Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Indsendte høringssvar til budget 2020 - 2023

De indkomne høringssvar fremgår nedenfor. Der er også lavet en samlet pdf-fil med samtlige høringssvar:

De samlede høringssvar i pdf-format.

indsendt afoverskriftdit forslagvælg relevante udvalgsområder (flere valg mulige):vedhæft evt. filvedhæft evt. endnu en fil Dato:
Anne Grethe RosenbergBudget 2020: Blød mavelandingSe vedlagte fil.GenereltDownload   24-10-2019
Johnny KjærgaardHøringssvar fra Erhverv GrenaaSe vedlagte filGenereltDownload   24-10-2019
Oplysningsråd NordHøringssvar 2020Høringssvar fra Oplysningsråd Nord er vedlagt.GenereltDownload   21-10-2019
Kai HansenSAMMEN KAN VINedenstående er som formand for Fritidsrådet - da vi ikke har mange møder, er det derfor min opsamling gennem de punkter fra den frivillige hverdag. SOCIAL BÆREDYGTIGHED: Dejligt og især med FNs verdensmål 3 om Sundhed og Trivsel Sundhedsfremmende aktiviteter og motion for handicappede (sparet væk - gerne med igen) Fritidspas for børn: DGIs seneste blad viser Norddjurs ikke er med her. Det må bestemt være en fejl, da kontingentpenge ofte er en forhindring for svage familier Fjern 25års reglen: Urimeligt der laves 5 års aftale om Bevæg dig for livet, når foreninger rammes for at tage ældre ind. Passer også meget dårligt med satsning netop for "seniorer" TURISME - KYSTEN: Ikke flere stier men reklame for de mange muligheder, vi har langs kysten (Djurslands Vildmark) NATUREN: Dejligt med Vild med vilje = mangfoldighed. Ros til dygtigt personale, men mere reklamer for vore gode steder Afsæt penge til Enslevgård området = "Grenaa Vest´" fritidsareal helt ind i byen Pavillonen til Havnen - bedre forbindelse: Har været markeret som Hjertesti, Kløversti og med navnet Åstien i mange år. Ikke penge her! RENOVERING: tilbagefør renoveringspulje, så bygninger får lidt hjælp. Haster! SPRINGHAL: Yderst betænkelig for en lille målgruppe, som lige nu er dygtige. Sidste år lukkede de ned for drenge DIALOG: SAMMEN kan vi inviter derfor gerne de frivillige parter til møder PÅ FORKANT og udnyt den viden og erfaring, der findes. Vi kommer gerne Fritidsrådet /Kai HansenØkonomiudvalget
Generelt
    20-10-2019
Norddjurs UngdomsrådDer er afsat 0,4 mio til ungdomsaktiviteter, herunder sunhedsforbyggende aktiviteter for ungeSe vedhæftede filBørne- og ungdomsudvalgetDownload   20-10-2019
LMU Område Auning/Allingåbro/Ørsted - SocialområdetHøringssvar fra Område Auning/Allingåbro/ørsted SocialområdedSocialområdet Voksen-og plejeudvalgVoksen- og plejeudvalget
Generelt
Download   20-10-2019
Søren Kanne BørnebyHøringssvar til budget 2020Læs venligst vedhæftet.Økonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Download   20-10-2019
Danske Handicaporganisationer NorddjursHøringssvar til B2020 fra DH-NorddjursHøringssvar for NDK budget 2020 fra Danske Handicaporganisationer Norddjurs. I DH-Norddjurs vil vi gerne anerkende at der i budgetarbejdet er udfoldet store anstrengelser for at fordele det lidt større råderum således at de største uomgængelige udfordringer er ryddet af vejen så dri=en på handicapområdet ikke skal beskæres yderligere. Vi anerkender også at en væsentlig del at de ekstra midler er en éngangsDldeling som ikke kan anvendes Dl at øge serviceniveauet. Med det in mente vil vi dog gerne pege på at handicapområdet varetager hverdagen for mennesker, der langt hen ad vejen ikke magter selv at DlreGelægge den. Her vil vi gerne pege på to elementer, der blev beskåret væsentligt ved budget 2019: VPU • Personalenormeringerne på bostederne undergik en redukDon, hvilket har været mærkbart alle steder. Vi anerkender at personalet gør deres yderste for at kompensere for deGe, men antal kan ikke kompenseres med intensitet og fleksibilitet på deGe område, når kvalificeret hjælp er lig med Dlstedeværelse. Vi vil ikke her opridse alle de kogniDve handicaps særlige forhold, men blot anmode om at