Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sammen om Norddjurs Kommunes nye pårørendepolitik

Den 3. og 7. maj blev der afholdt to offentlige temamøder som startskud på arbejdet med Norddjurs Kommunes nye pårørendepolitik.

Der var et flot fremmøde ved begge møder, hvor borgere, pårørende, medarbejdere og andre med interesse i området fik mulighed for at komme med deres inputs til pårørendepolitikken.

Formålet med pårørendepolitikken

Norddjurs Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en pårørendepolitik på voksenområdet. Politikken skal omfatte det løbende samarbejde mellem borgeren, dennes pårørende og de fagprofessionelle i kommunen.

Som startskud på processen blev der den 3. og 7. maj afholdt to offentlige temamøder for alle borgere, pårørende, medarbejdere, politikere samt andre med interesse i pårørendesamarbejdet. Temamøderne havde til formål at give den brede offentlighed mulighed for at komme med inputs til indholdet og det videre arbejde med pårørendepolitikken.

Oplægsholdere

På hvert temamøde deltog to oplægsholdere, som delte deres meget forskellige perspektiver på vigtige opmærksomhedspunkter og tematikker i pårørendesamarbejdet.

På første temamøde, som blev afholdt på Allingåbro Hotel, anlagde begge oplægsholdere et pårørende-perspektiv på samarbejdet. Rita Knudsen, kendt fra dokumentarserien ”Da Aage forsvandt” gav en per-sonlig og rørende beretning om sit eget forløb som pårørende til en demensramt ægtemand, mens Marie Lenstrup, formand for foreningen Pårørende i Danmark, fortalte om pårørendesamarbejdet på et mere overordnet plan. Hun satte fokus på uligheder i samarbejdet mellem de pårørende og de fagprofessionelle og understregede vigtigheden af, at kommunen sikrer støtte til de pårørende.

På andet temamøde, som blev afholdt på Pavillonen i Grenaa, var oplægsholderne Jacob Birkler, etiker og forhenværende formand for Etisk Råd, og John Zeuthen, psykolog med speciale inden for handicap og psykiatri. Birklers oplæg omhandlede etiske dilemmaer i pårørendesamarbejdet og spørgsmålet om, hvordan man håndterer dem. På et mere praksisnært plan stillede Zeuthen skarpt på de sammenstød, der kan opstå mellem pårørendes ønske om inddragelse og myndige borgeres ret til selvbestemmelse. Til dette formål trak Zeuthen både på eksempler fra sin psykologpraksis og sin egen personlige erfaring med livet som forælder til en voksen handicappet.

Gruppedrøftelser

Efter oplæggene kastede deltagerne sig ivrigt ud i gruppedrøftelser ved bordene.

På første temamøde tog gruppedrøftelserne udgangspunkt i spørgsmålene "Hvad er et godt pårørendesamarbejde?", og ”Hvad er vigtigt at have med i Norddjurs Kommunes pårørendepolitik?”

Både borgere, pårørende og medarbejdere fik beskrevet en lang række temaer, værdier og tiltag, som er afgørende for et godt pårørendesamarbejde.

På andet temamøde satte gruppedrøftelserne fokus på de forskellige parters roller i samarbejdet. Her lagde deltagerne betydeligt vægt på borgernes, de pårørendes og de fagprofessionelles fælles ansvar for at sikre et godt pårørendesamarbejde.

Evaluering og næste skridt

Samlet set vurderes det, at temamøderne har været en succes, og at de har levet op til deres formål. Gennem oplæg og gruppedrøftelser er der sat fokus på en række væsentlige emner, problemstillinger og dilemmaer i pårørendesamarbejdet, ligesom der er kommet gode indspark til værdigrundlag og hovedtemaerne i pårørendepolitikken.

Fremmødet til temamøderne har afspejlet en stor interesse for arbejdet med pårørendepolitikken, hvilket glæder styregruppens medlemmer. På første temamøde den 3. maj var der 85 deltagere. På andet temamøde den 7. maj nåede deltagerantallet (trods høj solskin og skyfri himmel på dagen) op på omkring 90.

På baggrund af temamøderne er der foreløbigt udarbejdet en liste med forslag til pårørendepolitikkens hovedtemaer. Denne skal til politisk behandling i voksen- og plejeudvalget den 29. maj, hvorefter den sendes i høring.

Styregruppen ser nu frem mod næste fase i processen, hvor de udvalgte temaer skal belyses nærmere. Dette vil blandt andet ske gennem fokusgruppeinterviews og yderligere inddragelse af borgere, pårørende og medarbejdere.

Nyhedsdato: 24.05.2018