekymrede, hvis der også kigges på andre besparelsesmetoder - udover/eller i stedet for effektiviseringsbidraget på 0,55% - da det vil skabe unødig uro, og der vil ikke længere være den ønskede  forudsigelighed. ORGAISATIONEN har brug for ro, til at kunne arbejde i den givende  ramme. 

SKATTENEDSÆTTELSE:

Det er sund købmandsskab at sænke skatten med 0,4%. Da der er fuld kompensation fra  Staten. At nedsætte yderligere til 0,6% er til gengæld mere risikabel. Vi skal sikre at budgettet holder lang ud i fremtiden. Her vil en nedsættelse af skatten med 0,6% give et indtægtstab på 12 mio. kr. i år 2026. Det er vi bekymrede for vil skabe utryghed og  sikkerhed ift de ansættelsesmæssige forhold og arbejdsvilkår. Hvilket også kan smitte af på  rekruttering og fastholdelsesprocesserne. Det er ikke det organisationen har brug for. Vi kan risikere at sætte robustheden overstyr og at budgetterne ikke kan hænge sammen  igen. Derfor bør der tænkes længere end budgetoverslagsårene. Specielt når anlægsudgifterne igen falder til ca 35 mio. kr. 

SERVICENIVEAU:
Vi undrer os over, ar service niveauet kan bibeholdes, samtidigt med at der mængdereguleres - da reguleringen rammer forskellige på de forskellige områder.
Det er igen med til at medarbejderne skal løbe stærkere, samtidigt mp kæmpe for KERNEOPGAVEN.

VÆRDIER:
Vi skal huske at arbejde ud fra vores Værdier: TILLID, ORDENTLIGHED, UDVIKLING og FÆLLESSKAB.
Det er disse værdier, der er grundlaget for, at organisationen lever og fungere, vi har alle et fælles ansvar for at værdierne bliver implementeret i vores organisation. Hovedudvalget ønsker en vision for kvaliteten i Norddjurs kommune, nu hvor budgettet er i strukturer ballance.


På vegne af medarbejderne i Hovedudvalget
Næstformand
Tinne christiansen

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget
Generelt


18-09-2020 

Indsendt af:

Arbejdsmarkedsafdelingen

Overskrift:

Høringssvar Arbejdsmarkedsafdelingen budget 2021

Forslag:

Læs venligst i vedhæftede.

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Generelt


18-09-2020 

Indsendt af:

Visitationsafdelingen

Overskrift:

Høringssvar til budget 2021-2024 for Visitationsafdelingen, Grenaa

Forslag:

Se vedlagte høringssvar.

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Voksen- og plejeudvalget

Generelt


18-09-2020 

Indsendt af:

Fællessekretariatet

Overskrift:

Mængdereguleringen på økonomiudvalgets område (konto 6) i budget 2021-24 kan få
konsekvenser for de politiske mål og visioner

Forslag:

Beslutningen om mængdereguleringen på økonomiudvalgets område (konto 6) tilbage
fra 2012 bør tages op til overvejelse! 

Se vedhæftet fil.

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Generelt


18-09-2020 

Indsendt af:

Plejecenter Farsøhthus/Møllehjemmet

Overskrift:

Høringssvar vedrørende forslag til budget på plejecentre 21-24

Forslag:

Høringssvar udarbejdet af LMU på plejecenter Farsøhthus/Møllehjemmet Rengøring hver 14. dag er et fornuftigt forslag, men der udtrykkes bekymring omkring mængden af tildelte midler på 3 mio. Vi ser det som problematisk at sikre det høje faglige niveau i rengøringen  med de begrænsede midler, der skal fordeles på alle hjemmeboende. De 3 mio svarer ikke  til de midler, der blev sparet væk i 18 vedrørende samme øremærkning og det er derfor bemærkelsesværdigt at man fra politisk side ikke er opmærksom på denne problematik. Vores bekymring går på om den planlagte øgede normering overhovedet kan effektueres i plejen og ikke kun i rengøringen. Hvis der derudover kommer krav om  klippekortordning i forbindelse med den, på papiret, øget normering kan det i stedet betyde forringelse i normering og mere pres på personalet. I forhold til besparelserne i 2018 og en kraftige nedgang i normering ser vi ikke tegn på at dette tilbageføres området og vi savner tillid fra administrationen og kommunalbestyrelsen til, at vi som plejecentre og  medarbejdere kan være med til at vurdere, hvordan tilførte midler skal administreres.