man er opmærksom på særligt følsomme områder så man som minimum understøGer hensynet Dl mindre magtanvendelse og SocialDlsynets hensDllinger. Vi vil gerne påpege at sidstnævnte skal opfaGes som “autoværnet”. Som i trafikken er det her bedst at man selv kan styre og holde sig på vejen. • Feriepuljen er meget væsentligt for at kunne få et beskedent lyspunkt i Dlværelsen som er vigDg for mange beboere. De fælles oplevelser danner resten af året reference for samværet og det sociale liv. Jeg vil gerne minde om at de midler, der er afsat nu er på overlevelsesniveau. Det ville være godt at kunne variere Dlbudet lidt, men det kræver lidt flere midler. Vi vil gerne anbefale at man har det i tankerne, hvis en budgetmæssig mulighed viser sig. MTU • På anlægssiden vil vi gerne anbefale en prioritering af trafik situaDonen i Ørsted. Vi mener det er absolut relevant at sikre lav hasDghed på Rougsøvej. MTU har projektet på deres liste og vi vil gerne anbefale at det bliver prioriteret højt set i lyset af at Ørsted er hjemsted for flere insDtuDoner for menesker med fysiske og kogniDve handicap som bl.a. pga. personaleredukDoner ikke kan påregne ledsagelse som Ddligere. Med venlig hilsen Jørgen Deichgræber Fmd. DH-NorddjursØkonomiudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Download   20-10-2019
Danske Handicaporganisationer NorddjursHøringssvar til B2020 fra DH-NorddjursVedhæftet filMiljø- og teknikudvalget
Voksen- og plejeudvalget
    20-10-2019
Tommy LarsenTrafiksikkerhed omkring hallen i AuningVi er gennem møder med Aqua Djurs involveret i en proces omkring området mellem Auning Skole og Auning Idræts og Kulturcenter. Der har gennem adskillige år været debat og dialog omkring trafiksikkerhed i dette område, uden der er blevet sat noget i gang. Da Aqua Djurs skal i gang med et projekt omkring afledning og nedsivning af regnvand er der lavet et oplæg på området, dog under den af kommunalbestyrelsen givende forudsætning af der fortsat skal være ensrettet trafik. Det er underskriverne af dette brevs opfattelse, med den forudsætning at projektets hensigt med at flytte buskørslen gennemføres, at sikkerheden kunne højnes ved at lukke vejen helt, således at skolebørn der skal til og fra SFO/idræt og børn der skal fra omklædningsrummene og til idrætsanlægget ikke skal krydse en vej. Lukningen vil også fjerne den fare der er når børnene færdes i området bagved bakkende biler. I oplægget fra Aqua Djurs er det foreslået at skolebusserne fremover kørerind til skolen fra syd og til en ny holdeplads for busserne på arealet skråt over for børnehaven, herfra via en skolesti til skolen, denne sti vil også skulle igennem området og også her vil en lukning af vejen være at foretrække. Ydermere give en lukning mulighed for at højne trivslen for børnene da det giver mulighed for at udvidet aktivitetsområdet for skolen og idrætsforeningerne, med f.eks. parkour, skaterbane og andet. Forældrebestyrelsen Børnehuset Mælkevejen Christian Veje Forældrebestyrelsen Auning Skole Tommy Larsen AIF Hallernes Fond Uffe Hjorth Auning Svømmehal A/S Uffe Hjorth Auning Idræts og Kulturcenter Jeppe FriisØkonomiudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Download   19-10-2019
Asger Laustsen, formand for Bruger- og Pårørenderådet ved Auning BotilbudHøringssvar fra Bruger- og Pårørenderådet ved Auning BotilbudSe vedhæftede høringssvar.Økonomiudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Download   19-10-2019
Skolebestyrelsen ved Auning skoleFolkeskolen, skal have mulighed for, at give god og kvalitetsmæssig undervisningHøringssvar til budgetaftale 2020-2023Økonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Download   19-10-2019
LMU Myndigheds- og Visitationsenheden GrenaaHøring vedr. budget 2020-2023Se vedhæftedeØkonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Generelt
Download   18-10-2019
