Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Miljøtilsyn på landbrug og virksomheder

Miljøtilsyn på landbrug og virksomheder.

Norddjurs Kommune fører tilsyn med autoværksteder, vognmænd og størstedelen af produktionsvirksomhederne og landbrugene i kommunen.

For nogle enkelte virksomheders vedkommende er det dog Miljøcenter Århus (Staten), der er tilsynsmyndighed. For plantebrug er det Plantedirektoratet, der fører tilsyn.

Det er miljøtilsynsbekendtgørelsen, der beskriver regelsættet for, hvor ofte der skal føres tilsyn, hvad tilsynsrapporten skal indeholde og reglerne for offentliggørelse af tilsynsoplysninger.

Formål

Tilsynet med virksomhederne og landbrugene skal sikre, at de ikke forurener, støjer og lugter mere, end de må.

Formålet er også at få en dialog med virksomhederne og landbrugene, så de får kvalificeret modspil og vejledning til at løse deres miljøproblemer mest hensigtsmæssigt.

Reglerne på området kan du finde i miljøbeskyttelsesloven og de tilhørende bekendtgørelser.

Tilsynet

Tilsyn omfatter såvel fysiske  besøg på virksomhederne som gennemgang af rapporter, analyseresultater, gødningsregnskaber og anden dokumentation, der indsendes af virksomheden.

Gennem det aktive tilsyn får kommunen en god kontakt til virksomhederne og landbrugene og kan derved blive en naturlig samarbejdspartner for virksomheden ved f.eks. udvidelser, revision af tilladelser og indførelse af renere teknologi.

Tilsynsarbejdet tilrettelægges på forskellig vis, eksempelvis som totaltilsyn eller emneorienterede tilsyn.

Intervallet for tilsyn fastsættes ud fra erfaringer med virksomheden og dens påvirkning af omgivelserne.

Miljøtilsynet foregår ved uanmeldte og anmeldte besøg. Herudover føres akutte tilsyn i forbindelse med uheld og klager.

Der er også krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug, som skal opdateres mindst hvert 4. år. Den seneste version af tilsynsplanen kan ses her.

Brugerbetaling

Det fremgår af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, at godkendelses- og tilsynsmyndigheder skal opkræve brugerbetaling til dækning af omkostninger i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med virksomhederne.

Der bliver derfor opkrævet brugerbetaling direkte efter det timeforbrug, som kommunen anvender på miljøtilsyn og miljøgodkendelser for virksomheder og landbrug, der er omfattet i henhold til bekendtgørelsens § 2.

Årsberetning

Kommunen er forpligtet til hvert år at indberette omfanget og resultatet af tilsynet med virksomhederne til Miljøstyrelsen.

Indrapporteringen sker senest 1. april for det forudgående år.

For yderligere information om tilsyn - se Miljøstyrelsens hjemmeside.