Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Barnets 1. og 2. sygedag

Ved akut opstået sygdom har den ene forælder ret til at holde fri fra arbejdet, hvis ens tilstedeværelse er tvingende nødvendig, altså force majeure. Det gælder også, hvis dit barn kommer til skade i skole eller daginstitution. Det fremgår af Aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Barnets 1. og 2. sygedag

Det er ikke nærmere bestemt i aftalen, hvad der skal forstås ved ”akut opstået sygdom”, som gør ens tilstedeværelse tvingende nødvendig. Men det skal normalt forstås sådan, at fraværet er af kort varighed indtil du har kunnet tage andre forholdsregler i forhold til den akut opståede sygdom.

Det fremgår af de enkelte overenskomster, at der kan gives hel eller delvis tjenestefri med løn til pasning af et sygt barn på dettes 1. og 2. sygedag, hvis:

• Barnet er under 18 år, og
• Har ophold hos den ansatte, og
• Hensynet til barnet gør det nødvendigt, og
• Det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg.

Barnets 1. sygedag
Om et barns sygdom kan begrunde tjenestefri må bero på en konkret vurdering af sygdommens art sammenholdt med barnets alder. Afgørende i alle tilfælde er, at der er et akut pasningsbehov, som nødvendiggør fraværet.

Barnets 1. sygedag er den kalenderdag, hvor barnet bliver sygt. Hvis barnet bliver syg om søndagen, er dette barnets 1. sygedag og mandag vil være barnets 2. sygedag.

Bliver barnet sygt på en fridag, så har medarbejderen ikke mulighed for at holde barnets 1. sygedag på den efterfølgende arbejdsdag.

Barnets 2. sygedag, er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af barnets 1. sygedag
Det er vigtigt at skelne mellem ret til 2 af barnets sygedage og barnets 2. sygedag, og i de offentlige overenskomster er der tale om mulighed for at få fri til at passe sit syge barn på dettes 1. og 2. sygedag. En mulighed, der så kan deles mellem forældrene, men ikke forlænges med fridage eller weekend ind imellem. Det er kun muligt for én forælder at holde barnets 1. og 2. sygedag. Hvis barnet fortsat er syg på 3. og 4. dagen er det ikke muligt for den anden forælder at holde barnets 1. og 2. sygedag.

Tjenestefrihed skal være foreneligt med forholdene på arbejdsstedet
Muligheden for at holde tjenestefri med løn på barnets 1. og 2. sygedag er en mulighed og ikke en ubetinget ret. Arbejdsgiveren skal så vidt muligt efterkomme anmodningen, men der kan være forhold på tjenestestedet, der gør, at vedkommende medarbejder ikke kan gives tjenestefri, ligesom muligheden i tilfælde af misbrug kan inddrages.

Læs mere om syge børn på borger.dk