Kort sagt: Vi byder tilførte midler meget velkomne, men er ærgerlige over, at de på forhånd er øremærkede over evne. Vi bor i en kommune, der generelt har store udfordringer i  forhold til rekruttering og vi savner opmærksomhed og fokus i budgettet til  specialuddannelser, udvikling af kompetencer, fastholdelse samt rekruttering af medarbejdere på sundhedsområdet. Effektiviseringsbidraget, mener vi, er et misvisende begreb, da vi selvfølgelig ikke oplever, at en forringelse af plejen og nedsat tid til en-til-en  kontakt er at effektivisere – tværtimod.
Som generelt bakker vi selvfølgelig op om OMU’s høringssvar. Vi vil så gerne gøre det godt  for beboerne og føler ikke med dette budget, at vi får muligheden – heller ikke fremadrettet.

Relevante udvalg:

Voksen- og plejeudvalget


18-09-2020 

Indsendt af:

Administrationen på socialområdet

Overskrift:

Høringssvar til budgetskitse fra administrationen på socialområdet

Forslag

Se vedhæftede

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Børne- og ungdomsudvalget

Voksen- og plejeudvalget


18-09-2020 

Indsendt af:

Erhverv Grenaa

Overskrift:

Erhverv Grenaa fremsender tre projektansøgninger som høringssvar til Norddjurs Kommunes budget 2021-2024.

Forslag

Erhverv Grenaa fremsender tre projektansøgninger som høringssvar til Norddjurs Kommunes budget 2021-2024. 

1) Grenaa som turistby
2) Kattegatregionen
3) Hesselø Vindmølle Projekt

Følgebrev samt projektbeskrivelser i vedhæftede fil:
ErhvervGrenaa_Høringssvar_budget_2021_24.pdf

Relevante udvalg:

Økonomiudvalget

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget


18-09-2020 

Indsendt af:

Områdeudvalget på sundheds- og omsorgsområdet

Overskrift:

Områdeudvalget på sundheds- og omsorgsområdet.

Forslag:

Se vedhæftede

Relevante udvalg:

Voksen- og plejeudvalget


18-09-2020 

Indsendt af:

Bestyrelsen i Område Grenaa

Overskrift:

Høringssvar fra Bestyrelsen i Område Grenaa

Forslag:

Se vedhæftede

Relevante udvalg:


18-09-2020 

Indsendt af:

Visitationsafdelingen, Børne- og Familieteamet

Overskrift:

Høringssvar vedr. budget 2021 – 2024 fra Visitationsafdelingen, Børne- og Familieteamet

Forslag:

Se vedhæftede

Relevante udvalg:

Børne- og ungdomsudvalget


17-09-2020 

Indsendt af:

Auning aktivitetspark 

Overskrift:

Støtte til etablering af Auning Aktivitetspark

Forslag:

Vi søger om 4 mio. i alt over budgetperioden, dvs. 1 mio. om året til etablering af Auning aktivitetspark. Vi har vedhæftet projektbeskrivelse og budget.

Projektbeskrivelse

Budget

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og fritidsudvalget


 17-09-2020 

Indsendt af:

Skolebestyrelsen Gjerrild-Bønnerup Friskole

Overskrift:

Budgetbemærkninger til Miljø- og teknikudvalget angående bus rute 352.

Forslag:

Gjerrild Bønnerup Friskole ønsker en fast bus rute 352 på afgangen kl. 13;42 fra Gjerrild mod Grenaa. Lige nu er der tale om Flexbus, og da den køres med taxa, må der kun være to personer i hver bil. Dette giver nogle dage over 10 taxaer i Gjerrild mod Grenaa.

Høringssvar fra Gjerrild-Bønnerup Friskole

Relevante udvalgsområder:

Miljø- og teknikudvalget


 17-09-2020 

Indsendt af:

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejlending

Overskrift:

Høringssvar fra Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forslag:

Se vedhæftede høringssvar.

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og ungdomsudvalget


 17-09-2020 

Indsendt af:

Bestyrelsen og MED-udvalget i UngNorddjurs

Overskrift:

Forslag om tilbageførelse af rammebesparelse for UngNorddjurs

Forslag:

UngNorddjurs høringssvar

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Generelt


17-09-2020

Indsendt af:

Kim Steffensen Carøe

Overskrift:

En god historie i Midten, Skolelukning

Forslag:

Høringssvar på vegne af Midten

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Generelt


17-09-2020

Indsendt af:

Norddjurs Idrætsråd

Overskrift:

Lokaletilskud til egne lokaler

Forslag:

Se vedlagte høringssvar

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og fritidsudvalget

Generelt


 17-09-2020

Indsendt af:

Pårørenderådet ved område Ørsted, Auning og Allingåbro

Overskrift:

Høringssvar til budget

Forslag:

Se vedlagte brev.

