Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Se høringssvar

Se indsendte høringssvar til ny organisationsstruktur.

afsenderdit høringssvarvedhæft evt. filvedhæft evt. ekstra fil
Høringssvar fra Områdeudvalget i Sundheds- og omsorgsområdetSe det vedhæftede.Download  
Bo Lindballese vedhæftedeDownload  
Fællesbestyrelsen og MED-udvalget ved Allingåbro BørnebySe det vedhæftede dokumentDownload  
Lokaludvalg i Område AuningLokaludvalget i Område Auning ser positivt på, at der ikke er tænkt organisationsændringer direkte på Skole-og dagtilbudsområdet. Vi ser frem til, at der kommer fokus på tillidsbegrebet og dermed mindre centralisering og kontrol. Lokaludvalget har en række spørgsmål omkring centralisering af servicemedarbejdere og rengøring. Der kan være både fordele og ulemper i denne organisering. Vi anser det for væsentligt, at at der her vil komme en ny høring. Lokaludvalget er er enig i, at det er væsentligt at styrke det økonomiske fokus iNorddjurs Kommune.    
Medarbejdere i direktionssekretariatet og HR   Download  
Områdeudvalget Administrationen   Download  
Staben   Download  
Områdeudvalget for administrationenHermed Høringssvar fra områdeudvalget.Download  
Erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariatet   Download  
AC   Download  
Det pædagogiske personale ved STU NorddjursHøringssvar vedr. Fremtidig organisering af Norddjurs Kommune Udgangspunkt for høringssvar Formålet med STU er at styrke de unge menneskers livsmestring og livsduelighed på trods af alle handicaps. I dette arbejde indgår også vigtigheden af et holistisk syn på de unge, hvor fritidslivet, evt. bostøtte, boligforhold og bosted vægtes mindst ligeså højt som arbejdsdelen. Uddannelsen er rettet mod en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som helhed. - ”Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse”. Citeret fra bekendtgørelsen af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, kapitel 1, §1. Konsekvenser for organisationen - I Power pointen om den fremtidige organisering af Norddjurs Kommune står der under ”Baggrund, formål og forudsætninger” som en ”Øvrig forudsætninger for processen”, at man vil foretage den nødvendige organisatoriske ændring uden at skabe unødig uro i organisationen. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på de talrige ledelsesskifte, STU har gennemgået de sidste 10 år. I denne periode har STU haft 11 forskellige ledere, hvor den seneste gennem de sidste 2,5 år har formået at skabe en struktur og stabilitet, som er ved at danne grobund for en konstruktiv udvikling for stedet. Denne stabilitet har styrket medarbejderne i vores tilgang til undervisningen samt overblik over visionen for stedet. Det giver tydelige handlemuligheder og en integreret rettethed mod arbejdet med de unge menneskers livsduelighed. - I forhold til den rehabiliterende indsats har STU Norddjurs ifølge STU Benchmark-analyse i årene 2012-2016 med 58% opnået en placering som landets fjerde bedste i at overdrage de unge til beskæftigelse, uddannelse eller aktiv forsørgelse, samt en minimal frafaldsprocent på 15%, hvor de forlader STU uden overgang til uddannelse eller beskæftigelse. Til sammenligning er tallene i Århus kommune 25% for efterfølgende beskæftigelse og 27% for frafald. Tallene for Syddjurs er 47% for efterfølgende beskæftigelse og 27% for frafald. Med denne placering samt ovennævnte nyfundne stabilitet i organisationen mener vi, at det netop vil være unødig uro at flytte STU Norddjurs fra socialområdet til fællesforvaltningen. Habilitering og rehabilitering - Vi er bekymrede for den sondring, der lægges op til, hvor den nye organisatoriske fordeling af sager skal sondre mellem muligheder for habilitering eller rehabilitering. Indenfor socialområdet er der opmærksomhed på kravet i Handicapkonventionen artikel 26 om rehabilitering, som er rettet mod personer, med handicap, der har et varieret behov for støtte, og skal udvikle deres potentiale bedst muligt. Det kan f.eks. være personer, der brug for at styrkes i at kommunikere med tegn til tale eller anden livsduelighed. Der står, at habilitering skal anerkendes som en naturlig del af den kommunale indsats på lige fod med rehabilitering. Vi har bekymring for, om dette fokus kan mindskes i en ny organisering, hvor den organisatoriske ledelse er arbejdsmarkedsrettet. Der er behov for en forståelse for det hele menneske. - Vi anerkender vigtigheden af et godt samarbejde med jobcenteret i kraft af det netværk, der kan benyttes til praktikker, arbejdspladser mm. Dette ser vi dog ikke problematiseret ved at bevare STU’s nuværende position i forvaltningen under socialområdet. Vores felt kræver samarbejde med UU, bostøtter, sundhed og omsorg samt de fleste øvrige forvaltninger, og dette fokus er vi opmærksomme på i vores daglige virke. Vores formål som STU er jf. ovenstående at give de unge mulighed for et helt og givende liv. Dette ser vi bedst udmøntet med en base i socialområdet. Udarbejdet af: Jette Helene Jensen og Christina Grandt Nielsen På vegne af det pædagogiske personale ved STU-Norddjurs    
LMU Farsøhthus / MøllehjemmetHøringssvar fra Farsøhthus/Møllehjemmet d. 08 April 2019 LMU’et på begge plejecentre udtrykker: -Vi ser samlingen af pedeller kan blive positivt mht. fagligsparring, afløsning ved ferie og sygdom samt at de rette kompetencer bliver fordelt i kommunen. -Hvis der skal arbejdes på en proces mht. samling centralt, anbefaler vi her fra at processen bliver kort og sikre medinddragelse af de berørte medarbejdere samt sikringen af det gode arbejdsmiljø. -Vi er bekymret for ved centraliseringen kan der være opgaver, der på nuværende tidspunkt løses af pedellen, som kommer til at skulle løses af pleje personale. -I de akutte tilfælde, hvor der kræves håndværker kan det være nødvendigt med ekstern håndværkere. Dette vil blive en ekstra udgift for centrene. -Der kan være en risiko for at der ikke kan bevares samme lokal kendskab til husene samt de specifikke tekniske installationer (brandtekniske, telekommunikation mm.) -Da rengøring ikke umiddelbart udføres af servicemedarbejder på centrene, men derimod af plejepersonalet. Ser vi ikke mulighed for at afgive timer, til denne centralisering, da timerne så skal tages fra plejen. -Høringsperioden har været for kort. Med venlig hilsen LMU Plejecenter Farsøhthus / Møllehjemmet    
Medarbejderne på ejendomsskatteområdetse vedhæftede filDownload  
Myndighed og visitation Glesborg   Download  
Overgangs-MED-udvalg Område Nord   Download  
Susan Borreschmidt Jensen   Download  
Medarbejderne i Budget, regnskab og analyse   Download  
Miljø- og kulturforvaltningens medarbejdere   Download  
Bettina Broen Andreasen, Personalejuridisk konsulent i Norddjurs Kommunes HR-afdeling   Download  
Hanne Winterberg   Download  
Administration og Udvikling, sundheds- og omsorgsområdetHøringssvaret er vedlagt som bilag.Download  
Område GrenaaHøringssvar angående “Færre og mere homogene forvaltninger” Område Grenaas MED udvalg den 4. April 2019 Skole-dagtilbudsområdet ser ikke ud til, at komme til at opleve de store forandringer organisatorisk i denne fase, hvilket vi er glade for. Det afgørende for os, er måske på mange måder hvad fase 3 byder på. Dog skal nævnes, at vi hilser en tillidsbaseret decentralisering velkommen. Det er for os positivt, hvis det politiske niveau i høj grad er ambitiøse i forhold til hvor kommunen skal hen har visioner og viser retning samtidig med ar de udviser tillid til, at medarbejderne udfører deres arbejde på bedste vis. Når der i oplægget skrives at en grundig og tillidsfuld dialog herom vil være medvirkende til at sikre en positiv udvikling af Norddjurs Kommune. Så håber vi, fra Område Grenå, at det betyder, at det politiske niveau i højere grad vil indbyde til direkte dialog med medarbejdere fra alle niveauer af organisationen og lade sig inspirere samt påvirke af os der har “fingrene i bolledejen”. Det skal nævnes, at vi er kritiske i forhold til den meget korte frist for dette høringssvar – dette sætter den demokratiske proces og oplevelsen af at vores holdninger er væsentlige under pres.    
