Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skitse til budgetaftale for budget 2021-2024

Skitsen bygger videre på de principper for økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, som blev introduceret i sidste års aftale. Hertil kommer udviklingstiltag og Covid-19-initiativer.

Alle partier i kommunalbestyrelsen står bag skitse til budgetaftalen for 2021, som bygger videre på de principper for økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, som blev introduceret i sidste års aftale. Hertil kommer udviklingstiltag og Covid-19-initiativer.

Skitsen til budgetaftalen for 2021- 2024 er baseret på mål om økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed samt FN’s verdensmål. Skitsen afspejler også Covid-19 situationen og de særlige omstændigheder og usikkerheder, den medfører.

Udligningsreformen og det forhold, at kommunens økonomi er i balance, bidrager bl.a. til et økonomisk råderum i de kommende år, og dette råderum vil partierne bruge på en langtidsholdbar måde, så der bliver plads til forbedringer på velfærden og til større investeringer.

Aftalens hovedemner

  • Økonomisk bæredygtighed

Balance mellem indtægter og udgifter og en overholdelse af centrale økonomiske målsætninger. Det økonomiske råderum i 2021 er 67 mio.kr. Anlægsrammen i budget 2021 er på 70 mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. mere ift. budgetaftalen for 2020.

Der søges desuden om en skattenedsættelse på 0,4 procent med fuld kompensation fra staten. Der skal effektiviseres for 9,7 mio. kr. i 2021. Det skal ske i form af effektiviseringer på 0,55 procent. I 2021 afdrages på kommunens gæld med 30 mio. kr. Det skaber et økonomisk råderum til at foretage investeringer i de kommende år.

  • Social bæredygtighed

Aftalen giver mulighed for en forbedring af velfærden. Det drejer sig bl.a. om minimumsnormeringer i forlængelse af Folketingets aftale om dette og styrkelse af den forebyggende indsats på børne-og ungeområdet. Daginstitutionerne skal tilpasses det faldende børnetal, og det skal børne-og ungdomsudvalget arbejde videre med i form af en indstilling til kommunalbestyrelsen i foråret 2021.

Ørum Skole foreslås lukket på baggrund af oprettelsen af friskolen i Ørum og en markant reduktion i antallet af folkeskoleelever i Ørum. Der vil finde en økonomisk prioritering sted til at sikre et godt folkeskoletilbud i Glesborg. En lukning af skolen i Ørum vil gøre det muligt at samle Djurslandsskolens afdelinger i Ørum og Fjellerup og at afvikle afdelingen i Stenvad.

På ældre-og sundhedsområdet rummer aftalen bl.a. øgede normeringer på plejecentre, i hjemmeplejen og på bosteder samt rengøring hver 14. dag i stedet for hver 3. uge. En styrkelse af ledsagerordningen, og udviklingen af en kommunal kost-og ernæringspolitik er andre eksempler.

  • Miljømæssig bæredygtighed

Der arbejdes videre med initiativerne fra budgetaftalen for 2020, f.eks. revideret klimahandlingsplan, øget biodiversitet, den statslige havplan og andre initiativer.
Der afsættes penge til klimaprojekter i Grenaa og Allingåbro, ligesom der indkøbes elstandere til bilerne i ældreplejen.

Skitsen til aftalen rummer desuden bl.a. 10 mio. kr. til vejvedligehold, 10 mio. kr. til bygningsrenovering, hvilket er en forøgelse ift. 2020, ligesom der afsættes ca. 9, 6 mio. kr. til dokning og vedligehold af færger. Det lokale kultur-og fritidsliv styrkes med beløb til bl.a. Museum Østjylland, støtte til Kulturhuset Pavillonens ambition om at blive nationalt netværksspillested og der afsættes 15 mio. kr. i anlægsmidler til nyt indgangsparti til Grenaa Idrætscenter.

Der afsættes en pulje til strategiske emner, som giver mulighed for fortsat støtte til strategisk vigtige udviklingsprojekter. Endelig lægger partierne vægt på, at erfaringer og nye måder at arbejde på, som er udviklet under Covid-19, bruges til at forbedre servicen og samarbejdet med borgerne.

Processen frem mod den endelige vedtagelse af budget 2021-2024

Den 3. september: 1. behandling i økonomiudvalget.
Høringsperiode fra den 3. september til den 20. september.
Den 8. september: Der afholdes borgermøde om budgettet i Ørum Aktiv Center.
Den 15. september: 1. behandling i kommunalbestyrelsen.
Den 30. september: 2. behandling i økonomiudvalget.
Den 7. oktober: 2. behandling og endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Borgmester Jan Petersen (A), mobil: 27 85 24 51
Hans Fisker Jensen (A), mobil: 23 83 74 65
Kasper Bjerregaard (V), mobil: 51 23 86 14
Steen Jensen (O), mobil: 28 60 67 85
Jens Meilvang (I), mobil: 24 24 16 00
Benny Hammer (C), mobil: 40 32 19 84
Mads Nikolajsen (F), mobil: 61 28 63 27
Ulf Harbo (Ø), mobil: 61 65 13 83

Nyhedsdato: 01.09.2020