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget

Generelt


 16-09-2020

Indsendt af:

Heine Eriksen

Overskrift:

Få en hel folkeskole tilbage i midten af Norddjurs Kommune

Forslag:

Se vedlagte høringssvar

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget

Børne- og ungdomsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget


 16-09-2020

Indsendt af:

Laila Jensen

Overskrift:

mere dansk undervisning på sprogskolen

Forslag:

Mit forslag er at de mennesker som går på DU1 på sprogskolen i Grenå, de får en undervisning, som er daglig og i kortere tid, med større fokus på samtaletræning på mindre hold. Mindre hold da dette giver større mulighed for den enkelte til at komme på højde med de krav som bliver stillet til dem og større ro i forhold til det pres det er at skulle få en hverdag til at fungere. Det er min klare overbevisning at det vil styrke dem bedre til om muligt at møde det danske arbejdsmarked. Jeg mener at man fuldstændig skal afskaffe håbløse praktikker i årevis for disse mennesker, praktikker som kun sparer de enkelte virksomheder penge, men absolut ikke gavner den enkelte kursist, som skal bruges som billig arbejdskraft på områder hvor de ingen eller kun ganske lidt kontakt har med danske kollegaer, som i rengøring, hyldeopfyldning, havearbejde. De fleste af disse mennesker har familie og mange af dem har måske aldrig gået i skole, eller har været gennem grimme oplevelser som hæmmer dem i indlæringen.

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget 

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Generelt


16-09-2020

Indsendt af:

Arbejdsgruppen bag Norddjurs Awards

Overskrift:

Vedrørende Norddjurs Awards

Forslag:

Se vedlagte brev.

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget

Kultur- og fritidsudvalget


 16-09-2020

Indsendt af:

Ældrerådet

Overskrift:

Høringssvar fra ældrerådet – budget 2021-2024

Forslag:

Se vedlagte brev.

Relevante udvalgsområder:
Voksen- og plejeudvalget


 15-09-2020

Indsendt af:

Djurs Lærerforening

Overskrift:

Høringssvar Budget 2021 ND fra Djurs Lærerforening

Forslag:

Høringssvar fra Djurs Lærerforening på budgetudkast 2021 for Norddjurs Kommune.

Læs vedlagte brev.

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget

Børne- og ungdomsudvalget


 14-09-2020

Indsendt af:

Medhjælpere

Overskrift:

Ønske til kommunens budget

Forslag:

Økonomisk støtte til nye blomster for at sikre bevarelsen af blomsterbed ved Bavnehøj Mølle.

Se vedlagte brev.

Økonomiudvalget

Kultur- og fritidsudvalget

Miljø- og teknikudvalget


14-09-2020

Indsendt af:

Jørgen Rasmussen

Overskrift:

Lukning af Ørum Skole

Forslag:

Som deltager ved det afholdte borgermøde, som var et godt møde, men som borger med
bopæl i Ørum, er det igen lidt af en mavepuster.
Min familie har nu boet her i Ørum i 12 år, hvor de to store drenge har gået på Ørum skole i alle 9 år, men nu den sidst som går i 4 kasse, vi har haft en del overvejelser hvad vi så gøre nu hvor overbygning blev sparet væk fra Ørum skole også nu hvor den hel lukker…….
Så min bøn til jer lokal politiger er, lad os nu få overbygning tilbage på Glesborg skole, på
den måde så de elever som går ud af 6 kasse bliver på skolen, så vi bygger overbygning med de elever som går på skolen, med lad det nu køre i 5 år til sommer 2026, så kan vi jo se hvad der bedst store skoler eller små skoler, det skal jo være i sammenarbejde med overbygning i Grenå.
Jeg ved godt at elev tallet falder med 400 elever i 2032, det er også vigtig at det lokale
liv fungerer her på landet som sport, spejder og meget mere, ja jeg spiller stadig
håndbold i serie 2 som 50 år, så ja det er vigtig.
Nu her til slut. Jeg spurgte min søn her i dag hvordan det gik i skolen 14 dage efter info
om Ørum skole skulle lukke, svar det er ok nu, men der mangler nogen som er flyttet.
Lad nu de børn få noget ro tak.
Venlig hilsen
Jørgen Rasmussen, Ørum

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget


 13-09-2020

Indsendt af: 