MED-udvalget Børneby NordMED-udvalget Børneby Nords HøringssvarSe vedhæftede filØkonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Download   18-10-2019
Bestyrelsen Børneby NordBestyrelsen Børneby Nord Høringssvar Budget 2020-23Se vedhæftede filØkonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Download   18-10-2019
Henrik FuglsangOmrådeMED-Socialområdet HøringssvarSe vedhæftet dokumentVoksen- og plejeudvalgetDownload   18-10-2019
Ældrerådet i Norddjurs KommuneHøringssvar fra ældrerådet til Budget 2020Se vedhæftede.Økonomiudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Generelt
Download   18-10-2019
Vej og EjendomMedarbejderne i Vej og EjendomTil Økonomiudvalget og Miljø- og teknikudvalget Vej og Ejendoms høringssvar vedr. budget 2020-2023 I personalegruppen i Vej og Ejendom har vi gennemgået budgetaftalen for 2020-2023. I den forbindelse noterer vi med tilfredshed, at man vil ikke vil skære i serviceniveauet, og at der skabes grundlag for udvikling fra 2021. Det glæder afdelingen, at der er tilskud til asfaltbelægning, opprioritering af bygningsrenovering samt til gennemførelse af vejadgang i Auning. Vi støtter op om bæredygtighed i kommunens boliger, og er tilfredse med der afsættes midler til dette formål. Fokus på biodiversitet og mere vild natur falder i god jord i afdelingen, og vi bidrager gerne til arbejdet med strategi for området. På baggrund af budgetaftalen fremhæver vi også følgende opmærksomhedspunkter: Udlicitering Det er besluttet, at muligheden for udlicitering på områder som rengøring i administrationsbygninger, strandrensning samt græsklip af boldbaner skal belyses. Vi efterlyser at få belyst formålet for den påtænkte udlicitering, idet vi ved andre lejligheder har været gennem disse udliciteringsanalyser, og vi frygter og forudser at skulle stå med øget administration, kontrol og opfølgende arbejde. Vi beder jer have følgende in mente på de valgte områder: boldbanerne i kommunen er geografisk meget spredt, og når vi løser opgaven, så gør vi det med sund fornuft, når vi er i området. På den måde sker der ikke er unødig kørsel. Vores driftsfolks gode lokalkendskab og forhold til fodboldklubberne, er ikke noget der lige kan erstattes over natten. Med hensyn til strandrensning, så får vi udelukkende budgettet til at hænge sammen ved indgående kendskab til lokalområdet og vejrforholdene, hvor der sæsonen igennem vurderes på vandstand og vindforhold. Ved en udlicitering risikerer vi en serviceforringelse, fordi det som udgangspunkt ikke kan forventes, at man kender de lokale forhold, som er så afgørende for opgavens løsning. Som et tillæg til den frygtede serviceforringelse skal det pointeres, at de store udgifter der er forbundet med udarbejdelse af udbud, og det øvrige arbejde i forbindelse med udlicitering, formentlig aldrig vil blive hente hjem ved en eventuel udlicitering. Udliciteringen af rengøringen i administrationsbygningen vil have negativ konsekvens for fleksibiliteten, hjælpsomheden ved små praktiske gøremål samt øget usikkerhed i tilgængeligheden af persondata, ved skiftende rengøringspersonale. Vi mener derfor, at man bør genoverveje de områder man ønsker at udlicitere, så vi fortsat bruger sund fornuft, fleksibilitet og åbenhed. Effektiviseringsbidrag I budgetudkastet fremgår det, at der i 2020 både skal være en 1% besparelse samtidig med, at der ikke skal være pris- og lønfremskrivning. I overslagsårene skal der derudover være effektiviseringsbidrag, som dog forhåbentlig bliver indarbejdet som en del af 1% reduktionen. Vi efterlyser gennemsigtighed i hvor disse besparelser skal findes, så de berørte afdelinger kan tilpasse sig i tide. Ligeledes ønsker vi, at der på besparelsesområderne sker en organisatorisk og politisk forventningsafstemning, så ressourcer til svarer arbejdsopgaver og -ønsker. Medarbejder til bæredygtig udvikling Det er besluttet, at Kommunaldirektørens Sekretariat ønsker at opprioritere bæredygtig udvikling hos dem fra en til to medarbejdere som finansieres internt via midler fra fagforvaltningerne. Det ønskes tydeliggjort i budgettet hvorledes stillingen skal finansieres, og hvordan man samtidig sikrer midler til arbejdsmiljøet. Da pågældende medarbejder skal bistå fagforvaltningerne og politikerne i at sætte en bæredygtig dagsorden, vil det være fordelagtigt have øget opmærksomhed på tæt samarbejde mellem Kommunaldirektørens Sekretariat og fagforvaltningerne. Generelt glæder det personalegruppen i Vej og Ejendom, at der er fokus på bæredygtighed og udvikling af sammenhængende mobilitetstiltag og forbedring af kommunens vejnet. Med venlig hilsen Medarbejderne i Vej og EjendomØkonomiudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Download   18-10-2019
Område MED skole -og dagtilbudHøringssvar fra område MED Skole -og dagtilbudSe vedhæftede filØkonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Download   17-10-2019
Medarbejdere i Sekretariat og erhvervHøringssvar fra medarbejderne i Sekretariat og erhvervse vedhæftetØkonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Download   17-10-2019
Høringssvar fra Lokaludvalget for Myndighed og visitation, Børne- og Familieafdelingen vedr. budget 2020-2023.Høringssvar fra Lokaludvalget for Myndighed og visitation, Børne- og Familieafdelingen vedr. budget 2020-2023.Se vedhæftede fil.Børne- og ungdomsudvalgetDownload   17-10-2019
Bestyrelsen i Område GrenaaHøringssvar fra Bestyrelsen i Område Grenaa.Se vedhæftede.GenereltDownload   17-10-2019
Gitte Banner JespersenUngeindsatsenSendt som filØkonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Download   17-10-2019
LMU Borgerservice, IT og DigitaliseringHøringssvar fra LMU Borgerservice, IT og DigitaliseringVi undrer os over, at serviceniveauet kan bibeholdes samtidig med, at der skal mængdereguleres og opnås 1% besparelse. I forvejen har vi sagt farvel til mange dygtige kollegaer, som gør at vi andre må løbe stærkere og kæmper for at opretholde et serviceniveau, som vi selv kan stå inde for. Vi tror på at øget digitalisering i hele organisationen og investeringer i medarbejderne, særligt digitale medarbejdere, vil kunne give en større effektivisering end nedskæringer på det administrative personale. På vegne af medarbejdersiden i LMU Borgerservice, IT og Digitalisering.Økonomiudvalget
Generelt
    17-10-2019
Jan HoelLMU Socialpsykiatri NorddjursSe vedhæftede dokument.Voksen- og plejeudvalgetDownload   17-10-2019
medarbejdersiden i HovedudvalgetHøringssvar fra medarbejdersiden i HovedudvalgetVi ser og anerkender, at med budgetaftalen går det den rigtigt vej. Med en kassebeholdning (på 150 millioner) som ser ud til at være støt og stærkt stigende, vil vi gerne have en sund balance mellem tilbagebetaling af lån og en velfærd, der matcher Danmarks øvrige kommuner på serviceniveauet. Medarbejderne i Norddjurs kommune har været under et enormt arbejdspres under den hårde opbremsning i økonomien. Det har betydet, at der er nu er betydelig færre medarbejder til at lave arbejdet. Det psykisk arbejdspres har været hårdt for mange, da man ikke vidste, om man havde et arbejde, skulle sige farvel til kollegaer eller skulle flyttes i organisationen. Med den bedre økonomi, håber vi, at der bliver givet ro til at få den nye organisations struktur og rutiner ordentlig implementeret. Så der bliver tid til kerneopgaven og en bedre service til borgerne. Det er medarbejderne og aftaleenhederne, der har måtte stå mål for den bedre økonomi. Vi ser gerne, at man investerede i et øget serviceniveau for at gøre Norddjurs kommune mere attraktiv for borgerne og for rekrutteringen af nye medarbejdere. Samt bedre sygefraværsstatistik, større arbejdsglæde og tryghed i ansættelsen. Vi ser positivt på, at klima/miljø tænkes mere og mere ind i anlægsbudgettet, da det på længere sigt har en afsmittende virkning på driften. Det er positivt, at der prisfremskrives på nogle områder, men når dette opvejes af et effektiviseringsbidrag på mere end prisfremskrivningen, kan dette kun ses som en yderligere besparelsesforslag. Vi har brug for konsekvensberegninger af, hvordan effektiviseringsforslaget påvirker aftaleenhederne og i sidste ende medarbejderne. Vi glæder os til dialogen med ØK. men er opmærksomme på, at dette er en yderligere besparelse. Hoved udvalget vil gerne appellere til, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne læser høringssvarene fra område MED og de lokale MED GRUNDIGT. det er her, man har bedst mulighed for at komme med input til, hvad det betyder på den enkelte enhed. Nogle steder vil det kommende budget betyde færre stillinger og en rigere serviceniveau, mens det på andre vil være status Q. På vegne af medarbejderne i Hoved udvalget. Tinne Christiansen NæstformandØkonomiudvalget
Generelt
    17-10-2019
Tine NielsenHøringssvar fra Forældrerepræsentanter DjurslandsskolenSe vedhæftet filØkonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Download   17-10-2019
Områdeudvalget for AdministrationenHøring fra Områdeudvalget for AdministrationenSe vedhæftede.Økonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Download   17-10-2019
LMU Administration og UdviklingHøringssvar til budget 2020-2023Se vedhæftede fil.Økonomiudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Download   16-10-2019
Jobkonsulenterne i ArbejdsmarkedsafdelingenHøringssvar til budget 2020-2023Se vedhæftedeErhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgetDownload   16-10-2019
Medarbejdere Byg og MiljøHøringssvar til budgetudkast 2020Se vedhæftede filØkonomiudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Download   16-10-2019
LMU ArbejdsmarkedsafdelingenHøringssvar til budget 2020-2023Se vedlagt fil.Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgetDownload   16-10-2019
N'ørager Børnehave & VuggestueTidlig indsats i stærk tilbagegangVi ser i tal og skrift fra kommunalbestyrelsen, at der sættes nødvendige midler af til vedligehold af nedslidte bygninger. Det er tydeligt at observere, at bygninger, der ikke vedligeholdes, forfalder og tager mere og mere skade. Man ser, at et hul i et tag breder sig til sunde områder i konstruktionen, og hvis det ikke repareres, ender det måske med nedrivning af bygningen. Det er ikke helt så tydeligt at se for alle, at hvis vi ikke i tide tager os af de børn, der har vanskeligheder, så vokser deres problematikker. Børnene tager mere og mere skade, og ligesom i huset med hul i taget, så kan skaderne brede sig til andre børn, der egentlig ikke havde vanskeligheder. En problematik, der kræver en pædagogisk indsats, kan ikke nødvendigvis ses på barnet af alle og enhver. Men mennesker med for eksempel pædagogiske uddannelser kan observere. Og de ved, at der skal bruges tid på børn med vanskeligheder i tide. De første år i et nyt lille liv er de vigtigste dannelses-år overhovedet. Det er afgørende at sætte ind tidligt, så en skade forhåbentlig kan repareres i et samarbejde med forældrene. Elers kan det udvikle sig til en skade for livet. En børneinstitutions flok af børn, altså alle børn med og uden udfordringer, har behov for voksne omkring sig med ordentlig tid. Med vores systemiske tilgang og viden om relationers betydning kender vi også nødvendigheden af, at der er nok voksne tæt på børnene, for at børneinstitutionens kerneopgave kan løses forsvarligt. Ind imellem har der heldigvis været pulje-tilførsler af midler til specifikke opgaver på børneområdet. Og tak for det. Men den gradvise forringelse over mange år kulminerende med sidste års voldsomme nedskæring på muligheden for at få tildelt specialpædagogiske timer har medført, at kommunens gode intentioner og forståelse for betydningen af tidlig indsats ikke længere afspejles i vores virkelighed. Tidlig indsats er kort sagt i stærk tilbagegang i vores dagligdag. Der er simpelthen ikke personaletimer nok. Det går vel at mærke ud over