Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bræmmer ved vandløb

Bestemmelserne om 2 meter bræmmer står i vandløbsloven. Som bredejer ved et vandløb er man selv ansvarlig for, at der er de lovpligtige 2 meter bræmmer.

I landzone, må dyrkning, jordbearbejdning, plantning, terrænændring, anbringelse af hegn og opførelse af bygværker ikke foretages i en bræmme på 2 meter langs naturlige eller i vandplanen højt målsatte vandløb.

Ved naturlige vandløb forstås de vandløb, der er dannet fra naturens hånd. Det ændrer ikke på et vandløbs status som naturligt vandløb, at der på et tidspunkt er foretaget regulering af vandløbet.

En regulering kan være uddybning, udretning eller omlægning.
Dette betyder, at oprindelige naturlige vandløb, der i dag fremtræder som stærkt regulerede er omfattet af bestemmelsen.

Formålet med bræmmen er at beskytte vandløbsbredden mod udskridning og derved mindske erosion, således at vandløbets evne til at aflede vand sikres. En stabil bred sikrer samtidig gode fysiske forhold for fisk og smådyr.

Endvidere er 2 meter bræmmen med til at mindske udvaskningen af næringsstoffer og sprøjtemidler til vandmiljøet.

Ved vurderingen af, hvorvidt et vandløb er naturligt, indgår et eller flere af nedenstående kriterier:

  • Vandløbet ligger i en vandløbsdal, der markerer forløbet.
  • Vandløbet er slynget, eller der er spor i vandløbsdalen efter tidligere slyngninger.
  • Vandløbet findes på gamle kort fra 1871 eller eventuelt ældre kort.
  • Vandløbet skal ikke nødvendigvis være vandførende hele året.

Norddjurs Kommune har udarbejdet et vejledende kort over de vandløb, som er omfattet af vandløbslovens § 69 om bræmmer.

Udarbejdelsen af kortet er foretaget efter de retningslinier, der er beskrevet i "Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer", Miljøministeriet, januar 2002.

Undtagelser

Bræmmebestemmelsen gælder ikke for vandløb som ikke er omfattet af vandløbsloven. Det gælder blandt andet:

  • "Enkeltmandsvandløb", det vil sige vandløb der med eventuelle sidetilløb og søer fra udspring til udløbet i havet udelukkende løber på én ejendom.

Beregning af 2 meter bræmmen

Bræmmen på 2 meter langs vandløb beregnes fra vandløbets øverste kant, kronekanten. Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet til det flade terræn, der normalt kan jordbehandles  2 meter bræmmen betragtes dermed som en del af vandløbsarealet (se nedenstående tegning).

Bræmmer

Norddjurs Kommune afgør efter en konkret vurdering ved det enkelte vandløb, hvorfra bræmmen beregnes.

Norddjurs Kommunes 2 meter bræmmekort kan ses herunder.

BEMÆRK at kortet er vejledende. Der vil løbende kunne forekomme justeringer af de udpegede vandløb.

2 m bræmmer vandløb