Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Ønsker du at være lægdommer?

Hvis du ønsker at være lægdommer ved byretten og landsretten, skal du søge om optagelse på Norddjurs Kommunes grundliste.

Som lægdommer kan du blive indkaldt til at deltage i retssager i rollen som domsmand eller nævning.

Ansøg om optagelse på grundlisten

For at blive optage på grundlisten skal du indsende en ansøgning til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa eller via norddjurs@norddjurs.dk.

Det udfyldte skema sendes med sikker post til mail sikkerpost@norddjurs.dk.

Læs mere om, hvordan du sender sikkert her:

Kan også afleveres personligt/sendes som brev til:

Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, att. Direktionssekretariatet

Ansøgningsfristen er fredag den 22. februar 2019.

Kriterier for at blive optaget på grundlisten

For at blive optaget på grundlisten skal du opfylde disse krav:

 • Du må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023. Dvs. du skal være født efter 1943.
 • Du skal være fyldt 18 år senest den 1. januar 2020. Dvs. du må ikke være født senere end 1. januar 2002.
 • Du skal være fysisk og psykisk i stand til at varetage en lægdommers opgaver.
 • Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget.
 • Du skal kunne tale og forstå dansk.
 • Du skal bo i Norddjurs Kommune.

Der er ingen garanti for, at du bliver optaget på grundlisten, selv om du lever op til alle kravene. Det afhænger af, hvor mange borgere i Norddjurs Kommune der ansøger om at blive optaget. I Norddjurs Kommune skal der optages 125 personer.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk baggrund samt uddannelse og beskæftigelse.

Om optagelsesprocessen

På baggrund af ansøgningerne til grundlisten udvælger Grundlisteudvalget de personer, der kommer på Norddjurs Kommunes grundliste.

Kommunernes grundlister fungerer som bruttolister, hvorfra Vestre Landsret ved lodtrækning udvælger personer til nævninge- og domsmandlisten.

Hvis du bliver optaget på nævninge- og domsmandlisten, bliver du lægdommer i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Om at være lægdommer

Lægdommere fungerer på lige fod med de juridiske dommere. Det er derfor et stort ansvar at være lægdommer.

Hvis du bliver udvalgt som lægdommer, skal du regne med at blive indkaldt til at deltage i retssager ca. fire gange om året. Normalt er det kun en enkelt dag ad gangen, men der kan være sager, der tager flere dage eller uger.

Du bliver indkaldt med mindst tre dages varsel som domsmand og med en uges varsel som nævning.

Din arbejdsgiver har pligt til at lade dig passe dit hverv som lægdommer.

Hvervet som lægdommer er borgerligt ombud. Det vil sige, at du har pligt til at være lægdommer i hele den periode, hvor du er udpeget.

Kriterier for at blive lægdommer

Du kan ikke blive lægdommer, hvis du er ansat i følgende stillinger:

 • Minister
 • Ansat i ministeriers departementer
 • Ansat i chefstillinger i underordnede myndigheder til ministeriers departementer
 • Ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen eller andre myndigheder på Justitsministeriets område
 • Advokater og advokatfuldmægtige
 • Præster i folkekirken og andre trossamfund

Du kan ikke blive lægdommer, hvis du er dømt for alvorlig kriminalitet.

Betaling

Som lægdommer får du 1.100 kroner (2018) pr. dag og 120 kr. (2018) for hver nat, du er væk hjemmefra.

Du får dine udgifter til transport refunderet, hvis du skal rejse mere end tre km.

Du skal betale skat af pengene.

Praktisk information

Du vil få besked fra Norddjurs Kommune hvis du bliver optaget på grundlisten.

Efterfølgende vil du få besked fra Vestre Landsret, hvis du bliver udtaget som lægdommer.

Norddjurs Kommunes behandling af dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles i forbindelse med grundlisteudvalgets forpligtelse til at sammensætte en grundliste over nævninge og domsmænd.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra 3, samt Retsplejeloven samt bekendtgørelse om grundlister.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, almindelige kontaktoplysning jf. artikel 6, oplysninger om politisk tilhørsforhold jf. artikel 9.

Hvis du bliver optaget på grundlisten, videregiver vi dine personoplysninger til Vestre Landsret.

Vi bevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for arbejdet med at sammensætte grundlisten, hvilket som udgangspunkt vil være i højst 5 år efter, at grundlisten er oversendt til Vestre Landsret.

Du kan læse om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Læs mere om, hvordan Norddjurs Kommune håndterer persondata om dig på lovlig og sikker vis.

Nyhedsdato: 05.02.2019