Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Generelt

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring er Norddjurs kommunes overordnede regelsæt for styringen af kommunens økonomi.

Regelsættet er også den praktiske udmøntning af styrelseslovens § 42, stk. 7 om, at

  • Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

men det er også en del af grundlaget for økonomiudvalgets indsigt i kommunens økonomiske forhold jf. kravene i styrelseslov og styrelsesvedtægt.

Formål

Formålet med regelsættet er at sikre:

  • tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi
  • korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
  • præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar
  • tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko

Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau

Jf. styrelsesloven er det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring henført til det politiske niveau:

Økonomiudvalget

Ifølge styrelseslovens §18 skal økonomiudvalget have indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen.

Udvalgene

Ifølge styrelseslovens § 21 skal udvalgene bestyre de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af kommunalbestyrelsen. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og i tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder, angiver udvalget kompenserede besparelser på andre områder indenfor udvalgets bevilling. Hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne foretager udvalget gennem økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om tillægsbevilling.

Borgmesteren

Ifølge styrelseslovens § 31 har borgmesteren den øverste daglige ledelse af kommunens administration.

I praksis er det administrative niveau i kommunen via dette regelsæt pålagt det umiddelbare ansvar for en del opgaver i relation til kommunens økonomiske styring.

Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper

Regelsættet beskriver kun de af kommunens overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper, som har en væsentlig rolle m.h.t. økonomistyring. Beskrivelsen er derfor kortfattet, men der er i relevant omfang en henvisning eller et link til den fulde beskrivelse heraf, så det er muligt at se mere detaljerede beskrivelser på de enkelte områder. I praksis fungerer regelsættet derfor også som en portal til mere uddybende beskrivelser, bilag, beslutninger i kommunalbestyrelsen m.m.

Uddybende beskrivelser

Regelsættet suppleres af uddybende beskrivelser, som i mere detaljeret grad redegør for, hvordan de overordnede principper i praksis er udmøntet. Også disse bilag vil fremgå som links til hoveddokumentet.

Gyldighedsområde

Regelsættet er gyldigt for hele kommunens virksomhed. I det omfang kommunen varetager kasse- og/eller regnskabsfunktioner for eksterne virksomheder eller institutioner, er relevante afsnit i dette regelsæt også gældende for disse.