Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandområdeplaner

Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn

EU’s medlemslande vedtog i 2000 Vandrammedirektivet. Direktivet fastlægger bindende rammer for vandplanlægningen i EU, og det overordnede mål er, at alt vand, overfladevand og grundvand, senest i 2027 skal have opnået mindst ”god økologisk tilstand”.

I Danmark er direktivets bestemmelser lovmæssigt fastlagt i miljømålsloven.

Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, der blev vedtaget i juni 2016, er statens overordnede plan der, sammen med Norddjurs Kommunes kommuneplan, erstatter bl.a. den tidligere Vandplan 2009-2015 for hovedvandoplandene 1.5 Randers Fjord og 1.6 Djursland, samt den tidligere regionplan fra Århus Amt 2005.

Miljømålet for god økologisk tilstand i vandløb er i vandområdeplanen fastsat ud fra kvalitetselementerne smådyrsfauna, planter og fisk.

Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) anvendes til at vurdere vandløbskvaliteten ud fra sammensætningen af insekter og smådyr (Miljøstyrelsen, 1998).

For planter anvendes Dansk Vandløbsplanteindeks (DVPI) (Aarhus Universitet, 2013). Dette indeks er dog ikke anvendeligt for de små type 1 vandløb.

For fisk er der udviklet to indeks. Et for vandløb med 3 eller flere fiskearter – Dansk Fiskeindeks for Vandløb (DFFVa) – og et for vandløb med 2 eller færre fiskearter – Dansk Fiskeindeks for Vandløb (DFFVø) (Aarhus Universitet, 2014). DFFVø er baseret på tætheder af ørredyngel.

Tilstandsvurderingen for økologisk tilstand i vandløb foretages på baggrund af konkrete værdier. For hvert af de nævnte kvalitetselementer fremgår grænserne mellem kvalitetsklasserne af ”Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder", nr. 1001 af 29. juni 2016.

Særligt for kvalitetselementet fisk i vandløb gælder, at nogle vandløb ikke naturligt er hjemsted for en fiskebestand. Der er foretaget en vurdering af, hvilke vandløb der kan målsættes med et krav til fiskebestanden, jf. beskrivelserne i Dansk Fiskeindeks for Vandløb (Aarhus Universitet, 2014).

I vandområdeplanen er der fastlagt nogle konkrete indsatser for vandløb, søer og havområder og mht. spildevand i Norddjurs Kommune. Disse indsatser skal gennemføres inden udgangen af 2021, for at de berørte vandområder kan opnå målopfyldelse.

Statens vandområdeplaner kan læses her: Statens vandområdeplaner

Kort med bl.a. tilstande, mål og indsatser for vandområderne kan ses her: MiljøGis