hele flokken af børn, ikke kun børn med behov for ekstra støtte. En daginstitutions personale har længe været så godt uddannet, at vi næsten altid ved, hvad der skal til for at understøtte et barns trivsel og læring. Og hvis ikke, kan vi stadig rekvirere sparring og undersøgelser til et overordnet eller specifikt syn fra et udmærket PPR-korps – med tværfaglige perspektiver/ andre perspektiver end de fagpædagogiske. Det, vi/børnene virkelig har brug for, er personer, der kan opbygge dybe og vedvarende relationer og derigennem styrke et barns trivsel og udvikling. Vi har i kommunen mange børn med behov for ekstra støtte, men det er umådelig svært at få tildelt timer. Enheden med specialpædagoger blev skåret overordentligt voldsomt ned i 2019-budgettet set i forhold til foregående år. Samtidig fik enheden oven i købet overdraget ansvaret for kommunens §32-tilbud med tilhørende børn. Et helt nødvendigt tilbud, men med økonomiske konsekvenser, som vi stadig ikke har set det fulde omfang af, og som trækker ressourcer fra de forebyggende og lettere indsatser, der ikke er mindre nødvendige set i et samfundsmæssigt perspektiv. Samfundets ønske må fortsat være at skabe sunde, sociale og psykisk robuste børn, der kan trives i fællesskabet. Dette i lighed med kommunens overordnede mål om at skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet. Overordnet set er en centraliseret specialpædagogisk enhed da også en dyr foranstaltning. Derfor anbefaler vi igen at lægge pengene ud i institutionerne, så husets eget personale, der kender det enkelte barn, varetager støttefunktioner til børn, som har behov for øget voksenkontakt og specialindsatser. Vi har en formodning om, at vi nu sender nogle børn videre fra daginstitutionerne til skolerne, der ikke har modtaget den nødvendige støtte og hjælp, som daginstitutionerne skulle have leveret før børnenes skolestart. Disse børn skal skolerne så forsøge at hjælpe på en baggrund af forhøjede klassekvotienter, dårligere muligheder for to-lærerordninger og store besparelser på specialundervisnings-området sidste år. Samlet set dur det slet ikke. Det går ud over børn uden udfordringer. Det går ud over børn med udfordringer. Det presser forældrene. Det slider alt, alt for hårdt på personalet både i daginstitutionerne og på skolerne, hvor presset medfører arbejdsbetinget stress og sygdomsperioder, der koster den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og vores kommunale fælleskab dyrt. Det kan ikke løses via en mulig vedtagelse i kommende Finanslov om gradvis indførelse af minimumsnormeringer, selv om en sådan da skal være velkommen. Der skal mere til. Og det vil vi gerne have. Nørager, 16. oktober 2019 Venlig hilsen Bestyrelsen for Nørager Børnehave & Vuggestue Susanne Andersen, Christina Nielsen, Lykke Helm Svedborg og Hanne Sørensen SmithBørne- og ungdomsudvalget     16-10-2019
Skolelederforeningen NorddjursHøringssvarSe vedhæftede dokumentØkonomiudvalgetDownload   16-10-2019
Med-udvalget på DjurslandsskolenHøringssvar vedr. Budget 2020-2023Se vedhæftet fil!Børne- og ungdomsudvalget
Generelt
Download   15-10-2019
LMU for FTI, Familiehuset og SundhedsplejenHøringssvar budget 2020Se vedhæftede fil.Børne- og ungdomsudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Download   15-10-2019
Fællestillidsmand Ole AndersenHøringssvar medarbejdersiden Driftscenter Norddjurs Vej- og parkfil vedhæftetMiljø- og teknikudvalgetDownload   15-10-2019
Bestyrelsen og LMU i Område AuningHøringssvar - Budget 2020 - 2023 - Område AuningHøringssvar fra bestyrelsen og LMU i Område Auning er vedhæftet som fil.Børne- og ungdomsudvalgetDownload   15-10-2019
Medarbejdersiden af LokalMED for Trivsel & LæringHøringssvar fra medarbejdersiden af LokalMED for Trivsel & LæringSe venligst vedhæftede høringssvar.Økonomiudvalget
Generelt
Download   14-10-2019
Bestyrelsen i AC-Klub NorddjursHøringssvar fra AC-klub NorddjursSe venligst vedhæftede høringssvar.Økonomiudvalget
