Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budgetaftale på plads i Norddjurs

Der er den 21. september indgået en endelig budgetaftale mellem alle partier og medlemmer uden for partierne i kommunalbestyrelsen om budget 2018-2021 i Norddjurs Kommune. Budgettet vedtages formelt på kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober.

Budgetaftalen indeholder et uændret serviceniveau på driften på 2,4 mia. kr. Der er prioriteret et anlægsprogram, der fortsat sætter fokus på kommunens fremtidige udvikling i form af et anlægsniveau på 47,2 mio. kr. i 2018 og 60,8 mio. kr. i 2019.

Budgetaftalen sikrer også en gældsafvikling på minimum 7 mio. kr. og en kassebeholdning på lidt over 100 mio. kr. i både 2018 og 2019.

Denne endelige budgetaftale tog form den 18. august 2017, hvor der blev indgået en aftale mellem alle partier og medlemmer uden for partierne i kommunalbestyrelsen om budgettet for 2018-2021. Herefter fulgte en budgetproces med høring, borgermøde, og 1. behandling i kommunalbestyrelsen.

Nu er den endelige aftale indgået og den skal formelt vedtages på kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2017.

De senere års omfattende investeringer bl.a. på anlægsområdet har været udtryk for et bevidst politisk ønske om at anvende dele af Norddjurs Kommunes kassebeholdning til investeringer i udviklingen af kommunen.

Dette har nedbragt kommunens kasseholdning, og der skal i de kommende år sættes fokus på at fastholde en forsvarlig likviditet og skabe et større råderum til fremtidige investeringer og muligheder for at anvende mere af servicerammen. Samtidig skal der sættes fokus på at nedbringe kommunens samlede langfristede gæld og få skabt strukturel balance, således at resultatet af ordinær drift kan dække anlæg og afdrag på ordinære lån. På den baggrund vil der blive fremlagt en plan for udarbejdelse af en ny økonomisk politik til politisk behandling for den nye kommunalbestyrelse.

Budgetaftalen medfører, at driftsbudgettet ligger ca. 17 mio. kr. under servicerammen. Det betyder, at serviceniveauet vil være uændret.

I aftalen er der således ikke foreslået nye besparelser på driften i forhold til tidligere år. Dog er der i lighed med tidligere år som følge af manglende prisfremskrivninger indarbejdet en effektivisering i størrelsesordenen 7 mio. kr., der bl.a. skal opnås via digitalisering, modernisering og omlægning af arbejdsgange samt bedre indkøbsaftaler.

Med budgetaftalens anlægsniveau er det muligt at foretage en række investeringer, der bidrager til at realisere kommunens potentialer. Det er vigtigt for forligspartierne at prioritere udvikling bredt i hele kommunen. Forligspartierne er dog enige om, at for at kommunens udviklingspotentiale også i fremtiden kan aktiveres, bør der i de kommende år arbejdes hen imod et anlægsniveau på 75 mio. kr. årligt.

Borgmester Jan Petersen glæder sig over, at budgetaftalen nu er på plads med deltagelse af samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen:

”Vi har opnået en budgetaftale på trods af et økonomisk meget vanskeligt udgangspunkt og den giver samlet set et ansvarligt budget i 2018 og 2019 - og dermed også et fornuftigt udgangspunkt for den nye kommunalbestyrelses arbejde i de kommende år.

Jeg er meget tilfreds med, at vi har en budgetaftale med hele kommunalbestyrelsen, og at vi lykkes med at fastholde serviceniveauet samt at foretage investeringer i udvikling af kommunen.”

Kommunaldirektør Christian Bertelsen siger:

”Budgetaftalen fremhæver udvikling i udmøntningen af budget 2018 og forberedelsen af budget 2019. Jeg ser frem til, at vi skal realisere budgettet i et aktivt partnerskab med inddragelse af et bredt udsnit af virksomheder, erhvervsorganisationer, borgere, foreninger, og vores medarbejdere og ledere.”


Du kan læse mere her:
Budgetaftale 2018-2021
Budgetbalance

Nyhedsdato: 22.09.2017