Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hæk og hegn mod vej og fortov

Regler omkring beskæring af hække og hegn.

Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de "bløde" trafikanters passage på fortove og langs veje.

Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage.

Hvad skal grundejeren gøre?

Langs en ejendom, som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning opstammet.

Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 4,0 meter og over fortove og rabatter på 2,75 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel.

Illustration _korrekt Beskæring

Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt.

Det er også vigtigt at holde beplantningen klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende.

Det er nemlig indirekte til gene for færdslen - og forringer trafiksikkerheden, hvis beplantning helt eller delvist dækker for skilte og lamper.

Se skitse over mindstemål, som skal overholdes ved beplantning mod offentligt fortov, sti og kørebane og skitse over mindstemål, som skal overholdes ved beplantning mod rabat og kørebane ved at klikke her.

Oversigtsarealer

Tinglyste oversigtsarealer
Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for, at eventuel beplantning på arealet ikke bliver over 80 cm højt.

Hvad kan kommunen gøre?

Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind, hvis

  • der opstår væsentlige gener for færdslen eller oversigten på vejen/fortovet,

  • grundejeren ikke overholder reglerne om beskæring,

  • der kommer en klage over manglende beskæring og gener som følge heraf.

Hvis grundejeren ikke har udført sine forpligtelser, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.

Hjælp til arbejdet

Vej og Ejendom kan mod betaling være behjælpelig med tilbageklipning af hegn og hække langs offentlig vej. For eventuelle yderligere oplysninger kontakt da driftskontoret.

Vil du vide mere?

Reglerne om vedligeholdelse af beplantning (og hegn) langs veje findes i lov om offentlige veje (§ 87), i lov om private fællesveje (§ 61) og i lov om hegn (§ 11, stk. 1).

Gældende regler kan rekvireres ved henvendelse til driftskontoret.

 

 


Find vej til de tre administrationsbygninger: