Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandløb

Naturens forbindelseslinjer

I Norddjurs Kommune er der 315 km åbne målsatte vandløb og ca. 18 km rørlagte vandløb. Derudover er det et stort antal mindre vandløb og grøfter, som ikke er målsatte.

Vandløbene er meget forskellige med hensyn til størrelse, vandføring og længde. De største vandløb er Alling Å og Grenå, og de mindste vandløb er små uforurenede kildebække i de kuperede områder ved Ørum.

 

Tre vandløbsretninger

På grund af det afvekslende landskab løber vandløbene i tre forskellige retninger i kommunen.

  • De vestligste løber til Grund Fjord og Randers Fjord,
  • de nordligste til Hevring Bugt og Kattegat,
  • og de sydligste løber til Grenåen og Djurslands østkyst.

Af de vestligste vandløb i Norddjurs Kommune er Alling Å det største, som har et opland på 337 km2, og på sin vej løber igennem Favrskov-, Randers-, Syddjurs- og Nordjurs Kommuner, inden udløbet i Grund Fjord. De vigtigste tilløb til Alling Å i Norddjurs Kommune er Bjælbæk, Tøjstrup Bæk og Hejbæk.

Der er også en række mindre vandløb, der løber direkte til Grund Fjord, blandt andet Stenalt Møllebæk, Grund Bæk og Kare Bæk.

Vandløbene i den nordlige del af kommunen løber til Hevring Bugt og Kattegat, og har et samlet opland på omkring 237 km2. De mest betydende vandløb er Ingerslev Å, Hevring Å, Treå, Brøndstrup Å og Veggerslev Å.

Langs nordkysten er beliggende flere mindre vandløb, der har udløb i Kattegat. Disse har et godt fald og en god vandkvalitet, men fører oftest ikke så meget vand, at der kan leve fisk i vandløbene.

I den sydlige del af kommunen løber hovedparten af vandløbene til Kolindsund-kanalerne og Grenå. Grenåens vandsystem har et samlet opland på 480 km2, hvoraf kun en mindre del er beliggende i Norddjurs Kommune.

De største tilløb til Grenåens åsystem i Norddjurs Kommune er Ørum Å, Nimtofte Å, Skærvad Å, Lillemølle Å og Nygård Å. Ved Ørum Å findes Djurslands største kilde, hvor der lever sjældne insekter, der har overlevet i kilden siden sidste istid.

 

Vandløb som levesteder og afvanding

Vandløbene i Norddjurs Kommune er vigtige leve- og opvækst-steder for bl.a. havørreder, der i vinterhalvåret svømmer op i vandløbene for at gyde. En god vandkvalitet og varierede forhold i vandløbene med sten og grus, er nødvendig for at have en ørredbestand i vandløbene og langs kysterne.

I landskabet er vandløbene og de vandløbsnære arealer vigtige som spredningskorridorer, hvor igennem dyr og planter kan udbrede sig til egnede levesteder. De mange vandløb er ofte beliggende i ådale af stor natur-, landskabs- og rekreationsmæssig værdi.

Vandløbene har også stor betydning i forbindelse med afledning af dræn- og overfladevand fra markarealer. En del af vandløbene i Norddjurs Kommune er beliggende i områder, hvor der tidligere har været gammel havbund, søer eller moser.

Disse vandløb er ofte regulerede, og har karakter af kanaler eller grøfter med ringe fald og langsom vandhastighed.

Nedenfor kan du læse om mange andre forhold, der vedrører vandløb.