Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Restaurering af Dystrup og Ramten Sø

En restaurering af Dystrup-Ramten-søerne, så de kan opnå god miljøtilstand, er en del af Statens Vandområdeplan 2015-2021.

Norddjurs Kommune har fået tilskud fra staten til at gennemføre restaureringen. Det er målet at fremskynde en forbedring i tilstanden, så søerne i løbet af ret kort tid skifter til at blive klarvandede igen. Kommunen har i foråret 2018 igangsat restaureringen, som foregår ved at lave en opfiskning af visse fiskearter over en periode på 2 år. Som udgangspunkt skal der fjernes i alt 10-15 tons fisk fra de to søer for at kunne forvente en langvarig effekt. Arbejdet udføres af et eksternt firma (BioApp), som har stor erfaring med lignende projekter med sørestaurering.

Der blev i 2017 udført en teknisk og biologisk forundersøgelse for at finde ud af, om Dystrup-Ramten Søerne var egnede til restaurering, og hvilke mulige metoder, der med fordel kunne tages i brug. På den baggrund blev det anbefalet, at gå videre med det der kaldes ”biomanipulation”, dvs. et indgreb i fødekæden ved fjernelse af uønskede fiskearter (dem som kaldes fredfisk eller ”skidtfisk”).

Norddjurs Kommune ville gerne have haft tilskud til at kombinere restaureringen med en såkaldt fosforbinding (fosforfældning) i Dystrup Sø, da der her findes en del bundslam, som kan udgøre en problem i fremtiden, efterhånden som næringsstoffer bliver frigivet til vandet. Men der kunne i første omgang kun opnås finansiering til at udføre den ene del af restaureringen, nemlig fjernelsen af fisk.

Der skal ses på effekten af denne restaurering, inden der senere tages stilling til, om der er behov for at gennemføre yderligere tiltag. Et vigtigt element i fastholdelsen af positive effekter er, at udbredelsen af undervandsplanter i søerne bliver væsentligt større end den er i dag, hvilket der vil være mulighed for, når vandet klarer op, og der kommer sollys ned til bunden.

Målingen af effekterne sker ved en overvågning af søerne, der er planlagt i 2020-2021. Her vil der blive taget vandprøver og målt på vandets indhold af næringsstoffer og alger. Desuden laves der en fiskeundersøgelse for at konstatere, hvor stor bestanden er af de forskellige arter, efter at opfiskning er blevet gennemført.

2

4

Juni 2018. Der trækkes vod i Ramten sø. Vodtrækningen foregår med et stort net, som trækkes ind ved brug af motordrevne tromler. Den sidste del foregår dog med håndkraft for at undgå at fiskene undslipper. De mange indfangede småfisk, især skaller og karusser, samles sammen, og bæres på land i baljer, og mængderne opgøres. Blandt de mange skaller og karusser var der en del gedder, heraf én, der målte over 1 meter. Gedderne bliver genudsat.

Løbende resultater fra restaureringen af søerne kan følges her på siden samt på Facebooksiden ”Dystrup Ramten søerne – Varieret Natur og Vilde Oplevelser”.

Links til rapporter:

2019

2018

2017