Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Databeskyttelse

Databeskyttelse er vigtigt for Norddjurs Kommune, og på disse sider kan du læse om dine rettigheder, databeskyttelsesrådgiveren og indberette persondatabrud.

Norddjurs Kommune tager borgernes databeskyttelse alvorligt, og arbejder løbende med at sikre data og oplysninger. Vi tilstræber at opretholde et højt sikkerhedsniveau, med udgangspunkt i ISO 27001-kravstandarden for informationssikkerhed samt databeskyttelsesforordningen og loven.

Det er vigtigt for os, at borgerne har tillid til vores behandling af deres personoplysninger. Derfor har Norddjurs Kommune iværksat flere tiltag, der styrker kommunens omgang med informationssikkerhed.

Der er blevet udarbejdet retningslinjer og procedurer for de ansatte, der undervises og føres opmærksomhedskampagner internt, tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger iværksættes, så vi bedst passer på jeres og vores data og alle disse tiltag kontrolleres samt revideres jævnligt.

Desuden ønsker vi, at borgerne i kommunen er oplyste om deres rettigheder, vedr. databeskyttelse.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen opstiller en række rettigheder som registrerede har:

  1. Ret til gennemsigtighed – Vi skal informere dig, om vores behandling af personoplysninger på en let og forståelig måde
  2. Ret til oplysning – Du har ret til, uden unødig forsinkelse, at blive informeret om vores indsamling og behandling af dine personoplysninger (senest en måned efter indsamlingen)
  3. Ret til indsigt – Du har ret, til at blive bekendt med personoplysningerne vi behandler om dig, og desuden til en række oplysningerne
  4. Ret til berigtigelse – Du har ret, til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
  5. Ret til sletning – Du har ret, til at få personoplysninger om dig slettet, såfremt vi ikke er underlagt anden lov til opbevaringen
  6. Ret til begrænsning af behandling – Du har ret, til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis bestemte kriterier er opfyldt
  7. Ret til dataportabilitet – Du har i bestemte tilfælde ret, til at modtage dine personoplysninger, og få disse overført til anden dataansvarlig end os
  8. Ret til indsigelse – Du har ret, til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger
  9. Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse – Du har ret, til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, fx profilering
  10. Ret til at klage til tilsynsmyndigheden – Du har ret til at klage til Datatilsynet, vedr. vores behandling af dine personoplysninger, men bør som udgangspunkt først rette henvendelse til Norddjurs Kommune

Tryk her, for at læse hvilke oplysninger, vi skal give dig ved en behandling eller indsamling af dine personoplysninger.

Oplysningerne du har ret til er flg.:

a) identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle repræsentant

b) kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver

c) formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen

d) de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

e) eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

f) hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, og om hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, litra h), henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.

Desuden har du, efter en konkret vurdering fra sagsbehandleren, ret til yderligere oplysninger:

a) det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum

b) retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet

c) når behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf

d) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

e) om meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, samt om den registrerede har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger

f) forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Databeskyttelsesforordningen – Artikel 13

Tryk her, for at læse om, hvad vi skal oplyse til dig, hvis du søger indsigt i vores persondatabehandling.

Du har ret til følgende oplysninger om vores behandlinger, hvis du søger indsigt:

a) formålene med behandlingen

b) de berørte kategorier af personoplysninger

c) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

d) om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum

e) retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling

f) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

g) enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede

h) forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede

Databeskyttelsesforordningen – Artikel 15

Gør du brug af din rettighed til indsigt, skal Norddjurs Kommune uden unødig forsinkelse give dig de påkrævede oplysninger, og senest en måned efter forespørgslen. Såfremt forespørgslen er kompleks og af større antal, kan Norddjurs Kommune forlænge op til to måneder.

For yderligere oplysninger om dine rettigheder, se Datatilsynets hjemmeside.

Databeskyttelsesrådgiver og persondatabrud

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan du kontakte Norddjurs Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Rådgiveren kan ikke håndtere konkrete sager eller afgørelser, men kan hjælpe med viderestilling til relevante parter.

Læs mere om databeskyttelsesrådgivernes rolle

Observerer du, at der er forekommet et persondatabrud, kan du melde det til kommunens databeskyttelsesrådgiver.

 

Kontakt databeskyttelses - rådgiveren

Tlf.: 89 59 15 23

Mail: dbr@norddjurs.dk