Generelt
Download   14-10-2019
Plejecentrene Farsøhthus/MøllehjemmetHøringssvar 2020Høringssvar til budget 2020 14.10.2019. Vi vil gerne anerkende at området ikke er pålagt nye besparelser. Vores bekymring er at de midler der er bevilliget, ikke er tilstrækkelige til at honorer den øgede kompleksitet ved borgerne og det arbejdspres dette medfører. Dette er med til at belaste fastholdelse af kompetente medarbejdere samt rekruttere nye medarbejdere. Større/øget sygefravær, på grund af tidligere. besparelser og udfordringerne omkring rekruttering af kompetente medarbejdere. Det øgede sygefravær medvirker til at de faste medarbejdere belastes af ekstra vagter og derved kan det være svære at holde fokus på de ”langtidsfriske”. Hverdagen er oftere end tidligere udfordret af pårørendes afmagt, dette medvirker til at den enkelte medarbejdere har behov for at kunne rumme dette, hvilket på langsigt kan give et øget pres i for hold til det psykiske arbejdsmiljø. Der udtrykkes endvidere bekymring for det stadig stigende dokumentations pres til færre medarbejdere. Dette medvirker til at borgerne får mindre kontakt, hvilket påvirker livskvaliteten samt den enkeltes sygdomsbillede. Opkvalificering af faste medarbejdere kan være svært at få praktiseret, på grund af medarbejderstaben er på et minimum og de økonomiske rammer ikke giver luft til at indkalde ekstra personale. På vegne af LMU Farsøhthus/Møllehjemmet.Voksen- og plejeudvalget     14-10-2019
Områdeudvalget på sundheds- og omsorgsområdetHøringssvar budget 2020-2023Høringssvar fra områdeudvalget på sundheds- og omsorgsområdet er vedhæftetVoksen- og plejeudvalgetDownload   14-10-2019
SkolelederforeningenHenvendelse fra skolelederforeningen samt svar herpå fra Jan Petersen og Mads NikolajsenVedhæftet ses henvendelse fra skolelederforeningen samt svar herpå fra Jan Petersen og Mads NikolajsenØkonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Generelt
Download   14-10-2019
Frivilligrådet v. formand Henning HansenFrivilligrådets pulje til støtte for frivillige organisationerFrivilligrådet konstaterer med stor frustration, at den ekstremt voldsomme reduktion af puljen til frivilligt arbejde, som blev gennemført i 2019 ikke var en “enlig svale”. I budget 2018 var budgettet på 650.000 + administration og en frivilligkonsulent, og i “kriseåret” 2019 blev det reduceret til 200.000 + administration - og ingen konsulent. Og dette lave niveau er nu fastholdt i 2020 og i endda også i overslagsårene. Vi har, udover den store reduktion i tilskudsmidlerne, også mistet den konsulentbistand, som var tilknyttet området, og vi har fundet det nødvendigt at aflyse arrangementerne i forbindelse med “frivillig fredag”. Vi er naturligvis klar over kommunens vanskelige økonomiske situation, men ærgrer os over, at man på det sted, hvor man så åbentlyst “får rigtig meget for pengene”, ikke ser sig i stand til at sende et positivt signal i form af en bare delvis tilbageregulering af puljen i 2020 og i de kommende år. De frivillige kan nemt miste gnisten, hvis de føler sig overset og forbigået, og vi er i frivilligrådet meget bekymrede for den fremtidige udvikling af den ellers blomstrende frivillige indsats. Viljen til frivilligt arbejde er generelt stigende - men skal den udvikling fastholdes, så kræver det en langt mere positiv opbakning, end det her fremlagte budget er et udtryk for. Vi foreslår en tilbageregulering af puljen på bare 50.000 (eller gerne så stor som muligt) i 2020 og en hensigtserklæring om at forsætte denne tilbageregulering også i overslagsårene.Voksen- og plejeudvalget
Generelt
    13-10-2019
Overtandlæge, formand for LMU Lars HøvenhoffNorddjurs Kommunes Tandplejes HøringssvarHermed fremsendes vedhæftet Tandplejens LMU's høringssvar. Mvh Lars Høvenhoff og Bente UdbyeØkonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Generelt
Download   13-10-2019
