Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fremrykning af anlægsprojekter og nye anlægsprojekter vedtaget

Alle partier i kommunalbestyrelsen har besluttet at fremrykke anlægsprojekter og vedtage nye anlægsarbejder for samlet knap 12 mio. kr.

Samtidig er partierne meget opmærksomme på de økonomiske konsekvenser af corona-krisen og følger udviklingen tæt.

Projekterne skal understøtte områder særligt hårdt ramt af den ekstraordinære situation, som corona-epidemien stiller erhvervslivet og andre områder i Norddjurs i.

Anlægsinvesteringerne, som blev prioriteret og aftalt på møde mellem repræsentanter fra alle partierne den 1. april, skal gennemføres i 2020.

Aftalen indeholder anlægsarbejder for 11,85 mio. kr. Derudover vil partierne drøfte eventuelle behov og muligheder for yderligere anlægsinvesteringer i maj, når det er muligt i højere grad at vurdere de økonomiske konsekvenser af den nuværende krise.

Udover de netop vedtagne anlægsprojekter er der igangsat forskellige initiativer under corona-krisen. Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. marts således en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til renovering af kommunale bygninger, og samtidig blev en tillægsbevilling på 2. mio. kr. til understøttelse af lokale virksomheder vedtaget.

Som led i hjælpen til erhvervslivet har økonomiudvalget d. 19. marts desuden besluttet, at Norddjurs Kommune fremrykker sine betaling af regninger til de virksomheder, der har brug for det. Endelig blev en politisk aftale mellem alle partierne vedtaget den 27. marts, der indeholder en række indsatser for at stimulere den lokale økonomi.

Partierne har på den baggrund foretaget en risikovurdering i forhold til den eksisterende økonomi, og på den baggrund er der enighed om at anvende yderligere 11,85 mio. kr. til anlægsarbejder udover de 2 mio. kr. der tidligere er besluttet.

Partierne har i aftalen afvejet hensynet til at stimulere den lokale økonomi og understøtte erhvervslivet overfor hensynet til, at kommunens økonomi fortsat skal have en robusthed til at kunne imødekomme eventuelle ekstra udgifter på andre områder, f.eks. arbejdsmarkedsområdet.

Der er enighed mellem partierne om i fællesskab at bære den politiske risiko, som de samlede ekstraordinære tiltag kan have for kommunens økonomi, herunder afvigelser i forhold til de økonomiske målsætninger. Samtidig er forligspartierne opmærksomme på, at med denne og den tidligere aftale fra 27. marts samt med de nuværende vurderinger af udviklingen i økonomien, forventes et kassetræk på 35 mio. kr. overfor et budgetteret kassetræk i 2020 på 5 mio. kr. I den forbindelse er partierne opmærksomme på, at blandt andet udviklingen på arbejdsmarkedet gør de økonomiske skøn behæftet med usikkerhed.

Regeringen har åbnet op for særlige lånemuligheder, som kommunerne kan søge frem til 1. december 2020 og på den måde låne midler til finansiering af anlæg. I oktober fremlægges en sag for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, hvor der tages stilling til, om der skal søges om låneadgang. Det sker under hensyntagen til, hvordan likviditeten udvikler sig.

Partierne anerkender, at der i den nuværende situation politisk udvises fleksibilitet, idet de enkelte sager til fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse skal indeholde den nødvendige faglige, juridiske og økonomiske kvalitet. Partierne ønsker samtidig at sikre den nødvendige fleksibilitet i forhold til de enkelte projekters praktiske gennemførelse.

Anlægsinvesteringerne på skoleområdet skal implementeringsmæssigt tilpasses, så de også kan gennemføres under en hel eller delvis åbning af skolerne. Desuden er partierne enige om, at der afsættes 2,1 mio. kr. til eventuel etablering af køkken på Fuglsanggården. Sagen er behandlet i voksen-og plejeudvalget og behandles på kommende økonomiudvalgs-og kommunalbestyrelsesmøder i april. Der er også enighed om, at partiernes konkrete stillingtagen til sagen om køkken på Fuglsanggården vil ske på kommunalbestyrelsens møde i april.

Partierne er enige om at fremrykke en række anlægsinvesteringer, der er indarbejdet fra budget 2020-2023. Der fremrykkes anlægsinvesteringer for i alt 2,6 mio. kr.

Partierne prioriterer at fremrykke følgende anlæg:

  • Renovering af tagflader Auning skole (miljø-og teknikudvalget). Der afsættes 1,850 mio. kr. yderligere i 2020.

  • Faglokaler inde og ude (børne-og ungdomsudvalget). Der afsættes 0,750 mio. kr. yderligere i 2020.

Udmøntningen af projekter sker ved, at de forelægges på de kommende fagudvalgsmøder og på økonomiudvalgets møde den 19. maj og på kommunalbestyrelsens møde den 26. maj med henblik på anlægsbevilling.

Partierne er enige om at igangsætte en række nye anlægsinvesteringer, der forberedes til politisk behandling og beslutning. Der afsættes i alt 4,150 mio. kr. til nye anlægsinvesteringer.

Partierne prioriterer følgende anlæg:

  • Nedrivning af pavilloner ved Ørum Skole (miljø-og teknikudvalget). Der afsættes 0,550 mio. kr. i 2020.

  • Udearealer Søren Kanne skolen. Areal til specialklasser (børne-og ungdomsudvalget). Der afsættes 0,100 mio. kr. i 2020.

  • Ude og inde gårdmiljøer Søren Kanne (børne-og ungdomsudvalget). Der afsættes 0,800 mio. kr. i 2020.

