Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Økonomisk styring

Bilag til dette afsnit:

 

Bevillingsmyndighed og bevillingsniveau
  Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Under iagttagelse af de regler, der er fastsat af indenrigs- og sundhedsministeren, tager kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen stilling til bevillingsniveauet, der fremgår entydigt af kommunens årsbudget.

Tillægsbevillinger
 
I tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder angiver udvalget kompenserede besparelser eller merindtægter på andre områder indenfor udvalgets bevilling. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Undtaget herfra er den årlige, politiske behandling af overførsler mellem årene.

Styringsværktøjer generelt
 
Det er kommunalbestyrelsens ansvar at udvikle kommunens serviceniveau og at styre kommunens ressourceanvendelse ud fra en helhedsbetragtning. Det indebærer eksempelvis at udarbejde mål, strategier og handlingsplaner for kommunen, at der foretages resultatopfølgning, og at der aflægges regnskab for anvendelsen af midlerne. I praksis varetages denne rolle i et samarbejde mellem kommunens politiske og administrative ledelse. I takt med den øgede kompleksitet og de stigende forventninger fra borgerne til individuelle løsninger, vokser behov for, at den enkelte enhed har råderum og kompetence til at udøve fleksibel og individuel tilpasset service til borgere og brugere.

Aftalestyring
 
Aftalestyring er Norddjurs Kommunes vigtigste styringsredskab i forhold til at guide aftaleenhederne igennem de krav, der er fastsat politisk og administrativt. Alle kommunens budgetområder er dækket af aftalestyring. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for den kommunale opgaveløsning. Direktion og enheder aftaler i fællesskab, hvordan resultaterne dokumenteres, men ansvaret for at levere de aftalte resultater er hos de enkelte enheder. Direktionen udarbejder vejledende beskrivelser til indholdet af aftalerne, men indholdet af den konkrete aftale aftales direkte mellem den pågældende direktør/udvalgsformand og den enkelte enhed. Ved betydelig ubalance i økonomien kan aftaleholderen blive sat under administration. 

Ledelsens indsigt i enhedernes løbende drift og økonomi
 
Uanset de indgåede konkrete aftaler med enhederne om årets mål og midler, har direktionen ansvaret for at følge med i kommunens generelle økonomiske udvikling samt i udviklingen indenfor udvalgte emner og på de enkelte direktørområder m.v. Form og indhold af rapporteringen fra enhederne til direktionen og Budget, regnskab og analyse fremgår af den enkelte aftale.