Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vold og politianmeldelse

Håndtering af hændelser med vold eller alvorlige trusler

Registrer alle hændelser med kvalificeret vold eller alvorlige trusler i Easy.

Vurder, om der er sket en overtrædelse af straffeloven.

Vurder, om der skal ske politianmeldelse, eller om de pædagogiske/behandlingsmæssige hensyn til at undlade politianmeldelse skal beskrives. 

Hvis det vurderes, at der skal ske politianmeldelse, skal den relevante direktør inddrages. 

Læs mere om vold og politianmeldelse i Norddjurs folder om arbejdsulykker

I Norddjurs-folderen om arbejdsulykker er de væsentligste ting, man skal huske i forbindelse med arbejdsulykker beskrevet. 

Politianmeldelse

Vold er når en person angriber en anden person, f.eks. med slag og spark. Lette berøringer, småpuf og lignende betragtes ikke som vold i strafbar forstand.

Offentligt ansatte nyder en særlig beskyttelse efter straffelovens § 119, der omhandler overfald med vold eller trussel om vold mod personer, der handler i offentlig tjeneste.

Volden eller truslen om vold skal være direkte relateret til personens tjeneste. Det er en betingelse for straf, at gerningsmandens handling var forsætlig. Der kan således ikke straffes for handlinger, der udspringer af hændelige uheld, tilfældigheder eller som ”reflekshandlinger” ved fysisk berøring og lignende. Politiet behandler anmeldelser ud fra et strafforfølgende øjemed.

En skriftlig anmeldelse skal indeholde en nøje beskrivelse af den hændelse, der ligger til grund for anmeldelsen (tid, sted, beskrivelse af situationen og hvad der skete forud), beskrivelse af hvori lovovertrædelsen består samt oplysninger om de involverede personer og eventuelle vidner – navn, person- og telefonnummer mv.

Hvis politiet er tilkaldt i forbindelse med en hændelse kan patruljen efter anmodning optage anmeldelsen. 

Det er ikke et krav, at den forurettede selv indgiver anmeldelsen, men den forurettede kan ikke optræde anonymt, da vedkommende eventuelt skal afhøres omkring sagen. Det er vigtigt, at den forurettede i voldssager er skadestueundersøgt hurtigst muligt efter hændelsen. Dette gælder også, selv om der ikke er synlige skader.

Efter modtagelsen af en anmeldelse, vurderer politiet, om gerningsmanden kan identificeres og strafforfølges. Hvis det vurderes, at gerningsmanden ikke kan findes eller strafforfølges, vil der ikke blive indledt yderligere efterforskning og sagen henlægges.

Hvis det vurderes, at gerningsmanden kan straffes, vil der blive indledt politimæssig efterforskning. Når efterforskningen er afsluttet, beror det på en juridisk vurdering, om der skal rejses tiltale ved retten. Sagens parter vil blive underrettet om sagens udfald.

Hvis gerningsmanden tilbageholdes på stedet eller hvis der er tale om et særligt groft overfald, hvor gerningsstedsundersøgelse eller vidner kan have afgørende betydning for sagen, bør politiet tilkaldes med det samme ved opkald til vagtcentralen - 114.

Akut fare: Hvis det vurderes, at der er akut fare eller akut behov for politiets bistand, skal der ske opkald til alarmcentralen - 112. 

Konkret procedure for politianmeldelse 

- Anmeldelse sendes via mail: ojyl@politi.dk

- I emnefeltet skrives anmeldelsens karakter (fx vold mod ansat, §119)

- Hvis du ønsker en registrering, grundet borgers kognitive niveau, så skal dette skrives.

Få mere viden om politianmeldelse:

Skema til vold eller trusler, der ikke politianmeldes

Vold eller trusler, der vurderes som straffelovsovertrædelser, men som af pædagogiske eller behandlingsmæssige årsager ikke politianmeldes dokumenteres i dette skema.

Straffeloven

Vold uden for arbejdstid

Arbejdsgiveren skal gennem arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse forebygge risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold både i og uden for arbejdstid.

Forebyggelsen skal sikre, at ansatte ikke bliver udsat for vold, trusler og anden krænkende adfærd på grund af deres arbejde, uanset hvor og hvornår den krænkende adfærd finder sted.

Yderligere inspiration

Vold som udtryksfom har lavet et rigtig godt hæfte: Tryghed for borgere og ansatte - voldsforebyggelse på ældreområdet. Hæftet kommer omkring papirarbejdet som retningslinjer og handleplaner for arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere vold og risiko for vold.

Derudover handler det om ledelse og organisering samt medarbejdernes tilgang, holdninger og faglige kompetencer, hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og inddragelse af borgerens og de pårørendes ressourcer.

Til sidst i hæftet præsenteres tre eksempler på virksomme metoder til voldsforebyggelse: Beboerkonferencer, Low Arousal og Marte Meo. Hæftet kan også være god inspiration til andre områder end ældreområdet.