Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Sti ved Skovgårde-Fjellerup

Her kan du få overblikket over projektet med etablering af cykelsti ved Skovgårde-Fjellerup

Om projektet

Norddjurs Kommune ønsker at etablere en cykelegnet stiforbindelse mellem Skovgårde og Fjellerup for at øge trafiksikkerheden for cyklister på strækningen, og stimulere et større antal brugere af sommerhusområderne og turister i øvrigt til at benytte cyklen frem for bilen. Det er hensigten at skabe en sammenhængende forbindelse til det overordnede stinet øst for Fjellerup, og samtidig åbne op for nye og synlige adgangsmuligheder i det tilstødende kystbagland mod syd, hvor lokale vandrerudet byder på udsigter samt formidling af seværdige kultur- og naturværdier.

Sti Skovgårde - Fjellerup

Politisk behandling

Bevilling til en stiforbindelsen Skovgårde-Fjellerup blev politisk vedtaget ved budgetforhandlingerne i 2013 og udmøntet i budget 2014. Der blev afsat 0,150 mio. kr. til forundersøgelse og 0,8 mio. kr. til anlægsprojektet. Den konkrete linjeføring er efterfølgende fastlagt. Du kan se den politiske proces her.

Borgermøder

- 4. december 2014 kl. 17.00-18.00 Auning Kro. Se dagsorden og præsentation samt referat fra mødet.

- 2. august 2015 i Aktivitetshuset i Fjellerup. Se dagsorden og præsentation samt referat fra mødet

Efter borgermødet i Fjellerup er der samlet et notat om indkomne bemærkninger i  høringsperioden

Lovgivningen på området

Kommunen kan beslutte, at eksisterende private fællesveje skal have status om offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej. Dette betyder, at de private fællesveje fortsat har status som private fællesveje, men samtidig har status som offentlig sti. Dette følger af privatvejslovens § 2a.

Kommunen kan ekspropriere privat ejendom til anlæggelse af ny offentlig sti. Dette er aktuelt de steder, hvor de eksisterende private fællesveje skal forbindes til et sammenhængende stiforbindelse mellem Skovgårde og Fjellerup. Dette følger af vejlovens § 96. Ekspropriation er også omtalt i Grundlovens § 73. 

Myndighedstilladelse

Før ekspropriation og anlægsarbejde kan påbegyndes, skal der indhentes en række myndighedstilladelser. Se hvilke tilladelser, der er givet.

Alle myndighedstilladelser er modtaget i foråret 2017, pånær en som stadig udestår. 
Se sagsgangen omkring deklarationen.

Tidsplan

Der kan ikke ligges en sikker tidsplan for projektet, før den sidste myndighedstilladelse foreligger. Først når denne tilladelse er afgjort, kan ekspropriationsprocessen igangsættes.

Ekspropriationsprocessen indeholder følgende:

 • Kommunalbestyrelsen har den 15. marts 2016 godkendt, at forvaltningen igangsætter ekspropriationsprocessen.
 • Ekspropriationsprocessen tager normalt 3-4 måneder:
 • Indkaldelse af grundejer til åstedsforretning med 4 ugers varsel
 • Åstedsforretning (møde på ejendommen, hvor grundejeren har mulighed for at fremføre sine bemærkninger til den påtænkte ekspropriation og fremsætte erstatningskrav - formand og næstformand for Miljø- og teknikudvalget deltager i åstedsforretningen).
 • Høringsperiode på minimum 4 uger (grundejeren har mulighed for yderligere bemærkninger til den påtænkte ekspropriation og eventuelle tilbudte erstatningsforslag).
 • Forvaltningen indstiller sagen til politisk behandling (ca. 4 uger forud for Miljø- og Teknikudvalgets møde).
 • Sagen behandles fortløbende i Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen (møderækken løber over ca. 4 uger).
 • Den endelige ekspropriationsbeslutning sendes til grundejeren, der har 4 uger til at påklage afgørelsen.
 • Hvis grundejeren har påklaget ekspropriationsbeslutningen afventes klagemyndighedens (Vejdirektoratet) afgørelse (sagsbehandlingstiden hos Vejdirektoratet kan være meget forskelligt, men det vil ikke være unormalt at en klagesag over en ekspropriationsbeslutning kan tage 6 måneder).
 • Først når en eventuel klagesag er afgjort, eller hvis ekspropriationsbeslutningen ikke påklages indenfor klagefristen, kan udbud og anlægsarbejde påbegyndes. Udbud og anlægsarbejde forventes, at tage omkring 6 måneder.
 • Uenighed om erstatningens størrelse har ingen betydning for anlægsarbejdets påbegyndelse, da erstatningssager køres hos taksationsmyndighederne sideløbende eller efterfølgende anlægsarbejdes afslutning.