Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beskyttede vandhuller

Vandhuller er som naturtype den mest talrige i Norddjurs Kommune.

Vandhuller der er større end 100 m2 er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Når der i det følgende nævnes vandhuller, er der tale om vandområder under 1 ha.

Disse områder karakteriseres ofte ved, at der ikke er tilløb og afløb til vandhullet, hvilket betyder, at der ikke naturligt forekommer fisk.

Da vandhuller er forholdsvis små lokaliteter, er påvirkningen fra omgivelserne af stor betydning.

Derfor er vandhullernes natur- og vandkvalitet meget afhængig af de omkringliggende arealer. Søer større end 1 ha behandles i vandkvalitetsplanen.

Oprindelse og anvendelse

Vandhuller er oprindeligt opstået som små dødishuller eller på lavtliggende, fugtige arealer. Langt de fleste nuværende vandhuller er opstået som en sekundær effekt ved tørve-, grus- og mergelgravning.

Ligeledes har det været vidt udbredt at grave vandingshuller til kreaturer, ligesom stort set enhver lille landsby har haft et gadekær, som også har fungeret som branddam.

I de seneste par årtier er de fleste vandhuller etableret med et naturmæssigt og/eller et jagtmæssigt formål.

I det seneste århundrede er antallet af vandhuller faldet drastisk, bl.a. som følge af dræning og opdyrkning af lavtliggende områder.

Det har også tidligere været vidt udbredt at anvende gamle mergelgrave m.v. til opbevaring af affald og marksten.

Bevarelse og trusler

Det er en naturlig proces for et vandhul at gro til. Der er dog forskel på, hvor ofte det er nødvendigt at rense op for at bibeholde vandhullet.

Vandhuller med et lavt næringsstofniveau og i udyrkede områder, som ikke er omkranset af træer, vil meget sjældent trænge til oprensning, mens vandhuller i intensivt dyrkede områder kan gro til i løbet af ganske få år.

En oprensning foregår ofte ved, at sedimentet, der er dannet af års aflejringer af organisk materiale, fjernes, ligesom der tyndes ud i omkringstående træer.

Det er meget vigtigt for et vandhul, at der kommer lys til vandfladen. Ellers forbliver vandet koldt og mørkt og med et begrænset dyre- og planteliv.

Den største trussel mod vandhuller i dag er den stigende tilførsel af næringsstoffer.

Tilførslen sker ofte ved afstrømning fra omkringliggende dyrkede og gødskede arealer, men også fodring af ænder i og ved vandhullet er en betydelig faktor.

En del vandhuller er desuden påvirket af spildevand fra omkringliggende ejendomme.

Udsætning og/eller fodring af fugle og fisk udgør en stor trussel mod vandhullernes vand- og naturkvalitet.

Da især fiskene ingen naturlige fjender har i et lille vandhul, vil bestanden ofte blive forholdsmæssig stor, og den naturlige balance i vandhullet forrykkes.

En del fisk søger endvidere føde i og ved bunden, og roder dermed op i det ofte næringsrige sediment, hvilket plumrer vandet til og tilfører flere næringsstoffer til vandfasen.

Udsætning og/eller fodring af ænder ved et vandhul kan medføre en væsentlig forøget til-førsel af næringsstoffer, ligesom der kan ske betydelig slitage på f.eks. vandhulsbredden.

Udsætningen af både fugle og fisk vil ofte også medføre en betydelig påvirkning af vandhullets fauna samt floraen i og omkring vandhullet.

Vandhullernes natur- og vandkvalitet

Når man taler om natur- og vandkvalitet i vandhuller, er der enkelte faktorer, man ikke kan ændre på.

Jordbundstypen er f.eks. givet på forhånd, og den har en del betydning for næringsstofniveauet i det enkelte vandhul.

Vandhuller vil i forhold til jordbundstypen være naturligt næringsfattige eller naturligt næringsrige.

De naturligt næringsfattige vandhuller vil især findes i sandede områder, og plantemæssigt vil lokaliteterne være forholdsvis artsfattige.

De naturligt næringsrige lokaliteter vil derimod være artsrige, især med hensyn til undervandsplanter. Nogenlunde det samme billede vil være gældende for vandinsekterne.

Da vandhullerne er forholdsvis små lokaliteter, har omgivelserne stor indflydelse på natur- og vandkvaliteten i det enkelte vandhul.

Vandhuller, der er omgivet af naturarealer, har oftest de bedste forudsætninger for optimale forhold for planter og dyr, idet mængden af næringsstoffer, der tilføres vandhullet fra omgivende arealer, er meget lille.

Der vil endvidere, hvis det omkringliggende er »våde« naturtyper, være en del udveksling af planter og dyr.

Vandhuller, der er omgivet af dyrkede arealer, får som regel tilført en del næringsstoffer. Disse næringsstoffer øger produktionen af mikroskopiske alger (fytoplankton), som dog, hvis vandhullet er uden fisk, holdes nede af mikroskopiske dyr (zooplankton).

Ved meget store tilførsler af næringsstoffer, vil vandhullerne, uanset om der er fisk til stede eller ej, være domineret af mikroskopiske alger og vandplanterne vil dermed forsvinde.

Der er i dag kun en mindre andel af vandhullerne, der er naturligt næringsfattige eller naturligt næringsrige.

Størstedelen af vandhullerne er påvirket af menneskelig aktivitet i større eller mindre grad. Tidligere har det været meget udbredt at tillede husspildevand m.v. til vandhuller fra ejendomme, som ligger uden for kloakerede områder.

Andelen af vandhuller, der tilledes spildevand, forventes dog at falde i de nærmeste år, da enkeltliggende ejendomme i dag skal have en miljømæssig forsvarlig spildevandsafledning

Flora

Mængden af næringsstoffer er medbestemmede for, om det enkelte vandhul er domineret af større planter eller alger, men også faktorer som vanddybden, bredhældningen og graden af skygning fra omkringstående træer har indflydelse på plantesammensætningen.

De fleste vandhuller har en varieret bredzone med en del sumpplanter, mens der ofte, hvis der er vandplanter i vandhullet, er total dominans af en enkelt art.

På de mest næringsrige lokaliteter findes ikke undervands- eller flydebladsplanter.

De planter, man oftest finder ved vandhullerne, er sumpplanter som Bredbladet Dunhammer, Grenet Pindsvineknop og Lysesiv, samt en del græsser som Manna-Sødgræs, flere Rapgræs arter, Knæbøjet Rævehale, Rørgræs og Kryb-Hvene. Derudover ses ofte halvgræsser som Top-Star, Næb-Star og Håret Star.

Flydebladsplanter er ofte arter som Liden Andemad og Svømmende Vandaks, mens undervandsplanterne ofte er Vandpest, Hornblad, Børstebladet Vandaks og Kruset Vandaks.

Fauna

Vandhullerne har meget stor betydning for især insekter og padder. Disse grupper af dyr nyder godt af, at vandhuller ofte er uden tilløb og afløb og derfor ikke har en naturlig bestand af fisk.

Hvor der er fisk tilstede, f.eks. efter udsætning, forsvinder næsten alle paddearterne, da afkommet bliver ædt af fiskene. Kun skrubtudsen kan eksistere sammen med fisk, da dens haletudser er giftige.

De insekter, der oftest findes i vandhullerne, er bugsvømmere og rygsvømmere, biller og døgnfluer, mens det for paddernes vedkommende oftest er Butsnudet Frø, Skrubtudse og Lille Vandsalamander, man støder på.

Meget få fugle er i væsentlig grad tilknyttet de små vandhuller, men Grønbenet Rørhøne og Blishøne ses dog en gang i mellem.

Læs mere om beskyttede søer og vandhuller i folderen "Er der beskyttet natur på din ejendom?".

Læs her mere om kommunens administration af naturbeskyttelseslovens §3.