Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte Auning/Allingåbro

Her kan du læse mere om mulighederne for bostøtte i Auning/Allingåbro

Om teamet

Bostøtte-teamet i Auning og Allingåbro består af flere forskellige fagligheder, herunder pædagoger, sosu-assistenter osv.

Teamet yder bostøtte til borgere, som er visiteret til støtte efter SEL § 85 (praktisk og pædagogisk støtte). Geografisk dækker teamet Auning, Allingåbro og omegn.

Bostøtte-teamet har til huse centralt i Allingåbro.
I lokalerne i Allingåbro er der mulighed for individuelle samtaler og gruppebaseret bostøtte.


Individuelt tilpasset støtte, som sigter mod udvikling

Bostøtte-teamet arbejder med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes værdier om åbenhed, ligeværdighed og dialog.

Støtte- og hjælpemulighederne i Norddjurs Kommune skal medvirke til, at personer med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer får mulighed for at leve "det gode liv" ud fra egne forudsætninger med vægt på livskvalitet og trivsel.

Bostøtte-teamet yder hjælp-til-selvhjælp på det praktiske og personlige plan.

Indsatsen bygger på den enkelte borgers ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt.

Det forventes, at borgeren bidrager aktivt til egen behandling, herunder at vedkommende er aktivt deltagende i de planlagte aktiviteter og i de beslutninger, som skal træffes i forhold til vedkommendes liv.

Gennem samarbejdet med bostøtten håber vi, at borgeren vil opdage, at han/hun er i stand til mere, end vedkommende regnede med, samt at borgeren vil få mod på at arbejde videre hen imod et selvstændigt liv.

Indsatsen efter SEL § 85 visiteres gennem sagsbehandler i kommunen.

Gl Estrup Botaniske Have

Vores pædagogiske fundament

Målet for vores arbejde for og med beboerne er, at beboerne selvstændiggøres og i videst muligt omfang tager ansvar for eget liv.

Vores arbejde tager udgangspunkt i flere forskellige teorier og pædagogiske tilgange.

Den ene teori, vi læner os op ad, er Medieret læring (bl.a. pilemodellen), som er en relationel læringsforståelse, der sigter mod at udvikle borgerens praktiske og kognitive færdigheder gennem intentionelle strukturerede aktiviteter og handlinger.

Vores fokus er at arbejde udviklingsorienteret med henblik på at øge borgerens ejerskab og selvbestemmelse i forhold til eget liv.

Den anden teori, vi bruger, er den Systemiske Tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ressourcer og de muligheder, vi kan tilbyde for at lave optimale lærings- og udviklingsmiljøer, der fremmer borgerens læring, udvikling og selvstændighed.

Vi har fokus på livshistorier, en anerkendende tilgang til borgeren og coachende tilgang til arbejdet med borgerens udvikling og færdigheder.


Kontakt

For yderligere information kan du besøge www.tilbudsportalen.dk eller kontakte leder Annette Bro Rask-Vestergaard, telefon 23 74 29 58 eller mail: abrv@norddjurs.dk.