Djurs LærerforeningHøringssvar budget 2020Fil vedhæftetØkonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Generelt
Download   11-10-2019
Djurs LærerforeningHøringssvar budget 2020Høringssvaret er vedhæftet som filØkonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Generelt
    11-10-2019
Handicaprådet i Norddjurs KommuneHøringssvar fra handicaprådet vedr. budget 2020Se vedhæftede bilag.Økonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Generelt
Download   11-10-2019
Brugerpårørenderådet Dystrupvej/Stenvadvej samt Brugerpårørenderådet ved bofællesskaberne Kornvænget og Åparken i ØrumHøringsvar Brugerpårørenderådene Område Ørum SocialområdetKort høringsvar fra Brugerpårørenderådet Dystrupvej/Stenvadvej samt Brugerpårørenderådet ved bofællesskaberne Kornvænget og Åparken i Ørum vedr. Budget 2020 og overslagsårerne v/ Karin Frederiksen og Inge Bomholt, formænd for brugerpårørenderådene. “Vi ønsker, at foreslå økonomiske midler afsat til at tilgodese udflugter og ferieture for beboere - en feriepulje - således at der fortsat kan arrangeres ture med deltagelse af kendt personale og borger med flere komplekse problemstillinger, hvor der kræves tæt ledsagelse”Økonomiudvalget
Voksen- og plejeudvalget
    10-10-2019
Lokalt MED område Ørum Socialområdet.Høringssvar fra Ørum Bo- og aktivitetscenter vedr. BudgetHøringssvar fra Ørum Bo- og aktivitetscenter vedr. Budget 2020 og overslagsår. - Vi anerkender og har respekt for stram men ansvarlig budgetlægning med det formål at sikre en genopretning af økonomien i Norddjurs kommune. - Vi er enige i at synliggøre prisfremskrivningen, men bliver bekymret, når der samtidigt indføres et effektiviseringsbidrag. Vi mangler en konsekvensberegning af, hvordan det har indflydelse lokalt på budgetlægningen. - Vi vil pointere vigtigheden af et højt informationsniveau bla omkring “ Ny start socialområdet”. Vi synes, at inddragelse er vigtigt, vi stiller op med positivt indstilling. Vi vil altid gerne tage ansvar og medinddrages. - De 4 mill. fra “ særligt vanskeligt stillede kommuner” giver en lille mulighed. Her må vi plædere for, at det vil blive afsat midler til feriepuljen og aktiviteter for beboere på døgntilbud - Kvalitetsstandarten aktuelt beskriver 5 feriedage til beboere pr. år, og set i lyset af de besparelser i forbindelse med budget 2019, hvor der blev frataget ressourcer til dagbemanding på botilbudene, efterspørger vi derfor en ny feriepulje for at kunne efterleve forventningen om ferietilbud. - Vi henleder generelt opmærksomheden på behovet for fremsynethed i forhold til udviklingen og omfanget af opgaven med den komplekse målgruppe i Ørum bla i forhold til ændringen i målgruppe af domsanbragte. Kompleksiteten i forhold til domstyper og misbrug er steget. Med venlig hilsen og på vegne af Lokalt MED udvalg, Område Ørum - Social området. Formand og næstformand Birte Kousted, Susan Jensen.Økonomiudvalget
Voksen- og plejeudvalget
    10-10-2019
Børneby Midt ved Aftaleholder Karsten RefsgaardHøringssvar Børneby MidtSe vedhæftede filBørne- og ungdomsudvalgetDownload   10-10-2019
Auning SkolebestyrelseAuning Skolebestyrelse siger stop(Indsendt pr. mail den 8. oktober 2019) Auning skolebestyrelse - Kære politikere, tænk jer rigtigt godt om. Auning skolebestyrelse - Kære politikere, det er børnenes fremtid vi snakker om. Kære politikere - tag ansvar i de kommende budgetforhandlinger. Det er rigtige mennesker der bliver påvirket af jeres beslutninger. Se link til videoer i vedlagte fil.Børne- og ungdomsudvalgetDownload   09-10-2019
Allan VestrupHenvendelse vedr. budgetforhandlingerne fra Skolelederforeningen i NorddjursKære alle Vedhæftet henvendelse vedr. budgetforhandlingerne fra Skolelederforeningen i Norddjurs. Mvh Allan VestrupBørne- og ungdomsudvalgetDownload   09-10-2019
MED-udvalget Auning skoleHøringssvar budget 2020Høringssvar budget 2020 (bilag vedhæftet)Børne- og ungdomsudvalgetDownload   09-10-2019