  • Auning Skole: Der afsættes 1,300 mio. kr. til bl.a. etablering af legeplads til indskolingen. Den endelige udmøntning af beløbet præciseres i forbindelse med behandlingen af sagen i børne-og ungdomsudvalget og skal ses i sammenhæng med de forslag, som i øvrigt er henvist til maj-behandlingen.

  • Renovering af skoletoiletter (børne-og ungdomsudvalget). Der afsættes 0,400 mio. kr. i 2020.

  • Belægninger (miljø-og teknikudvalget): Der afsættes 1 mio. kr. til renovering af belægninger m.m.

Det videre forløb for udmøntningen af disse nye anlæg vil være, at når de er Sagsbehandlet, forelægges de til politisk behandling i fagudvalg i april, maj, juni eller august og efterfølgende i hhv. økonomiudvalg og kommunalbestyrelse med henblik på anlægsbevilling.

I forhold til budget 2021 har partierne fokus på de økonomiske rammer, der forventes fastsat i aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 i juni måned med henblik på overholdelse af målsætningerne i den økonomiske politik.

I budgettet for 2020-2023 er der i 2021 indarbejdet en anlægsramme på 32 mio. kr. Med denne aftale fremrykkes en del af anlægsinvesteringerne til 2020 ligesom der gennemføres nye anlægsinvesteringer. Partierne vil på den baggrund nøje vurdere anlægsbehovet i 2021 ved budgetlægningen af budget 2021-2024.

Partierne har opmærksomhed på den særlige situation, der kan være for børneby Midt og Nord i skoleåret 2020/2021 som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om fordeling af specialundervisningsmidlerne. Denne problemstilling tages op til drøftelse i forligskredsens aftalte møde i maj 2020.

Partierne vil mødes igen i maj måned for at drøfte eventuelle behov og økonomiske muligheder for flere anlægsprojekter. På dette tidspunkt vil det formentlig være muligt yderligere at vurdere de økonomiske konsekvenser af corona-epidemien.

Desuden foreslås, at borgmesteren samt én deltager fra hver parti mødes, hvis den nuværende situation giver anledning til yderligere initiativer eller tilpasninger af budgettet, ligesom partierne følger de nationale initiativer og mødes, hvis der er behov for en lokal tilpasning.

Jan Petersen, borgmester, Socialdemokratiet, udtaler:

”Dette er etape 2, og så ser vi, hvordan situationen er til maj. Jeg er glad for, at vi bl.a. får hul på anlægsprojektet med mad til de ældre på Fuglsanggården. Der er muligheder i det projekt ift. den lokale beskæftigelse og en lejlighed til at arbejde videre med vores kostpolitik".

Hans Fisker Jensen, Socialdemokratiet, udtaler:

”Vi har valgt at sætte disse tiltag i værk, og så må vi følge op på, om der bliver behov for yderligere initiativer senere, efterhånden som situationen udvikler sig”.

Kasper Bjerregaard, Venstre, udtaler:

“Med aftalen understøtter vi det lokale erhvervsliv ved at fremrykke investeringer samtidig med, at vi holder mulighederne for yderligere tiltag åbne. I Norddjurs Kommune skal vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe vores lokale erhvervsliv gennem krisen. Samtidig har vi dog også et ansvar for at sikre, at Norddjurs Kommunes økonomiske robusthed ikke sættes over styr. Vi skal derfor fortsat følge udviklingen tæt".

Steen Jensen, Dansk Folkeparti, udtaler:

”Vi gambler lidt med kommunekassen, men det er tvingende nødvendigt at understøtte det lokale erhvervsliv, som er motoren, der finansierer vores velfærd”.

Jens Meilvang, Liberal Alliance, udtaler:

”Det vigtige er, at vi får sat gang i nogle ting, som kan hjælpe de lokale erhvervsdrivende”.

Benny Hammer, Det Konservative Folkeparti, udtaler:

”Jeg er glad for aftalen, og det er jeg især på erhvervslivets vegne. Jeg håber, at tiltagene kan være med til at understøtte den lokale beskæftigelse i den svære situation, vi er i”.

Mads Nikolajsen, Socialistisk Folkeparti, udtaler:

”Det er flot, at demokratiet kan fungere også under tidspres og uden at vi mødes direkte. Tak til personalet for betjening. Laver vi fejl? Ja! Overser vi noget? Ja! Men vi lykkes med at sætte gode opgaver i gang, med den økonomi vi kan se, at vi har”.

Ulf Harbo, Enhedslisten, udtaler:

”På trods af, at vi står i en svær situation, er det lykkedes os at blive enige om at give en tiltrængt håndsrækning til presserende renovering og vedligehold af bl.a. skoler og plejecentre. Vi er i Enhedslisten glade for at være med til at gøre noget ved nogle af de vigtigste efterslæb på anlægssiden samtidig med, at det hjælper vores lokale håndværkere med at tjene til dagen og vejen i denne meget specielle og udfordrende corona-tid”.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Borgmester Jan Petersen (A), mobil: 27 85 24 51
Hans Fisker Jensen (A), mobil: 23 83 74 65
Kasper Bjerregaard (V), mobil: 51 23 86 14
Steen Jensen (O), mobil: 28 60 67 85
Jens Meilvang (I), mobil: 24 24 16 00
Benny Hammer (C), mobil: 40 32 19 84
Mads Nikolajsen (F), mobil: 61 28 63 27
Ulf Harbo (Ø), mobil: 61 65 13 83.

Nyhedsdato: 03.04.2020