Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Alle partier står bag Norddjurs Kommunes budget for 2021-2024

Efter høringsperiodens udløb den 20. september er der den 22. september indgået budgetforlig om Norddjurs Kommunes budget for 2021-2024.

Budgetaftalen er indgået mellem alle partierne i kommunalbestyrelsen: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative, Socialistisk Folkeparti samt Enhedslisten. Budgetaftalen for 2021-2024 er baseret på mål om økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed samt FN’s verdensmål.

Det værdimæssige fundament er Vores Norddjurs, som er kommunens organisations- og ledelseskodeks. Det er udarbejdet af medarbejdere og ledere i fællesskab og godkendt politisk i 2020. Vores Norddjurs skaber fælles sprog og ståsted i kraft af de fire værdier: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.

Aftalen afspejler også Covid-19 situationen og de særlige omstændigheder og usikkerheder, den medfører. Desuden er den overordnede plan- og udviklingsstrategi samt strategiske emner for udviklingen af Norddjurs Kommune indbygget i aftalen.

Udligningsreformen og det forhold, at kommunens økonomi er i balance, bidrager bl.a. til et økonomisk råderum i de kommende år, og dette råderum vil partierne bruge på en langtidsholdbar måde, så der bliver plads til forbedringer på velfærden og til større investeringer. I den endelige budgetaftale er der også anvendt det særlige tilskud på 16 mio. kr. fra puljen til særligt vanskelig stillede kommuner, som Norddjurs Kommune har modtaget i 2021. Beløbet er blandt andet anvendt med ca. 5 mio. kr. på driftsforbedringer og ca. 10 mio. kr. til flere anlægsinvesteringer.

I budgetaftalen er følgende aftalt:

  • Økonomisk bæredygtighed

Balance mellem indtægter og udgifter og en overholdelse af centrale økonomiske målsætninger. Det økonomiske råderum i 2021 er 67 mio.kr. Anlægsrammen i budget 2021 er på 80 mio. kr., hvilket er 48 mio. kr. mere ift. budgetaftalen for 2020. Der skal effektiviseres for 9,7 mio. kr. i 2021. Det skal ske i form af effektiviseringer på 0,55 procent. Der redegøres for udmøntningen af effektiviseringsbidraget i sommeren 2021 i de enkelte fagudvalg. I 2021 afdrages på kommunens gæld med 35 mio. kr. Det skaber et økonomisk råderum til at foretage investeringer i de kommende år. Der er i udligningsreformen givet mulighed for, at kommuner kan nedsætte skatten med kompensation. Denne aftale indeholder således også en nedsættelse af skatten.

  •  Social bæredygtighed

Aftalen giver mulighed for en forbedring af velfærden. Det drejer sig bl.a. om minimumsnormeringer i forlængelse af Folketingets aftale om dette og styrkelse af den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Daginstitutionerne skal tilpasses det faldende børnetal, og det skal børne-og ungdomsudvalget arbejde videre med i form af en indstilling til kommunalbestyrelsen i foråret 2021.

Ørum Skole foreslås lukket på baggrund af oprettelsen af friskolen i Ørum og en markant reduktion i antallet af folkeskoleelever i Ørum. Der vil finde en økonomisk prioritering sted til at sikre et godt folkeskoletilbud i Glesborg.

Aftalepartierne ønsker på baggrund af høringssvar at kunne tage stilling til en overbygningsskole i Glesborg. Der udarbejdes forslag, der udsendes til høring i Børneby Midt og Søren Kanne skolen, således der kan tages stilling på kommunalbestyrelsesmødet den 15. december. En lukning af skolen i Ørum vil gøre det muligt at samle Djurslandsskolens afdelinger i Ørum og Fjellerup og at afvikle afdelingen i Stenvad.

På ældre-og sundhedsområdet rummer aftalen bl.a. øgede normeringer på plejecentre, i hjemmeplejen og på bosteder samt rengøring hver 14. dag i stedet for hver 3. uge. En styrkelse af ledsagerordningen, og udviklingen af en kommunal kost- og ernæringspolitik er andre eksempler.

  •  Miljømæssig bæredygtighed

Der arbejdes videre med initiativerne fra budgetaftalen for 2020 - f.eks. revideret klimahandlingsplan, øget biodiversitet, den statslige havplan og andre initiativer.
Der afsættes penge til klimaprojekter i Grenaa og Allingåbro, ligesom der indkøbes elstandere til bilerne i ældreplejen.

