Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandløbsvedligeholdelse

Hvem har ansvaret for vandløbsvedligeholdelse?

Hvad er et vandløb?

Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Hvad er offentlige og private vandløb?

Vandløb opdeles i to klasser: Offentlige og private vandløb.

  • Offentlige vandløb er vandløb, som kommunalbestyrelsen har besluttet skal optages som offentlige.

  • Private vandløb er vandløb, som ikke er optaget som offentlige eller som kommunalbestyrelsen har besluttet skal udgå som offentlige vandløb (nedklassificerede vandløb).

Ligheder mellem offentlige og private vandløb:

  • Vandløbslovens regler gælder for alle vandløb i begge klasser.
 Herunder er vandløbsvedligeholdelsen beskrevet i vandløbslovens kapitel 5:
 Alle vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.
  • Vandløbene ejes altid af bredejerne. Vandløbsmyndigheden ejer intet.

Forskelle på offentlige og private vandløb:

  • Offentlige vandløb: Vandløbsmyndigheden udarbejder regulativer og har ansvaret for udførelsen af vedligeholdelse og pleje af alle offentlige (kommunale) vandløb.
 Kun vandløbsmyndigheden eller dennes entreprenører må udføre vedligeholdelsen i de offentlige vandløb.
  • Private vandløb: Ingen regulativer. Bredejerne/lodsejerne vedligeholder vandløbene på egen ejendom.

Både kommunen og private ejere skal foretage vedligeholdelsen med hensyntagen til vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, og de gældende regulativer for de offentlige vandløb skal overholdes ved udførelse af plejen.

Kommunen er myndighed for alle vandløb. Det gælder både offentlige vandløb, private vandløb, åbne og rørlagte vandløb, kunstige eller naturlige og små eller store vandløb.

Er man som lodsejer i tvivl om et vandløbs vedligeholdelse eller har spørgsmål vedrørende vandløbsvedligeholdelsen anbefales det at man henvender sig til kommunen inden vedligeholdelsen påbegyndes.

Alle vandløb og søer er omfattet af vandløbsloven. Endvidere er alle offentlige vandløb, og søer over 100 m2, og mange af de private vandløb omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Det er staten (Miljøstyrelsen), der fører tilsyn med vandløbenes natur- og miljøtilstand, og det er også staten, der opstiller miljømålene for vandløbene.

På nedenstående kort kan det ses hvilke vandløb der er offentlige og hvilke der er private:

Vandløb private/offentlige