Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejbyggelinje og Adgangsbegrænsning på ejendomme langs Energivej og Industrivej i Auning

Baggrund

Vejdirektoratet har i 2016 gennemført en forundersøgelse af, hvorvidt kommunevejene Energivej og Industrivej kan inddrages som statslig omfartsvej omkring Auning.

Undersøgelsen viser, at det er muligt at anvende vejene som omfartsveje, hvis der sker en ombygning og udvidelse af vejene.

Det er Folketinget, der beslutter, hvornår eller hvorvidt Energivej og Industrivej skal inddrages som omfartsvej omkring Auning. Denne beslutning er ikke truffet, og det vides ikke, hvornår eller hvorvidt en sådan beslutning træffes. Der er derfor ingen aktuelle planer om, at Energivej og Industrivej skal inddrages til omfartsvej.

Det har været et krav fra Vejdirektoratet, at Norddjurs Kommune pålagde naboejendomme vejbyggelinje og adgangsbegrænsning. Kravet var stillet som følge af, at Norddjurs Kommune ønskede at sløjfe den tidligere sydligere vejplanlinje for en omfartsvej fra kommuneplanen.

Norddjurs Kommune ønskede at sløjfe den tidligere og sydligere vejplanlinje, da denne hindrede en udvikling af disse arealer, som åbenlyst ikke ville blive taget i anvendelse til omfartsvej som følge af forundersøgelsen af en omfartsvej ad Energivej og Industrivej.

Hvis Energivej og Industrivej bliver ombygget til omfartsvej, vil vejene overgå til statsvej, som administreres af Vejdirektoratet. Samtidig vil Vestergade og Østergade overgå til kommunevej, som administreres af Norddjurs Kommune.

Afgørelse

Norddjurs Kommune offentliggjorde den 4. februar 2019, at det var muligt at komme med bemærkninger til påtænkt afgørelse om pålæg af vejbyggelinje og adgangsbegrænsning på naboejendommene langs Energivej og Industrivej i Auning. Ejerne af naboejendommene fik brev om høringen.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. august 2019 truffet endelig beslutning om vejbyggelinje og adgangsbegrænsning. Ejerne af naboejendommene har modtaget den endelige afgørelse med brev.

Vejbyggeline

I vejbyggelinjearealet – arealet mellem vejen og vejbyggelinjen – må der fremover ikke etableres nye bygninger, tilbygninger eller andre fast genstande af blivende karakter.
Ved byggeri forstås bl.a. nye bygninger, tilbygninger, tagudhæng, etablering af ledningsanlæg, anlæg af befæstede parkeringspladser samt opstilling af større reklameindretninger, skiltepyloner og lignende anlæg af blivende karakter.

Der må heller ikke foretages væsentlige ændringer af eksisterende bygninger/bygværker.
Norddjurs Kommune og Vejdirektoratet kan dog dispensere fra vejbyggelinjen, hvis forholdene taler for det.

Hvis der på nuværende tidspunkt allerede er etableret lovlige bygninger eller andre faste anlæg inden for vejbyggelinjearealet, må disse fortsat være der. Bestemmelsen om vejbyggelinje berører således ikke allerede lovlige forhold.

Men brænder eller nedrives eksisterende bygninger og anlæg inden for vejbyggelinjearealet, må de ikke genopføres uden dispensation.

Vejbyggelinjen er udlagt i forskellige bredder langs vejene. Der er tale om tre forskellige bredder, der måles således:

  • 5 m vejbyggelinje måles fra skel mellem vej og ejendom.
  • 25 m vejbyggelinje måles fra midten af vejen.
  • 50 m vejbyggelinje måles fra skel mellem vej og ejendom på modsatte side af vejen.

Hvis der er højdeforskel mellem terrænet på ejendommen - hvor der skal bygges – og vejen, skal der til vejbyggelinjen tillægges yderligere 2 x højdeforskellen + 1,5 m.
2 x højdeforskellen skal sikre plads til den nødvendige vejskråning, og 1,5 m er et passagetillæg, der skal være mellem skråningsanlæg og bygning.

Ejerne af de enkelte ejendomme har modtaget et kort, der viser hvilke vejbyggelinje, der er gældende på deres ejendom. Kortet kan rekvireres ved henvendelse til nedenstående adresse.

Adgangsbegrænsning

Adgangsbegrænsning betyder, at der ikke må anlægges nye vejadgange direkte til Energivej og Industrivej uden særlig dispensation. Eksisterende vejadgange må fortsat anvendes. De eksisterende vejadgange indføres i et adgangsregister, hvor beliggenhed, bredde og anvendelse registreres.

Adgangsbegrænsningen er pålagt ejendommene langs vejen af hensyn til trafiksikkerheden og trafikafviklingen.

Adgangsregisteret kan rekvireres ved henvendelse til nedenstående adresse.

Lovgivning

Afgørelse om pålæg af vejbyggelinje og adgangsbegrænsning har lovhjemmel i vejloven, lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje. Pålæg af vejbyggelinje er truffet i medfør af vejlovens § 40. Pålæg af adgangsbegrænsning er truffet i medfør af vejlovens § 51.

Spørgsmål

Har du spørgsmål i den her forbindelse, skal disse sendes til:
Norddjurs Kommune
Vej og ejendom
Torvet 3
8500 Grenaa

eller

vejogejendom@norddjurs.dk

 


Find vej til de tre administrationsbygninger:

Besøg Norddjurs Kommune på Facebook:

Facebook Logo Footer Forside 40Px