Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Øster Alling Vådenge - Nyt vådområdeprojekt

Alling Å er rammen om en kvælstof-reducerende vådområde

En række lodsejere ved Alling Å arbejder sammen med Norddjurs Kommune om at etablere et kvælstofreducerende vådområde på strækningen mellem Ny Rævebro og Øster Alling Bro. Projektområdet er på ca. 224 ha, og det vil fjerne omkring 24 ton kvælstof pr. år når det er etableret.

Norddjurs Kommune har i sommeren 2012 søgt og opnået statslig finansiering til at gennemføre en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse af vådområdeprojektet "Øster Alling Vådenge".

Forundersøgelserne er foretaget for at undersøge mulighederne for gennemførelse af vådengsprojektet i overensstemmelse med statens krav til kvælstofområder, og for at få beskrevet lodsejernes holdning til vådengsprojektet.

Undersøgelserne resulterede i et forslag om et ca. 224 ha stort projektområde, hvor det vurderes at der kan etableres et vådområde.

Se den udarbejdede rapport med den tekniske forundersøgelse. Der er endvidere udarbejdet et kort resumé af den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse.

I september 2015 fik kommunen tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen til realisering af projektet. Første fase i realiseringen er gennemførelse af en jordfordeling. Hvis der kan opnås enighed blandt alle lodsejere om enten at beholde arealerne og modtage kompensation, eller handle arealerne under jordfordelingen, kan realiseringen fortsætte med de egentlige anlægsarbejder.