Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pasning af døende

Pårørende kan søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Den pårørende har ret til at få orlov fra sit arbejde, når vedkommende modtager et plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • At en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling til den døende og at levetiden vil være kort
  • At den døende skal have et plejebehov
  • At den pårørende og den døende skal være enige om pleje- og pasningsopgaven
  • At plejen skal kunne varetages i den pårørendes eller den døendes hjem

Processen i forbindelse med plejevederlag

Den pårørende skal rette henvendelse til den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid. Vederlaget bevilges af en administrativ medarbejder eller af en visitator efter et visitationsbesøg. Visitatoren vil informere og vejlede om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet. Den pårørende får en skriftlig afgørelse om, hvorvidt plejevederlaget kan bevilges. Plejevederlaget kan ikke overstige den pårørendes hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som den pårørende vil have ret til ved sygdom.

Den pårørendes arbejdsgiver

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Medarbejderen skal varsle sin arbejdsgiver om orloven senest samtidig med, at vedkommende ansøger kommunen om plejevederlaget.

Læs mere om pasning af døende og plejevederlag på borger.dk