Auning Skoles MEDudvalgFra Auning Skoles MEDudvalg er vedhæftet høringssvarDownload  
Plejehjems Pedeller NorddjursHøringsbrev Plejehjems pedeller. Vi ser positivt på et samarbejde med Vej og ejendom afdelingen men hensyn til et samlet ejendomsservice. Vi vil gerne stille os til rådighed når samarbejdet skal undersøges og iværksættes med vores erfaringer på området, det er vigtig at vi bevarer vores lokalkendskab til vores centre med hensyn til diverse tekniske installationer, det vil være meget svært for en udefrakommende at sætte sig ind i dette ved uheld med mere, der er opgave med ABA anlæg og den kontrol der følger der. Televagten med kald og andre tekniske hjælpemidler vores beboere har brug for i dagligdagen. Derforuden er det vigtig at vores beboere og personale kender os så vi ikke mister den fortrolighed vi har med vores beboere og personale . Vi er en blæksprutte med mange opgaver i løbet af dagligdagen, de opgaver har vi nedskrevet og ønsker de bliver drøftet ved en sammenlægning. Vi vil anbefale at vi deles op i øst og vest med hensyn til samarbejde i det daglige, for at vores tid udnyttes bedst muligt og ikke kommer til at gå op i kørsel, det skal dog ikke forstås at vi ikke kan samarbejde bredt, men det giver måske mest mening med vores daglige opgaver. Ved større opgaver vil det være hensigtsmæssig at vi udnytter de kompetencer vi hver i sær har, for en god løsning og service, både for Vej og ejendom og Norddjurs kommune men især over for vores brugere og personale af plejecentre og bosteder. Med venlig hilsen TR for FOA Teknik og service Fritz Birk Sørensen    
Myndigheds- og Visitationsenheden GrenaaHermed høringssvar fra Myndigheds- og Visitationsenheden GrenaaDownload  
Tinne Christiansen Næstformand hovedudvalgetden 04.04.19 Høringssvar fra medarbejderne i hoved-udvalget. der tænkes at intensionen og rapporten er udarbejdet under bedste hensigt, med indhold af gode løsninger og ide forslag. der støttes op omkring tanken om, at vi skal løse opgaver i samarbejde på tværs, og at man i Norddjurs kommune er organiseret på en måde som giver menig for borgerne. Men vi har et "MEN", vi kan ikke helt se et klart billede på hvad økonomi-udvalget og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til. Det anses som hoved-udvalget opgave, at se organisationsændringen fra droneperspektiv, derfor anbefaler vi politikkerne til at læse LMU- og områdeudvalgs høringssvar meget grundigt, da de afspejler hvilke problemstillinger der er lokalt. MEDARBEJDERNE SIDDER MED GULDKORNENE. Der påtales et opmærksomhedspunkt i forbindelse med fase 2 rapporten. der bør være særlig fokus på trivsel og kulturforandring. organisationsforandringen kan og vil ramme nogle medarbejder hårdt. det er vigtigt at vi tager hånd om vores medarbejder i Norddjurs kommune. derfor spørgsmålet, HVORDAN KAN VI SIKRE TRIVSEL OG ET GODT ARBEJDSMILJØ, i afdelinger som allerede er presset? det anbefales at alle medarbejder bliver involveret og der tages hensyn til at medarbejderens kompetencer passer til arbejdsopgaver og mængden af arbejdsopgaver. Dette vil evt. kræve efteruddannelse. Vi opfordret til sund fornuft og at der bibeholdes de elementer i vores arbejde som fungerer og giver menig som de er i dag.Det er vigtigt at få medarbejderne i tale for at synliggøre de reelle samarbejdsaftaler i vores daglige arbejde. Der ligger op til at der laves en gennemarbejdet procesplan i de afdelinger som skal afgive/modtage medarbejdere, evt. med inddragelse af ekstern kompetence for objektiv perspektivering. Det bemærkes at der er evidens for at klare rammer, forventningsafstemning og tydelige proceduregange skaber trivsel blandt medarbejdere. Norddjurs kommune er et serviceorgan og det er medarbejderne der yder servicen. Medarbejdernes overskud til at yde servicen afspejles i deres trivsel. En sidste opfordring. GIV MEDARBEJDERNE ARBEJDSRO, de er mættet med faserne i forandringsprocessen, ændringer i lovgivning, nye tiltag mv. KOPPEN er fyldt og der kan ikke hældes mere i. På vegne af medarbejderne i Hoved-udvalget Tinne Christiansen Næstformand    
Kultur og udvklingsafdelingen   Download  
