Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nedsivningsanlæg

Etablering af nedsivningsanlæg.

Spildevand fra ejendomme på landet er oftest ikke tilsluttet det offentlige kloaksystem. Spildevandet bliver typisk ledt til en bundfældningstank (septiktank) og videre til sivedræn, sivebrønd, markdræn eller vandløb. 

Hvis spildevandet ledes til et nedsivningsanlæg, siver det ned gennem jordlagene. I den øvre del af jorden bliver en stor del af spildevandets indhold af forurenende stoffer nedbrudt af mikroorganismerne eller opfanges i jorden. Før nedsivningsanlægget skal spildevandet som nævnt passere en egnet bundfældningstank.

Nedsivningsanlægget kan nemmest etableres, hvor jorden indeholder sand, og grundvandet ikke står for højt. Anlægget skal normalt laves mindst 300 meter væk fra drikkevandsboringer og -brønde. Afstandskravet kan dog nedsættes til 75 meter, afhængigt af hvilken vej grundvandet løber.

Kun en autoriseret kloakmester må udføre arbejdet med etablering af spildevandsanlæg. Det er derfor en god idé at indhente faglig bistand om valg af løsning for spildevandsrensningen hos en autoriseret kloakmester, inden man går i gang med at lave en ansøgning.

Inden etablering eller ændring af et nedsivningsanlæg skal ansøgningsskema sendes til Norddjurs Kommune. Først når kommunen har givet en tilladelse til etablering af spildevandsløsningen, kan kloakmesteren gå i gang med at lave spildevandsanlægget.

Det er en fordel at lade en autoriseret kloakmester stå for projektering og ansøgning.

For at kommunen kan behandle en ansøgning, er det vigtigt, at

  • du får lavet de nødvendige forundersøgelser (grundvandsstand og jordbundsforhold m.v.),
  • alle punkterne i ansøgningsskemaet er opfyldt,
  • der er vedlagt kortbilag over placering af anlæg med mål til vej, bygning og skel,
  • der oplyses om omkringliggende brønde/boringer.

Skemaer, som skal anvendes: