Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider for ansøgninger om miljøgodkendelser indenfor virksomhedsområdet.

Kommunen skal i henhold til § 10 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed fastsætte og offentliggøre sine tidsfrister for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af virksomheder omfattet af følgende listepunkter, og som udfører en tjenesteydelse: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.5, C 201, D 201, E 203, H 201, J 201 - J 206, J 209, K 201 - K 206 eller K 209 - K 218.

Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende i henhold til bekendtgørelsen.

På baggrund heraf kan det oplyses, at kommunens generelle sagsbehandlingstider for ansøgning om miljøgodkendelse for disse virksomheder forventes at være på 6 måneder.

Sagsbehandlingstiden forventes dog at stige, hvis kommunen skal foretage parallel sagsbehandling efter anden lovgivning.

For eksempel hvis der skal udarbejdes en samtidig VVM-redegørelse, sikkerhedsdokumentation efter risikobekendtgørelsen, konsekvensvurdering efter habitatreglerne eller foretages sagsbehandling om overholdelse af miljøkvalitetskrav for vandområder.

Tidsfristerne er alene gældende for ovennævnte listepunkter, og såfremt den konkrete virksomhed udfører en tjenesteydelse.

Der vil altid være tale om en konkret vurdering, om der er tale om en tjenesteydelse eller ej.

I almindelighed defineres tjenesteydelse som selvstændig erhvervsvirksomhed, som udføres mod en økonomisk modydelse. Produktionsvirksomheder vil som hovedregel ikke være omfattet af begrebet "tjenesteydelse".

Traditionelt opfattes tjenesteydelse som virksomhed af industriel, handelsmæssig eller håndværksmæssig karakter.

Godkendelsesmyndigheden kan forlænge fristen én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det.

Godkendelsesmyndigheden skal give ansøgeren meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed.

Uanset overskridelse af fristerne må ansøgeren ikke påbegynde den godkendelsespligtige aktivitet, før godkendelsesmyndigheden har truffet afgørelse efter lovens § 33.