Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sti ved Skovgårde-Fjellerup

Her kan du få overblikket over projektet med etablering af cykelsti ved Skovgårde-Fjellerup

Om projektet

Norddjurs Kommune ønsker, at etablere en cykelegnet stiforbindelse, der forbinder sommerhusområderne mellem Skovgårde og Fjellerup. Der er ingen direkte forbindelse mellem disse sommerhusområder i dag. Stiforbindelsen vil således skabe bedre mulighed for, at ejere og brugere af sommerhuse i området kan besøge hinanden.

Stiforbindelsen vil også skabe en god forbindelse til den eksisterende kyststi mellem Fjellerup og Bønnerup, ligesom stiforbindelsen åbner op for nye og synlige adgangsmuligheder i det tilstødende kystbagland mod syd, hvor der er flere kulturseværdigheder og udsigtspunkter.

Stiforbindelsen kommer således til, at forbinde de enkelte sommerhusområder med hinanden samtidig med, at stiforbindelsen kommer til at indgå i en større sammenhæng med eksisterende forbindelser. Det er et generelt ønske ved ethvert stianlæg, at anlægget stimulerer flere til, at lade bilen stå og i stedet tage cyklen, hvorved den samlede trafiksikkerhed øges – både for dem, der tager cyklen, og for dem, der stadig køre i bilen, da der så er et mindre antal biler på vejen.

Sti Skovgårde - Fjellerup

Politisk behandling

Bevilling til en stiforbindelsen Skovgårde-Fjellerup blev politisk vedtaget ved budgetforhandlingerne i 2013 og udmøntet i budget 2014. Der blev afsat 0,150 mio. kr. til forundersøgelse og 0,8 mio. kr. til anlægsprojektet. Den konkrete linjeføring er efterfølgende fastlagt. Du kan se den politiske proces her.

Borgermøder

- 4. december 2014 kl. 17.00-18.00 Auning Kro. Se dagsorden og præsentation samt referat fra mødet.

- 2. august 2015 i Aktivitetshuset i Fjellerup. Se dagsorden og præsentation samt referat fra mødet

Efter borgermødet i Fjellerup er der samlet et notat om indkomne bemærkninger i  høringsperioden

Lovgivningen på området

Kommunen kan beslutte, at eksisterende private fællesveje skal have status om offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej. Dette betyder, at de private fællesveje fortsat har status som private fællesveje, men samtidig har status som offentlig sti. Dette følger af privatvejslovens § 2a.

Kommunen kan ekspropriere privat ejendom til anlæggelse af ny offentlig sti. Dette er aktuelt de steder, hvor de eksisterende private fællesveje skal forbindes til et sammenhængende stiforbindelse mellem Skovgårde og Fjellerup. Dette følger af vejlovens § 96. Ekspropriation er også omtalt i Grundlovens § 73. 

Myndighedstilladelser

Før ekspropriation og anlægsarbejde kan påbegyndes, skal der indhentes en række myndighedstilladelser.

Alle myndighedstilladelser er endelig modtaget i august 2018. Særlig spørgsmålet om myndighedspåtaleret til en deklaration på engen mellem Ravnsbækvej og Engstien har haft en langs sagsbehandlingstid.

Tidsplan ekspropriation og anlæg

Der har været afholdt åstedsforretning den 1. august 2018. De berørte lodsejere har efterfølgende 4 uger til, at komme med yderligere bemærkninger og ændringsforslag. Forvaltningen indstiller derefter ekspropriationssagen til politisk afgørelse. Sagen forventes behandlet fortløbende på følgende møder:

  • 18/09-2018: Miljø- og teknikudvalget
  • 03/10-2018: Økonomiudvalget
  • 11/10-2018: Kommunalbestyrelsen

Hvis Kommunalbestyrelsen træffer endelig ekspropriationsbeslutning, sendes afgørelse til de berørte grundejere. Grundejerne har herefter mulighed inden for 4 uger, at påklage kommunalbestyrelsens afgørelse.

Hvis grundejeren har påklaget ekspropriationsbeslutningen, afventes klagemyndighedens (Vejdirektoratet) afgørelse (sagsbehandlingstiden hos Vejdirektoratet kan være meget forskellig, men det vil ikke være unormalt, at en klagesag over en ekspropriationsbeslutning kan tage 6 måneder).

Først når en eventuel klagesag er afgjort, eller hvis ekspropriationsbeslutningen ikke påklages indenfor klagefristen, kan udbud og anlægsarbejde påbegyndes. Udbud og anlægsarbejde forventes, at tage omkring 6 måneder.

Uenighed om erstatningens størrelse har ingen betydning for anlægsarbejdets påbegyndelse, da erstatningssager køres hos taksationsmyndighederne sideløbende eller efterfølgende anlægsarbejdes afslutning.

Sideløbende med ekspropriationssagen køres en sag om optagelse af en række eksisterende private fællesveje som offentlig sti. I denne sag partshøres ejerne af de ejendomme, hvorpå de private fællesveje er beliggende.

Det forventes, at anlægsarbejdet igangsættes og afsluttes i løbet af 2019.

Norddjurs Kommune ønsker at etablere en cykelegnet stiforbindelse, der forbinder sommerhusområderne mellem Skovgårde og Fjellerup.

Der er ingen direkte forbindelse mellem disse sommerhusområder i dag. Stiforbindelsen vil således skabe bedre mulighed for at ejere og brugere af sommerhuse i området kan besøge hinanden. Stiforbindelsen vil også skabe en god forbindelse til den eksisterende kyststi mellem Fjellerup og Bønnerup, ligesom stiforbindelsen åbner op for nye og synlige adgangsmuligheder i det tilstødende kystbagland mod syd, hvor der er flere kulturseværdigheder og udsigtspunkter.

Stiforbindelsen kommer således til at forbinde de enkelte sommerhusområder med hinanden samtidig med, at stiforbindelsen kommer til at indgå i en større sammenhæng med eksisterende forbindelser.

Det er et generelt ønske ved ethvert stianlæg, at anlægget stimulerer flere til at lade bilen stå og i stedet tage cyklen, hvorved den samlede trafiksikkerhed øges – både for dem, der tager cyklen, og for dem, der stadig køre i bilen, da der så er et mindre antal biler på vejen.