Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bræmmer ved søer og vandhuller

Bestemmelserne om 2 meter bræmmer står i vandløbsloven. Som bredejer til en sø eller et vandhul er man selv ansvarlig for, at der er de lovpligtige 2 meter bræmmer.

I landzone, må dyrkning, jordbearbejdning, plantning, terrænændring, anbringelse af hegn og opførelse af bygværker ikke foretages i en bræmme på 2 meter langs naturlige eller i vandplanen højt målsatte søer og vandhuller.

Ved naturlige søer og vandhuller forstås søer og vandhuller der naturligt dannes i det pågældende landskab. Det ændrer ikke på en søs eller et vandhuls status som naturlig sø eller vandhul, at der på et tidspunkt er foretaget en regulering ved f.eks. hævning af vandstanden ved opstemning i forbindelse med mølledrift eller sænkning af vandstanden ved dræning i forbindelse med landbrugsdrift.

Formålet med bræmmen er at beskytte bredden mod udskridning og derved mindske erosion. En stabil bred sikrer samtidig gode fysiske forhold for fisk og smådyr.

Endvidere er 2 meter bræmmen med til at mindske udvaskningen af næringsstoffer og sprøjtemidler til vandmiljøet.

Undtagelser

Bræmmebestemmelsen gælder ikke for søer og vandhuller som ikke er omfattet af vandløbsloven. Det gælder blandt andet:

  • "Enkeltmandssøer", det vil sige søer eller vandhuller uden til- og afløb, som udelukkende er beliggende på én ejendom, uanset søens eller vandhullets størrelse.
  • Isolerede søer eller vandhuller under 100 m2.

Beregning af 2 meter bræmmen

Bræmmen på 2 meter langs søer og vandhuller beregnes fra søens eller vandhullets øverste kant, kronekanten. Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod søens eller vandhullet til det flade terræn, der normalt kan jordbehandles (se nedenstående tegning).

Den øverste kant af visse søer er overgangen mellem bevoksningen af vand- og sumpplanter og egentlige landplanter.

Braemmer2

Norddjurs Kommune afgør efter en konkret vurdering ved en sø eller et vandhul, hvorfra bræmmen beregnes.

Yderligere information kan findes i "Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer", Miljøministeriet, januar 2002.