Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Risikovirksomheder

Ved risikovirksomheder forstås virksomheder omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for forebyggelse af større uheld på og omkring virksomheder, herunder enkeltanlæg og oplag, hvor farlige stoffer forekommer, samt regler vedrørende begrænsning af følgerne af større uheld.

Foruden at beskrive virksomhedens generelle forpligtelser med henblik på at forebygge større uheld angives myndighedernes opgaver og omfanget af samarbejdet mellem myndighederne og virksomheden.

I bekendtgørelsens bilag listes i tabelform de farlige stoffer samt tilhørende tærskelværdier.

Desuden listes formelle krav til opbygning af sikkerhedsrapport, sikkerhedsledelsessystem, beredskabsplan samt oplysninger, der i tilfælde af uheld, skal meddeles tilsynsmyndigheden.

For yderligere information se Miljøstyrelsens hjemmeside.