Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Behandlingsforløb / Stoffer

I Rusmiddelcenter Norddjurs er behandlingsforløbet tilrettelagt ud fra et relations- og helhedsorienteret perspektiv

Det vil sige, at vi ikke alene betragter misbrug som et individuelt problem, men som et relationelt problem, hvor især partner og børn i forskellig grad vil være påvirket af misbruget.

Derfor er der i behandlingen særligt fokus på, hvilke konsekvenser et overforbrug af alkohol eller stoffer har for de nære pårørende, både direkte i form af tilbud til de pårørende og indirekte gennem samtaler om, hvordan den enkelte borger eksempelvis kan skærme og beskytte eventuelle børn.


Rusmiddelcenter Norddjurs tilbyder tre forskellige behandlingsforløb

  1. Et kort forløb af max. et års varighed, som er målrettet borgere med alkohol- og stof-misbrugsproblemer med ingen eller mild afhængighed. Behandlingen er monofokuseret (alene fokus på afhængighed) med det formål at skabe en forandring af forbruget.

  2. Et langt forløb af max. 1,5 års varighed, som er målrettet borgere med alkohol- eller stofmisbrugsproblemer med moderat til svær afhængighed. Behandlingen er dobbeltfokuseret (fokus på afhængighed samt psykiske, sociale og fysiske problemstillinger) med det formål at skabe en forandring af rusmiddelforbruget.

  3. Et støttende behandlingsforløb, der er målrettet borgere med meget svære, ofte kroniske alkohol- eller stofmisbrugsproblemer, samt psykosociale problemstillinger og som ikke ønsker eller kan profitere af behandling med forandring for øje. Formålet er at forebygge og reducere skaderne af alkohol- og stofoverforbrug samt at motivere borgeren til at ændre rusmiddelvaner.

Hvilket forløb borgeren visiteres til, afhænger af resultatet af en grundig udredning af den enkelte borgers situation, forbrug af alkohol/stoffer, fysisk og psykisk helbred, sociale forhold m.m. Alle borgere screenes desuden for psykiske lidelser i begyndelsen af behandlingsforløbet, så behandlingen kan tilrettelægges efter borgerens behov, styrker og udfordringer, og/eller så borgeren kan henvises til yderligere udredning i andet regi.

Et kort og langt behandlingsforløb vil typisk bestå af motiverende og afklarende samtaler samt individuelle samtaler med fokus på forebyggelse af tilbagefald ved en fast behandler.

Overordnet set gælder det, at der er en tidsramme for behandlingen i kort forløb og langt forløb på henholdsvis 1 og 1,5 år.

Mange af de borgere, der visiteres til behandling i et langt forløb, har komplekse fysiske, psykiske, sociale og økonomiske problemer samtidig med afhængighed af rusmidler. I de tilfælde, hvor disse problemer virker forstyrrende ind på alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen, kan forløbene forlænges efter en individuel, konkret vurdering. Indsatsen vil basere sig på et tværfagligt og helhedsorienteret samarbejde.

Det støttende forløb adskiller sig fra det korte forløb og lange forløb ved, at behandlingen primært er omsorgsfokuseret. Målgruppen vil typisk være de allermest udsatte borgere, som ikke kan profitere af eller ikke ønsker samtalebehandling. Det støttende forløb er ikke afgrænset i tid.

 

Kontakt Rusmiddelcentret

Sønderport 10, 2. sal.
8500 Grenaa

Telefon 89 59 42 50
Mobil 29 33 01 27

Mail: rus@norddjurs.dk

OBS: Centeret holder lukket fredag d. 24/12 og fredag d. 31/12.

Telefontid

Mandag 8.30-12.00

Tirsdag 8.30-12.00

Onsdag Lukket

Torsdag 8.30-12.00

Fredag 8.30-12.00


Kontoret har åbent

Mandag 8.00-16.00 
(16.00-17.00 efter aftale)

Tirsdag 8.00-15.00 
(15.00-17.00 efter aftale)

Onsdag 8.00-13.00 
(13.00-16.00 efter aftale)

Torsdag 8.00-16.00 

Fredag 8.00-12.00


Udlevering antabus og substitutionsmedicin 

Mandag:

08.15-08.45 Substitutionsmedicin

13.30-16.15 Substitutionsmedicin + Antabus

Torsdag:

08.30-10.30 Substitutionsmedicin + Antabus

14.30-16.15 Substitutionsmedicin + Antabus