Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ophængning af plakater

Skal du ophænge plakater, skal du søge tilladelse.

I Norddjurs Kommune skal der søges om tilladelse til at ophænge plakater i forbindelse med kultur- og foreningsarrangementer.

Plakaterne må kun ophænges indenfor tættere bebygget område (50 km zoner eller derunder).

Du skal sende din ansøgning til Vej og Ejendom på mail: vejogejendom@norddjurs.dk

Ansøgningen skal indeholde oplysning om:

  • Arrangementsnavn og dato

  • Hvor mange plakater der ønskes opsat

  • I hvilke byer du/i gerne vil ophænge dem i.

Regler for opsætning af plakater

Retningslinier for ophængning af plakater i Norddjurs Kommune inden for tættere  bebyggede områder afmærket med færdselstavlen E55.

Plakater må ikke ophænges uden for tættere bebygget område.

Gælder for valgplakater samt plakater til diverse arrangementer m.m.

Valgplakater

1. Retningslinierne kan hentes på følgende måder:

www.vejsektoren.dk
Søgeord: valgplakater

Rekvireres ved henvendelse til Vej og Ejendom på mail vejogejendom@norddjurs.dk.

Der skal ikke søges om tilladelse til ophængning af valgplakater, forudsat at de ophænges i henhold til retningslinjerne for valgplakater.

Det vil ligeledes fremgå på kommunens hjemmeside: Valg - Norddjurs kommune

Det er kommunens afdeling Vej og Ejendom som fører tilsyn med valgplakaterne.

Arrangementsplakater

2. Der skal søges om tilladelse til opsætning til diverse arrangementer ved henvendelse til Vej og Ejendom på mail vejogejendom@norddjurs.dk.

Udformning

3. Må ikke være højere end 120 cm og ikke bredere end 60 cm (europlakatmål).

Opsætningstidsrum

4. Må tidligst ophænges 14 dage før og skal nedtages senest 3 dage efter arrangementet.

Placering

5. Må ikke ophænges i højspændingsmaster (1 0 kV og derover).

6. Må ikke anbringes på broer, skabe, herunder TV- og telefonskabe, transformatorkiosker samt standere for færdselsanvisninger, og de må ikke anbringes sådan, at de er til gene for iagttagelse af stationære færdselsskilte og trafiksignaler eller på anden må til ulempe for færdslen.

Plakatsøjler på Torvet og ved Søndergade i Grenaa kan benyttes til arrangementsplakater.

7. Må ikke anbringes på lygtestandere i bymidten i Grenaa (Torvet og gågaderne).

8. Må ikke anbringes inden for en afstand af 40 m fra gadekryds, gadeudmundinger eller jernbaneoverskæringer.

9. Skal anbringes, så de ikke er til gene for færdslen.

Opsætningsmetode

10. Der må ikke bores i masterne eller anvendes andre metoder, som kan beskadige eller forurene masterne, for eksempel direkte opklæbning eller fastgørelse med søm eller ståltråd.

Ingen person eller noget værktøj (excl. målestok af isoleringsmateriale) må under ophængning eller nedtagning komme elledninger nærmere end 1,5 m.

Arrangementsplakater skal være opklæbet på pap eller masonitplader, som kun må opbindes på lygtestandere m.m.

Opsætningsansvar

11. Ansvaret for bestemmelsernes overholdelse og for fjernelse af arrangementsplakaterne efter tilladelsens udløb påhviler ansøgeren, der endvidere har det fulde ansvar for eventuelle skader i forbindelse med plakatophængningen, både over for masteejeren, vejmyndigheden og tredjemand.

Nedtagningspåbud

12. Norddjurs Kommune kan kræve, at plakater, der ikke opfylder bestemmelserne, bliver fjernet. Efterkommes påbuddet ikke, kan vejbestyrelsen for den pågældendes regning få plakaterne fjernet.

Er arrangementsplakaterne til ulempe for færdslen, kan vejbestyrelsen og politiet få dem fjernet for den pågældendes regning uden forudgående påbud.

Administrationsloven

Lov om offentlige veje § 102, stk. 1, punkt 1 og stk. 2 samt § 103.

Lov om private fællesveje § 49, færdselslovens § 99 og naturbeskyttelseslovens § 21.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger: