Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandråd

Her kan du læse de seneste nyheder om arbejdet med vandområdeplaner i vandrådene for hovedvandopland 1.5 Randers Fjord og 1.6 Djursland.

Etablering af vandråd forud for indsatsprogram vedr. vandområdeplanerne 2021-2027

Arbejdet med etablering af vandråd skal nu for alvor sættes i gang.

Lov om vandplanlægning understreger værdien af lokal inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner.

Kommunerne skal dermed, under eventuel inddragelse af lokale vandråd, udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i bl.a. indsatsprogrammets målsatte vandløb således, at der skabes grundlag for at opnå ”god tilstand”.

I henhold til udkast til bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport (bekendtgørelse om vandråd), der i øjeblikket er i høring, skal kommunerne nedsætte vandrådene.

Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.

De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer.

Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder.

Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.

Vandrådenes arbejde vil være fokuseret på at rådgive kommunerne om de supplerende indsatser, der skal skabe grundlag for at nå konkrete miljømål i 2027.