Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genoptagelse af sager

I henhold til Servicelovens § 42 er der mulighed for genoptagelse af sag.

Ankestyrelsen har med principafgørelse 4-18 ændret praksis for beregning af pensionsbidraget i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste.

Praksisændringen betyder, at forældre, som har fået bevilliget tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra 2010 og frem til og med februar 2018, har mulighed for at få genoptaget deres sag om beregning af pensionssats i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste.

Tidligere praksis fra 2010 har været sådan, at bidraget til pensionsordning ikke skulle beregnes på baggrund af den satsregulerede bruttoydelse, men at bidraget skulle beregnes på baggrund af den bruttoydelse, der blev beregnet ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Principafgørelse 4-18 slår nu fast, at den tidligere praksis har været forkert, og at pensionsbidraget skal beregnes på baggrund af den satsregulerede bruttoydelse, så længe bidraget ikke er højere end det hidtidige arbejdsgiverbidrag i kroner og ører.

Genoptagelse af sag

Norddjurs Kommune skal tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor der er foretaget en beregning af pensionssats i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste efter den hidtidige praksis.

En genoptagelse af sagen kan eventuelt føre til, at du har ret til yderligere pensionsbidrag i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste.

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at Norddjurs Kommune kan genoptage din sag:

1. Du skal have modtaget tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af et hjemmeboende barn under 18 år i henhold til Servicelovens § 42 i perioden fra 2010 til og med februar 2018.

2. Du skal i forbindelse med din modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste have været berettiget til indbetaling af arbejdsgiverbidrag til pensionsordning.

I nogle af de sager, som eventuelt skal genoptages, vil et krav om efterbetaling af bidrag til pensionsordning være helt eller delvist forældet. Hvis tidspunktet for udbetaling af den tabte arbejdsfortjeneste ligger mere end 3 år tilbage i forhold til offentliggørelsen af den nye praksis, vil sagen som udgangspunkt være forældet. Dette gælder i henhold til de almindelige forældelsesfrister, der fremgår af Forældelseslovens § 3.

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Derfor skal kommunen i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.

Du skal selv kontakte Norddjurs Kommune

Grundet opsætningen af Norddjurs Kommunes IT-system er det forbundet med betydelige administrative vanskeligheder at finde frem til de sager, der er omfattet af praksisændringen.

Hvis du mener, at din sag er omfattet, bedes du derfor selv tage kontakt til Norddjurs Kommunes Børne- og familieenhed for at få genoptaget din sag.

Kontaktpersonerne i Børne- og familieenheden er:


Du kan læse mere om principafgørelse 4-18 på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.

Nyhedsdato: 28.11.2019