Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Politisk behandling

Her finder du de politiske beslutninger, der vedrører stiforløbet.

Du kan se alle politiske beslutningsreferater fra sagen her.  

Poltiske beslutningsreferater

Et rådgivende ingeniørfirma har beregnet et detaljeret overslag på udgifterne til anlæg og til ekspropriation. Det detaljerede overslag viser, at omkostningerne til anlæg og ekspropriation løber op i 0,688 mio. kr. mere, end der tidligere er bevilliget.

Det blev derfor på kommunalbestyrelsens møde 14. marts 2017 besluttet, at manglende finansiering skulle findes i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Den manglende tillægsbevilling blev imidlertid ikke fundet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Ved kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2017 blev der, derfor givet en tillægsbevilling på 0,688 mio. kr., således at den samlede bevilling nu er på i alt 1,638 mio. kr.

Forvaltningen orienterer samtidig om, at det rådgivende ingeniørfirma har udarbejdet ekspropriationsplaner. Ekspropriationen afventer dog myndighedsbehandling af en deklaration på engen mellem Ravnsbækvej og Enebærstien.

14. marts 2017 Kommunalbestyrelsen, pkt. 19:

Detailregulering af linjeføring mellem Ravnsbækvej og Enebærstien samt linjeføring mellem Engstien/Havstien og Enebærvej. Det har vist sig urealistisk at få dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttet natur på engen tilhørende ejendommen Kastbjergvej 23 på strækningen mellem Ravnsbækvej og Enebærstien.

Linjeføringen flyttes derfor ud af det beskyttede naturområde og ind i randen af de tilgrænsende sommerhusgrunde. I tidligere politiske beslutninger har der ikke været gjort opmærksom på, at linjeføringen mellem Engstien/Havstien og Enebærvej, der her følger en eksisterende trampesti, også fører over ejendommen Granvej 48.

Begge detailreguleringer godkendes. Et rådgivende ingeniørfirma har projekteret stiforbindelsen, og beregnet et overslag på anlægsomkostningerne. Dette overslag viser, at der i eksisterende bevilling mangler 0,688 mio. kr. Den ekstra bevilling godkendes.

24. maj 2016 Miljø- og teknikudvalget, pkt. 19:

Statusorientering og tidsplan

15. marts 2016 Kommunalbestyrelsen, pkt. 27:

Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen igangsætter proceduren for ekspropriation af de 4 delstrækninger, hvor der ikke er eksisterende private fællesveje. 

15. marts 2016 Kommunalbestyrelsen, pkt. 28:

Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen igangsætter proceduren for optagelse af eksisterende private fællesveje som offentlig sti. 

17. november 2015 Kommunalbestyrelsen, pkt. 4:

Den ”sorte linjeføring” vedtages, og der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,150 mio. kr. til forundersøgelse. 

16. juni 2015 Kommunalbestyrelsen, pkt. 27:

Det blev besluttet, at Jens Meilvang (I) ikke er inhabil i sagen, mens Niels Ole Birk (V) blev erklæret inhabil. Det blev besluttet, at der arbejdes videre med den ”sorte linjeføring” og den ”røde linjeføring” sendes i høring. Det blev endvidere besluttet, at der afholdes et informationsmøde, og der blev taget stilling til den videre sagsproces. 

5. maj 2015 Miljø- og teknikudvalget, pkt. 24:

Niels Ole Birk (V) blev erklæret inhabil. Et flertal ønsker, at der arbejdes videre med strækning C-D, og beder forvaltningen om, at belyse konsekvenserne ved gennemførelse af hhv. strækning A-B og alternativ 3. Et mindretal ønsker, at der arbejdes videre med alternativ 3. Forvaltningen anmodes om, at der udarbejdes forslag til proces, herunder afholdelse af borgermøde, inden der træffes endelig afgørelse. 

Du kan se bilag 3 og bilag 4 her.

23. september 2014 Kommunalbestyrelse, pkt. 16:

Miljø- og teknikudvalget har udarbejdet et alternativ forslag til stiføring, som fremlægges på et offentligt møde inden endelig beslutning træffes. Det nye forslag sendes til de høringsberettigede råd.

26. juni 2014 Miljø- og teknikudvalget, pkt. 14:

Det besluttes, at der arbejdes videre med den kystnære sti (gul), mens stiforbindelsen langs nordkystvejen (turkis) udelukkes. 

19. oktober 2013 Kommunalbestyrelsen, pkt. 1:

Budget 2014-2017 i henhold til budgetaftale (bilag 1.03) vedtages. Herunder MTU nr. A505 ”Turiststi Fjellerup” 0,150 mio. kr. til forundersøgelse og nr. 530 ”Sti mellem Fjellerup og Skovgårde” 0,800 mio. kr. til anlæg (bilag 1.09).