Sune SchlickertHørningsvar fra Digitalisering og Borgerservice til Økonomiudvalget Det er glædeligt, at der nu foreligger et konkret skriv om den nye organisering i Norddjurs Kommune. Dog er det et tyndt grundlag at give høring på, da der står alt for meget mellem linjerne, som man enten ikke kender til eller kun kan gisne om. Dertil er det svært at nå at afklare tvivlsspørgsmål i denne korte høringsproces. Set ud fra et borgerperspektiv støtter vi oplægget om en fælles indgangsdør for borgerne til Norddjurs Kommune. Derfor foreslår vi, at man med fordel flytter ungeindsatsen til rådhuset. Herigennem ser vi en stor fordel ved at samle den viden og vejledning, borgerne har behov for, og kan sørge for en ensartet sagsbehandling. Derudover skabes gode vilkår for medarbejderne i deres daglige arbejde og sparring med hinanden, en god synergieffekt på tværs i afdelingerne, samt sårbarheden mindskes ifm. ferie og andet fravær. “Som eksempel er det ikke hensigtsmæssigt, at borgere under 30 skal henvende sig flere steder afhængig af, om de skal have hjælp til pas, kørekort, søge boligindskudslån, søge uddannelseshjælp mv.” Vi ser det som vigtigt, at Udbetalingen forbliver samlet i deres teams. En splittelse vil skabe uhensigtsmæssige arbejdsgange, hvor sparring med nærmeste kollega og synergieffekten besværliggøres. Det er svært at holde sig opdateret på lovgivning, der ikke arbejdes med dagligt, og derfor er nødvendigheden for sparring vigtig. Vi kan frygte, at en splittelse vil skabe længere sagsbehandling og større utilfredshed fra borgerne qua mere bureaukrati. Det er vigtigt at værne om medarbejdernes sikkerhed og garantere nem adgang til rådhusbetjentene. Det skal være nemt at tilkalde en rådhusbetjent ved vanskelige samtaler med borgerne. Som det er nu, er der ikke rådhusbetjente tilstede i ungeindsatsen. “Ved at flytte ungeindsatsen til Rådhuset opnås den nødvendige sikkerhed.” Hvis organisationsændringen gennemføres i den fremlagte form, ønsker vi, at de medarbejdere, der skal overgå til andre afdelinger, bliver inddraget i tæt samarbejde med både nuværende og fremtidige ledere og tillidsvalgte. Det er vigtigt, medarbejderne kan se formålet med flytningen, samt sikre en god overleveringsproces. It og Digitalisering støtter anbefalingen om et oplæg til den fremtidige organisering inden for it og digitalisering. Der ses mange muligheder i forslaget. Generelt er det positivt, at den nye organisering ses i et helhedsorienteret perspektiv med stort fokus på tværgående samarbejde på alle niveauer. På vegne af Lokaludvalget for Digitalisering og Borgerservice 8. april 2019Download  
Serviceområdet under StabenSe vedhæftedeDownload  
Område MED Skole og dagtilbudSe vedhæftet filDownload  
Familiehuset og Sundhedsplejen   Download  
Jan HoelHøringssvar til fremtidig organisering, Norddjurs Kommune Indsendt fra: LMU Socialpsykiatri Norddjurs / Rusmiddelcenter Norddjurs / Neuropæd team / Socialt udsatte-team I tillæg til høringssvar fra LMU fællesadministrationen – visitation og myndighedsafdelingen samt handicap og psykiatri på socialområdet, vil vi tilføje: Vi er glade for: - Vi imødeser stærkt tanken om opbrud med silo-styring i alle kommunens driftsområder - Vi glæder os til at se chefer (silo-busters) som leder på tværs med borgeropgaven i centrum - Vi er parate til at understøtte tanken vidensdeling på tværs i kommunen, til bedste for borgeren Vi ville gerne have set: - en længere høringstid, i det det er svært at konsekvensberegne og lokalt drøfte de bebudede ændringer - for vores brugerområde havde vi ønsket os en fællesledelsesplatform med arbejdsmarkedsområdet - til gavn for samarbejdet på tværs    
Medarbejdersiden af lokalMED i Trivsel og Læring   Download  
LMU fælles administrationen på socialområdet   Download  
Forebyggelse og Tidlig Indsats (FTI), Socialområdet   Download  
Lena ThingstrupSe venligst vedhæftede.Download  
Arbejdsmarkedsafdelingen   Download  
Ungeindsatsen og Ungdommens UddannelsesvejledningSe vedhæftede filDownload  
Lokaludvalget Sundhed og Træning   Download  
Lokaludvalget Hjemmeplejen Grenaa   Download