Aftalen rummer desuden bl.a. 12 mio. kr. til vejvedligehold og 10 mio. kr. til bygningsrenovering, hvilket er en forøgelse ift. 2020. Udover basisbevilling til bygningsrenovering afsættes ekstra 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i skoler og dagtilbud.

Det lokale kultur-og fritidsliv styrkes med beløb til bl.a. Museum Østjylland, støtte til Kulturhuset Pavillonens ambition om at blive nationalt netværksspillested og der afsættes anlægsmidler til nyt indgangsparti til Grenaa Idrætscenter.

Der afsættes en pulje til strategiske emner både på drift og anlæg under økonomiudvalget, som giver mulighed for fortsat støtte til strategisk vigtige udviklingsprojekter. Endelig lægger partierne vægt på, at erfaringer og nye måder at arbejde på, som er udviklet under Covid-19, bruges til at forbedre servicen og samarbejdet med borgerne.

Borgmester Jan Petersen udtaler:

Jeg er glad for, at vi kan samle hele kommunalbestyrelsen i en budgetaftale, der hæver velfærden samlet set med over 150 millioner kroner og investeringerne med over 260 million kroner i de kommende år. Det har vi trængt til. Vi kan fastholde den sunde økonomi, afdrage ekstra på vores gæld og samtidig nedsætte skatten forsvarligt.

Hans Fisker Jensen fra Socialdemokratiet udtaler:

”Det er et godt budget som første etape af genopretningen af vores service. Det glæder mig også, at vi vil undersøge muligheden for en overbygning i midten af kommunen. Det viser vi lytter til høringssvarene”.

Kasper Bjerregaard fra Venstre udtaler:

”Venstre er tilfredse med at der har været plads til at tilføre midler til velfærdsområderne, investere i asfalt samtidig med at det har været muligt at sætte skatten ned. Dette er sket uden at fravige den økonomiske retning, der er etableret med vedtagelsen af de seneste to års budgetter”.

Steen Jensen fra Dansk Folkeparti udtaler:

”DF er yderst tilfreds med budgetaftalen, idet ældre- handicapområdet får et gevaldigt løft. Men også med vedtagelsen af dansk madkultur som udgangspunkt i kommunernes institutioner såvel som retten til at fravælge rituelt producerede varer”.

Jens Meilvang fra Liberal Alliance udtaler:

”Vi er glade for, at vi får vedligeholdt vores aktiver med asfalt og bygningsvedligehold; men også at skatten bliver sat ned, så der bliver et større økonomisk råderum, og at kernevelfærden forbedres”.

Benny Hammer fra Konservative udtaler:

”Det er positivt, at alle står bag budgetaftalen, idet vi er landet på nogle fornuftige velfærds- og anlægsmæssige løft hele vejen rundt”.

Mads Nikolajsen fra Socialistisk Folkeparti udtaler:

” I år gav høringen plads til fremskridt: bedre indeklima i skoler og dagtilbud, øget ledsagehjælp, bedre rengøring, bedre skolebus, videre med grøn omstilling, og overbygning i Midt får en chance. SF siger Tak for høringssvar! Svar, som ikke blev fulgt, er læst”.

Ulf Harbo fra Enhedslisten udtaler:

”Vi er rigtig glade for et rødt og grønt budget med bl.a. bedre normeringer i skoler, børnehaver, hjemmepleje og plejecentre samt overbygning på Glesborg Skole, fritidspas, uvildig undersøgelse af anbringelsessager, bæredygtig turisme, Nordsøsti og øget biodiversitet”.

Processen frem mod den endelige vedtagelse af budget 2021-2024

  • Den 30. september: 2. behandling i økonomiudvalget.

  • Den 1. oktober: Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde med behandling af skattefastsættelsen.

  • Den 7. oktober: 2. behandling og endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Borgmester Jan Petersen (A), mobil: 27 85 24 51
Hans Fisker Jensen (A), mobil: 23 83 74 65
Kasper Bjerregaard (V), mobil: 51 23 86 14
Steen Jensen (O), mobil: 28 60 67 85
Jens Meilvang (I), mobil: 24 24 16 00
Benny Hammer (C), mobil: 40 32 19 84
Mads Nikolajsen (F), mobil: 61 28 63 27
Ulf Harbo (Ø), mobil: 61 65 13 83

Yderligere information

Nyhedsdato: 22.09.2020