Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Beskyttede vandløb (§ 3-vandløb)

Mange vandløb i Norddjurs Kommune er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens § 3

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden, udover sædvanlig vedligeholdelse, af vandløb, der er udpeget som § 3-vandløb.

Det betyder, at naturbeskyttelsesloven for udpegede vandløb beskytter mod fysiske forandringer, der ligger udover den vedligeholdelse, der enten er fastsat i regulativerne eller, for de private vandløb, den vedligeholdelse der har været normal praksis indenfor de senere år.

For § 3-vandløbene må der derfor ikke uden dispensation fra vandløbsmyndigheden (kommunen) foretages indgreb som f.eks.:

  • Rørlægning.
  • Etablering af markvejs-overkørsler.
  • Uddybning af vandløbsbunden.
  • Opgravning eller omlejring af grus, sten, tørv, ler og andet oprindeligt bundmateriale.
  • Afgravning af brinker.
  • Opstemning m.v.
  • Regulering af vandløb (omlægning/flytning/uddybning m.m.).

Med hensyn til mulighederne for dispensation fra forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 3 om tilstandsændringer af beskyttet natur, fremgår det af lovbemærkningerne, at jordbrugsinteresser eller andre private økonomiske interesser ikke i sig selv er nok til at begrunde, at der meddeles dispensation.

I mange tilfælde vil der ikke kunne meddeles dispensation til reguleringer af vandløb, da natur- og miljøtilstanden ikke må forringes og miljømålene for vandløbet skal kunne opfyldes.

Læs mere om beskyttede vandløb i folderen "Er der beskyttet natur på din ejendom?".

Læs her mere om kommunens administration af naturbeskyttelseslovens §3.

Herunder kan du se et kort over hvilke vandløb i Norddjurs Kommune som er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens § 3:

Beskyttede vandløb