Nørager Multihals bestyrelse og Nørager Boldklub

Overskrift: 

Øget driftstilskud til multihal samt udvidelse til hel hal

Forslag:

Nørager Multihal har følgende forslag til budget, som er i tråd med DGIs fritidsanalyse og lige vilkår for alle haller i Norddjurs kommune. Multihallen ønsker et øget driftstilskud på 225.000,00 kr. i 2021, der har siden opstart været underskud i drigt af multihallen, som er dækket af NBK. i 2021 ønskes afsat 1.000.000,00 kr. til udvidelse af multihallen til hel hal. NBKs andel udgør 2.225.000,00 kr. På Nørager Multihals vegne.

Der er vedlagt følgende filer:

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget

Kultur- og fritidsudvalget

Generelt


 12-09-2020

Indsendt af:

Djurslands Turistforening

Overskrift:

Bemandet turistkontor på Torvet

Forslag:

Djurslands Turistforening ser med stor tilfredshed, at der i budgetskitse til budgetaftale for 2021-2014 er afsat 0,4 mio. kr. årligt til drift af et bemandet turistkontor på Torvet.
Det er af afgørende betydning for både turisterhvervet og handelslivet i Norddjurs, at turisterne har mulighed for at få en fagligt kvalificeret og personlig betjening, når de
kommer til Norddjurs, så de kan benytte sig af de mange tilbud og muligheder, som de
lokale turistattraktioner og handelslivet i Norddjurs kan byde på.

Med venlig hilsen
Formand for Djurslands Turistforening

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget

Kultur- og fritidsudvalget

Generelt


 11-09-2020

Indsendt af: 

Bo Borgnæs

Overskrift:

Hårdt tiltrængt forbedring af infrastruktur

Forslag:

Etablerning af alternativ vejføring til Skovsøen, Fjellerup Strand, 8585 Glesborg, subsidiært udbedring den kommunale del af Kærvejen, Fjellerup Strand, 8585 Glesborg.

Se vedlagte filer:

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget

Kultur- og fritidsudvalget

Miljø- og teknikudvalget


 10-09-2020

Indsendt af:

Djurslandsskolen

Overskrift: Høringssvar

Forslag:

Der er vedlagt høringssvar:

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget


 09-09-2020

Indsendt af:

Vester Allings og specielt Brugsbakkens vegne

Overskrift:

Forslag til budget 2021 - vedr. hastighedsnedsættende foranstaltninger i Vester Alling

Forslag:

Se vedlagte.

Relevante udvalgsområder:

Generelt


09-09-2020

Indsendt af:

Handicaprådet

Overskrift: Høringssvar fra DH-medlemmerne af handicaprådet

Forslag:

Se vedhæftede høringssvar.

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget


 05-09-2020

Indsendt af:

Fjellerup og Omegns Borgerforening

Overskrift: Solen skinner igen over Norddjurs 

Forslag:

Fjellerup og Omegns Borgerforening har studeret budgetforslaget for perioden 2021-2024, med de optimistiske briller på.

Se vedhæftede høringssvar!

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget

Børne- og ungdomsudvalget

Miljø- og teknikudvalget


 22-08-2020

Indsendt af:

Skolelederforeningen i Norddjurs

Overskrift: Til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune

Høringssvar:

Vi ved budgetforhandlingerne om næste års budget sker i disse dage.

Vi ved, at de økonomiske udsigter for skoleområdet er meget bekymrende.

Vi har kun et ønske til jer: find nogle penge eller lav en struktur, der er råd til! Tag ansvar og skab mulighed for at lave nogle gode skoler!

Det er nødvendigt at virkeligheden kommer til at svare til de økonomiske vilkår i kommunen. Om det betyder, der skal lukkes skoler, om der skal tilføres flere penge, om fordelingsnøglen skal ændres eller noget helt andet er jeres ansvar.

Men der er brug for der sker noget i forhold til de økonomiske vilkår for skolerne!

I har en skoleledergruppe der er slidt – I har en lærergruppe der er slidt!

Vær ansvarlige og begynd at arbejde for gode skoler i hele kommunen – til gavn for elever, forældre og personalet.

På vegne af Skolelederforeningen i Norddjurs Kommune

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget


 19-08-2020

Indsendt af:

Medarbejdere i MED udvalget på Auning Skole

Overskrift: Kære politikere i Norddjurs Kommune

Forslag:

Kære politikere
Håber i vil læse vedhæftet brev.
Mvh medarbejderne i MED udvalget på Auning skole

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget