Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Vejbyggelinje og Adgangsbegrænsning: Energivej og Industrivej, Auning

Vejdirektoratet har i 2016 gennemført en forundersøgelse af, hvorvidt kommunevejene Energivej og Industrivej kan inddrages som statslig omfartsvej omkring Auning.

Baggrund

Vejdirektoratet har i 2016 gennemført en forundersøgelse af, hvorvidt kommunevejene Energivej og Industrivej kan inddrages som statslig omfartsvej omkring Auning.

Undersøgelsen viser, at det er muligt at anvende vejene som omfartsvej, hvis der sker en ombygning og udvidelse af vejene.

Du kan se rapporten for forundersøgelsen på Vejdirektoratets hjemmeside.

Det er Folketinget, der beslutter, hvornår eller hvorvidt Energivej og Industrivej skal inddrages som omfartsvej omkring Auning. Denne beslutning er ikke truffet, og det vides ikke, hvornår eller hvorvidt en sådan beslutning træffes. Der er derfor ingen aktuelle planer om, at Energivej og Industrivej skal inddrages til omfartsvej.

Vejdirektoratet, der er vejmyndighed for statsvejene, ønsker dog at sikre sig, at Norddjurs Kommune allerede på nuværende tidspunkt ved tinglysning pålægger ejendommene langs Energivej og Industrivej såkaldt vejbyggelinje og adgangsbegrænsning af hensyn til den fremtidige status som statslig omfartsvej.

Vejbyggelinje

Inden for vejbyggelinjen - arealet mellem vejen og vejbyggelinjen – må der fremover ikke etableres nye bygninger, tilbygninger eller andre faste genstande af blivende karakter. Hvis der på nuværende tidspunkt allerede er etableret lovlige bygninger eller andre faste genstande, må disse godt blive der. Bestemmelsen om vejbyggelinje berører således ikke allerede lovlige forhold.

Vejbyggelinjen udlægges i forskellige bredder. Der er tale om tre forskellige bredder, der måles således:

- 5 m vejbyggelinje måles fra skel mellem vej og ejendom.
- 25 m vejbyggelinje måles fra midten af vejen.
- 50 m vejbyggelinje måles fra skel mellem vej og modsatte ejendom.

Hvis der er højdeforskel mellem terrænet på ejendommen og vejen, skal der til vejbyggelinjen tillægges yderligere 2 x højdeforskellen + 1,5 m. 2 x højdeforskellen sikrer plads til skråningsanlæg og 1,5 m er et passagetillæg, der skal være mellem skråningsanlæg og bygning.

Ejerne af de enkelte ejendomme har modtaget et kort, der viser vejbyggelinjen på deres ejendom. Kortet kan rekvireres ved henvendelse til nedenstående adresse.

Adgangsbegrænsning

Adgangsbegrænsning betyder, at der ikke må anlægges nye vejadgange direkte til Energivej og Industrivej uden en særlig dispensation. Eksisterende vejadgange må fortsat anvendes. De eksisterende vejadgange indføres i et adgangsregister, hvor beliggenhed, bredde og anvendelse registreres.

Adgangsbegrænsning pålægges ejendommene langs vejen af hensyn til trafiksikkerheden og trafikafviklingen.

Overtagelse som følge af pålæg

Afskæres ejerne af ejendommene fra at udnytte disse på en økonomisk rimelig måde som følge af pålæggene, kan ejerne begære ejendommene eller dele af ejendommene overtaget af kommunen. Begæringen skal fremsættes inden 6 måneder efter den endelige afgørelse. Hvis særlig grunde foreligger, kan kommunen tillade, at begæringen fremsættes efter udløb af denne frist.

Lovgivning

Beslutning om pålæg af vejbyggelinje og adgangsbegrænsning har lovhjemmel i vejloven, lov nr. 1520 af 27-12-2014 om offentlige veje. Pålæg af vejbyggelinje træffes i medfør af vejlovens § 40. Pålæg af adgangsbegrænsning træffes i medfør af vejlovens § 51.
Vejloven kan ses på retsinformation.

Partshøring

Eventuelle bemærkninger til den påtænkte afgørelse skal senest den 29. april 2019 sendes til:

Norddjurs Kommune
Vej og ejendom
Torvet 3
8500 Grenaa
Vejogejendom@norddjurs.dk

 


Find vej til de tre administrationsbygninger:

Besøg Norddjurs Kommune på Facebook:

Facebook Logo Footer Forside 40Px