Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Demenskoordinator - Sygeplejerske eller social og sundhedsassistent.

Tilbage

Demenscenter søger demenskoordinator med speciale funktion

Stillingen er på 37 timer

Demenscenteret er kendt for høj faglighed, team-ånd og fællesskab uanset afstande og opgavetyper. Vi forventer, at du har en positiv tilgang til udfordringerne i hverdagen. Vi arbejder udfra en værdibaseret tankegang og ser altid løsninger i enhver udfordring. Vi søger en demenskoordinator, der sammen med kollegaen skal udgøre et stærkt demensfagligt team for alle borgere med demenssymptomer, demens og deres familier.
Vi søger efter en har erfaring med, og kompetencer til, at fortsætte udviklingen af hele demensindsatsen i et samarbejde med ledelse og nøglepersoner på tværs af Norddjurs kommune.

Vi er en organisation der er i konstant udvikling, hvorfor lysten til implementering af nye tiltag som velfærdsteknologi og neuropædagogiske metoder er væsentlige for os. Vi kender værdien af det gode relations arbejde med såvel de pårørende som de frivillige. Vi arbejder efter Tom Kitwoods teori og har det enkelte menneske og det hele menneske i fokus i forhold til behovet her og nu.

Stillingen omfatter en udekørende funktion med base i Allingåbro og Glesborg efter aftale. Derfor er kørekort en nødvendighed. Der stilles bil til rådighed. Mødestedet er dagligt Nordkystvejen 31, Allingåbro.

Formål:


Sikre ensartet tilbud af høj faglig kvalitet, der understøtter at borgere og pårørende i videst muligt omfang kan håndtere egen livssituation
Understøtte tidlig indsats, udredning og behandling i et tværfagligt samarbejde med demensklinikken og praktiserende læger
Sikre at relevante kommunale medarbejdere har de fornødne kompetencer i demens


Udføre

 • Sikre at der i hele kommunen arbejdes forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende med særligt fokus på tidlig opsporing I hele kommunen understøtte og vejlede i forhold til demens
 • Kvalitets sikre den demens faglige indsats
 • I samarbejde med egen læge understøtte udredning, diagnosticering og behandling
 • Kunne rådgive og formidle viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi
 • Støtte og supervisere kolleger og pårørende i vanskelige borgerforløb
 • Koordinere komplekse demens faglige forløb
 • I samarbejde med visitationen sikre, at der iværksættes og rådgives om relevante afløsnings og aflastningstilbud
 • Visitere og udarbejde afgørelser til daghjemstilbud inkl. løbende evaluering
 • Rådgive om socialpædagogiske tiltag og forebyggelse af og anvendelse af magt
 • Vurdere behov /ansøge om værgemål, fremtidsfuldmagt og livstestamente
 • I samarbejde med visitationen koordinere og indberette magt anvendt i komplekse situationer bl.a. 129.
 • Erfaringsopsamle med henblik på læring


Formidling

 • Være sparringspartner for nøglepersoner
 • Etablere og deltage i relevante pårørende grupper
 • I samarbejde med nøglepersoner identificere undervisningsbehov samt planlægge og gennemføre relevante uddannelsesforløb for en eller flere
 • Anvende relevante pædagogiske metoder. Differentiere formidling af faglig viden evt. i samarbejde med nøglepersoner
 • Udarbejde relevante instrukser og vejledninger samt understøtte implementeringen
 • I samarbejde med ledelsen understøtte relevant E-learning og andre uddannelsesforløb
 • Følge op og udarbejde ledelses info om gennemførelsen
 • Medvirke til vidensformidling lokalt og nationalt


Udvikling

 • Medvirke til i kommunen, at kvalitetssikre og udvikle praksis på det demensfaglige område.
 • Efter aftale med porteføljeejeren tage initiativ til og gennemføre relevante evalueringer og audits
 • I samarbejde med ledelsen Implementere ny faglig og teknologisk viden, udviklings og forskningsresultater
 • I samarbejde med porteføljeejeren planlægge og gennemføre møder i Videns netværk for demens
 • Deltage i relevante ERFA grupper, videns netværk og klyngesamarbejder
 • Være opdateret på faglig viden, kliniske retningslinjer, Sundhedsaftalen og Nationale standarder.
 • Være medvirkende til at indsamle data, der kan føre til ny viden på området.
 • Analysere, rådgive og fremkomme med anbefalinger

Lede

 • Vedligeholde og medvirke til udvikling af samarbejdsrelationer med andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere og frivillige i kommune
 • Understøtte at økonomiske, faglige og tidsmæssige ressourcer anvendes bedst muligt
 • Rådgive ledelsen i forbindelse med valg af demens hjælpemidler og teknologi
 • Rådgive ledelsen i forhold til strategisk overvejelser og tiltag


Vi søger en kollega der:

 • Brænder for demensområdet og som har ekspertise og uddannelses niveau der matcher stillings og funktionsbeskrivelsen og som vil erhverve sig en diplom på det socialfaglige niveau.
 • Kan sikre Kvalitetssikring af dokumentationen med afsæt i rehabiliteringer i alle faser af demenssygdommen.
 • Kan formidle viden og sparre med samarbejdspartnere på alle niveauer
 • Er åben og imødekommende og som kommunikerer fagligt og professionelt
 • Er fleksibel i sit arbejde og sin tilgang til opgaveløsningen
 • Er loyal og stabil og Kender betydningen af et godt pårørende samarbejde.


Så kunne du tænke dig, at arbejde sammen med os i en moderne virksomhed med fokus på det bedst mulige arbejdsmiljø - Så hører vi gerne fra dig.

Stillingen er omfattet af forhåndsaftale for specialfunktioner og der er løn efter overenskomst. I denne funktion indgår selvtilrettelæggende arbejdstid.

Ansættelsesstart den 1. februar 2021.
Ansøgningen med relevante bilag skal være os i hænde senest den 4. december 2020.


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Plejecenterleder Helle Thomsen på tlf. 89 59 24 12.

Se mere om Fuglsanggården på www.fuglsanggaarden.dk eller www.demensnorddjurs.dk eller følg os på Facebook.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  04-12-2020

 • Kontaktperson

  Helle Thomsen

 • Telefonnummer

  89 59 24 12