Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Øvrige finansieringsmuligheder

Øvrige finansieringsmuligheder til udførelse af kloakarbejde ved private borgere.

Kloakering og forbedret spildevandsrensning er som regel ensbetydende med væsentlige udgifter for grundejeren. Udover almindelige bank- eller realkreditlån findes der en række andre låne- og finansieringsmuligheder, som kan gøre det lettere for grundejer at få råd til at få kloakarbejde udført.

Lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld)

Der er mulighed for at kommunen yder lån til betaling af ejendomsskatter m.v. (ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskatter). Det kræver, at ejeren eller dennes ægtefælle har nået folkepensionsalderen og har fast bopæl i landet på det tidspunkt, hvor beløbet forfalder til betaling, eller får udbetalt pension efter lov om social pension, lov om deltidspension eller får efterløn.

Ejendommen skal indeholde en beboelseslejlighed, der fortrinsvis anvendes af ejeren eller hans husstand til beboelse, herunder også til fritidsbeboelse.

Når kommunen yder lån, skal grundejer stille sin ejendom som sikkerhed. Det vil sige, at der kun ydes lån, hvis der er den nødvendige friværdi i ejendommen. Man kan kun få lån til betaling til én ejendom i hele landet.

Hvis man ønsker at gøre brug af denne lånemulighed, skal der indsendes ansøgning digitalt til Norddjurs Kommune dette link.

Det er vigtigt, at ansøgning er Norddjurs Kommune i hænde senest 8 hverdage før den fastsatte betalingsfrist for f.eks. tilslutningsbidraget.

Kommunens pligt til "indefrysning“

Efter lov om lån til betaling af ejendomsskatter er alle kommuner forpligtede til at "indefryse" de egentlige ejendomsskatter (grundskylden), hvis grundejer opfylder betingelserne for lån. Herunder har grundejeren krav på indefrysning af udgifterne til tilslutning af ejendommen til kollektive anlæg (f.eks. offentlig kloak), hvor der er tilslutningspligt.

Kommunens frivillige "indefrysning“

Loven giver derudover hver kommune adgang til at beslutte, om den vil lade andre udgifter vedrørende ejendommen indefryse, f.eks. vej- og kloakudgifter, herunder vandafledningsafgifter samt renovationsafgifter.

I de senere år har en del kommuner dog stoppet for indefrysninger af denne frivillige del. Norddjurs Kommune giver heller ikke lån udover den obligatoriske del, hvorved det kun er betaling af udgifter til egentlig ny-tilslutning til kloak, der er omfattet. Kommunen har besluttet ikke at yde lånene til øvrige kloakudgifter m.v.

Du kan således ikke optage lån til separering af kloak, hvilket vil sige kloakarbejde, der kun går ud på at adskille ejendommens tagvand og kloakvand. Der ydes heller ikke lån til kloakforbedringer, hvis du har eget kloakanlæg, f.eks. nedsivningsanlæg og lignende.

Lån via Djurslands Bank

Djurslands Bank har meddelt Norddjurs Kommune, at de kan tilbyde finansieringsmuligheder til de beskrevne formål som kloakering og separering af kloak. Dette sker på baggrund af en individuel konkret kreditvurdering af den enkelte kunde.

Du bedes derfor kontakte Djurslands Bank for yderligere oplysninger om mulighed for lån.

Håndværkerfradrag

Det såkaldte håndværkerfradrag fortsætter i 2018. Ordningen gør det muligt for dig at få fradrag for lønomkostninger til f.eks. energirenovering og klimasikring, herunder kloakarbejde på egen grund.

Listen, over det du kan få fradrag for, omfatter bl.a. følgende inden for klimasikring og kloak:

  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirensningsanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner

Læs mere på hjemmesiden Haandvaerkerfradrag.dk.