Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budgetopfølgning

Bilag til dette afsnit

Generelt

Det budget, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, definerer rammerne for næste års forvaltning af kommunens midler. Budgettet er det væsentligste element i kommunens samlede økonomiske styring, og de givne bevillinger skal overholdes.

Hvis en aftaleholder kan forudse afvigelser, der ikke umiddelbart kan dækkes af mer- eller mindreudgifter på andre delområder inden for enheden, er vedkommende forpligtiget til snarest at forelægge en sag for fagudvalget med angivelse af forslag til imødegåelse heraf. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Undtaget herfra er den årlige, politiske behandling af overførsler mellem årene.

Alle budgetbeløb skal entydigt henføres til en person, som har det umiddelbare ansvar for at overholde bevillingen og for at føre tilsyn med anvendelse af den. Dette aftales i forbindelse med indgåelse af aftaler med de enkelte enheder.

Budget, regnskab og analyse - støttefunktion

Det økonomiske ansvar og ansvaret for tilrettelæggelsen af økonomistyringen er som hovedprincip henført til de enkelte budgetansvarlige. De budgetansvarlige kan i denne sammenhæng gøre brug af en støtte-/konsulentfunktion fra Budget, regnskab og analyse.

Samlet budgetkontrol

Der gennemføres 3 større budgetopfølgninger årligt, hvor der på samtlige områder estimeres et forventet regnskab med behandling i fagudvalgene, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Direktionen kan fastsætte krav om flere samlede budgetopfølgninger eller om budgetopfølgninger på specifikke områder.

De enkelte aftaleenheder er forpligtede til lokalt at følge udviklingen inden for eget område. Økonomisk sekretariat har ansvaret for at koordinere de 3 årlige budgetopfølgninger, mens den budgetansvarlige leder skal vurdere forbruget og give et bud på forventet regnskab. Der laves hvert år tids- og procedureplan for budgetopfølgningerne, der gennemføres hhv. ult. marts, juli og oktober. (I 2017 dog ved halvårsregnskabet i stedet for juli).

Budgetstyring

Budgetstyring er en væsentlig forudsætning for styringen af de generelle politikker og målsætninger for hvert af kommunens enheder. Alle budgetbeløb skal entydigt henføres til en person, som har det umiddelbare ansvar for at overholde bevillingen og for at føre tilsyn med anvendelse af den. Direktionen har via aftaler med enhederne udpeget de ledende medarbejdere, der har det daglige budgetansvar.

Anvisning

I Norddjurs Kommune skal anvisningen af regnskabsbilag som hovedregel foregå som en integreret del af budgetkontrollen, suppleret med det almindelige ledelsestilsyn.

Aftaleholderen for den enkelte enhed skal tage stilling til, hvornår der inden for det enkelte område kræves individuel godkendelse af den enkelte transaktion og hvornår anvisningen kan ske ved en kombination af budgetkontrol og ledelsestilsyn. Som dokumentation for det udførte ledelsestilsyn og for at aftaleholderne har taget stilling til anvisningsrollen, udarbejder de budgetansvarlige en kort beskrivelse af hvorledes de gennemfører ledelsestilsynet.