Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandløb som naturtype

Vandløb er en oprindelig naturtype, hvorfor der som udgangspunkt ikke kræves indgreb udefra for at opnå og opretholde en god vandløbskvalitet med en mangfoldig flora og fauna.

Vandløb er således ikke en plejekrævende naturtype, og vandløbsvedligeholdelse er ikke et spørgsmål om at vedligeholde vandløbenes natur- og miljøtilstand, men i vandløbslovens forstand udelukkende et spørgsmål om at vedligeholde en bestemt, af mennesker fastsat vandføringsevne.

I et fladt land som Danmark er de fleste vandløb, og de tilhørende ådale fra naturens hånd i tæt hydrologisk kontakt, hvilket betyder, at i naturlige vandløbssystemer vil vandløbene med jævne mellemrum gå over deres bredder, og oversvømme de vandløbsnære arealer i ådalene.

Oversvømmelser sker oftest på strækninger med ringe fald, og sådanne strækninger findes fortrinsvis i vandløbenes nedre dele, men også i de øvre og mellemste dele.

Vandløb transporterer naturligt store mængder materiale, dvs. sand, blade, grene, næringsstoffer m.m. I forbindelse med store afstrømningshændelser vil dette materiale blive aflejret dels på de vandløbsnære arealer (i tilfælde af oversvømmelser), og dels i selve vandløbet.

I Danmark har man i tidens løb valgt at opdyrke de vandløbsnære arealer langs en stor del af vandløbene. For at sikre afvandingen af markerne er langt de fleste vandløb derfor gennem tiden blevet reguleret, det vil sige at de er blevet rettet ud og gravet dybere for at sænke vandspejlet og sikre en hurtigere afstrømning.

For at opretholde den således skabte tilstand og forøgede vandføringsevne gennemføres der i langt de fleste vandløb tilbagevendende vedligeholdelse. Den tilstand, der er målet for vedligeholdelsen, er fastlagt i regulativerne.

Opgravningen, kanaliseringen og vedligeholdelsen har i mange tilfælde forringet levevilkårene for vandløbenes dyr og planter.

I mange vandløb har reguleringerne og vedligeholdelsen desuden forårsaget sætninger på de tilstødende jorder, hvor disse har et højt indhold af tørv. Et fænomen der er en direkte – og forudset – konsekvens af reguleringerne og sænkningen af vandspejlet i vandløbene og grundvandstanden på de omgivende jorder.

Gennem lovgivningen søges det at tilgodese både de afvandingsmæssige og miljømæssige interesser.