Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Snerydning og saltning

Tiderne har vist, at den første vinterdag ofte kommer bag på trafikanterne, hvilket dog ikke betyder, at Norddjurs Kommune er uforberedt

Kommunens opgaver

Norddjurs kommune har ansvaret for ca. 900 km. offentlig vej og ca.120 km. offentlige stier. Det er kommunens opgave at holde veje og stier farbare, når vinteren kommer.

Med de ressourcer vi har til rådighed, siger det sig selv, at vi ikke kan være alle steder på én gang.

Vi har derfor foretaget en prioritering af, hvor vi først skal sætte ind med vinterbekæmpelse.

Norddjurs kommune gennemskæres af statsvejene A15 og A16, disse vej hører under Vejdirektoratet. (Markeret med sort på kortet - som findes nederst på denne side).

Offentlige veje sneryddes og glatførebekæmpes efter tur

Vi snerydder og salter først vore regionalruter.

Derefter følger de veje der har en afgørende betydning for afvikling af den gennemgående trafik til regionalruter og hovedveje, samt veje der har en væsentlig betydning for afvikling af den lokale trafik.

Det er typisk stamveje i boligområder, og større veje til vores erhvervsområder, samt veje til institutionerne.

Til sidst sneryddes og gruses på de veje, der har en mindre betydning for afvikling af den lokale trafik. Det er typisk boligveje og veje, der kun betjener enkelte ejendomme.

Prioriteringen er begrundet med, at de større veje skal være farbare, inden trafikanter fra de mindre veje lukkes derud.

Kommunen foretager ikke vinterbekæmpelse på private fællesveje.

Forklaring til vejtyper og handlinger

Type/Nr. Vejtype Snerydning Saltning Grusning
1.

Norddjurs kommunes
regionalruter.

(Markeret med lilla på kortet).

Det tilstræbes at disse veje holdes farbare døgnet rundt. 

Disse veje saltes efter Vejdirektoratets udkald.

Der saltes præventivt.

Ikke aktuel for denne vejtype.
2.  

Veje der har en afgørende
betydning for afvikling af
den gennemgående trafik
til regionalruterne.

(Markeret med rødt på kortet).

Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller ved et 5 cm. jævnt lag sne.

Mandag-lørdag:
kl. 04.00-19.00

Søn- og helligdage:
kl. 06.00-19.00.

Der må saltes præventivt, men ellers ved konstateret glatføre.

Mandag-lørdag:
kl. 04.00-19.00

Søn- og helligdage:
kl. 06.00-19.00.

Kan forekomme.
3. Veje, der har en mindre 

betydning for afvikling
af den lokale trafik.

(Markeret med blåt på kortet)

Mandag-torsdag:
kl. 07.30-16.00


Fredag:
kl. 07.30-12.30

Weekend og helligdage: sneryddes ikke.

Kan forekomme. Mandag-torsdag:
kl. 07.30-16.00

Fredag:
kl. 07.30-12.30

Weekend og helligdage:
gruses ikke.

4. Private fællesveje.

(Ikke markeret på kortet)

Lodsejers ansvar. Lodsejers ansvar. Lodsejers ansvar.

 Når der ryddes for sne, kan det ikke undgås, at der vil blive efterladt en snevold foran indkørsler.

Vi kan ikke tilbyde at fjerne disse snevolde. Det er derfor op til den enkelte lodsejer selv at gøre dette arbejde.

Bortkørsel af sne langs veje vil kun ske i ganske særlige tilfælde, hvor det trafikalt er nødvendigt.

Grundejernes forpligtigelser

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang på din ejendom for postbud, avisbud, renovation, hjemmehjælp, gæster og alle andre med lovlig adgang. Det vil sige, at du skal snerydde og glatførebekæmpe frem til postkasse, renovation og dør. Dine opgaver ude på fortov og vej er forskellige alt efter om din ejendom ligger ud til offentlig vej eller privat fællesvej.

Ud til offentlig vej:

På fortov ud for ejendommen skal grundejeren:
- Rydde sne umiddelbart efter snefald
- Gruse eller salte når det er glat

Ud til privat fællesvej:

På hele fortov-, vej- og sti arealet ud for ejendommen skal grundejeren:
- Rydde sne umiddelbart efter snefald
- Gruse eller salte når det er glat

På landet skal den, der har vedligeholdelsespligten, sørge for ovenstående.

For alle lodsejere gælder det at pladsen omkring brandhaner skal ryddes for sne, hvilket generelt også gælder hvor der færdes mennesker omkring din ejendom.

Kommunen fører tilsyn med, at snerydningen og glatførebekæmpelsen sker. Hvis ikke kan kommunen om nødvendigt lade vedligeholdelsen udføre på den ansvarliges regning.

Norddjurs kommune har udarbejdet et oversigtskort, hvor du kan se hvilken kategori netop din vej hører under.

Vagttelefoner

Norddjurs Øst: 70 20 28 99 (Fjellerup, Glesborg, Grenaa, Trustrup og Ørum)

Norddjurs Vest: 70 20 71 99 (Allingåbro, Auning, Vivild og Ørsted)