Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Søer og vandhuller

Natur-oaser i agerlandet

Vandhuller findes overalt i Norddjurs Kommune. Naturlige vandhuller er opstået i lavninger, hvor vandet ikke kan løbe væk eller synke ned i jorden. Andre vandhuller er opstået kunstigt ved tørve-, grus- og mergelgravning, anlæg af vandingshuller til husdyr eller ved etablering af gadekær og branddamme.

I de seneste årtier er der etableret mange vandhuller ved gravning eller afbrydelse af dræn. De fleste nye vandhuller bliver etableret af hensyn til naturen eller for jagtens skyld.

Vandhullernes planter og dyr

Vandhuller er vigtige for mange slags planter og dyr, og til stor gavn for vildtet. I selve vandet vokser vandstjerner, vandranunkler og vandaks og sumpplanter som næb-star, almindelig sumpstrå, tagrør, grenet pindsvineknop og bredbladet dunhammer.

Langs bredderne kan man finde engplanter som vand-mynte, eng-forglemmigej, trævlekrone og kær-ranunkel. Insekter og padder nyder godt af, at vandhuller ofte er uden tilløb og afløb og derfor ikke har fisk, som kan æde afkommet.

Butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander er de mest almindelige padder i kommunen. Men man støder også på spidssnudet frø, stor vandsalamander og sjældne arter som løgfrø og strandtudse. De hyppigste smådyr er guldsmede, bugsvømmere, rygsvømmere, vandkalve, døgnfluer og snegle.

I nogle vandhuller yngler rørhøns – og i lidt større søer ænder, blishøns og lappedykkere.

Trusler

Antallet af vandhuller er faldet drastisk, som følge af dræning og opdyrkning. I dag er de største trusler næringsstoffer fra marker, opdræt og fodring af ænder og udsætning af fisk – og mange vandhuller gror til i buske og træer, fordi der ikke er græsningsdyr omkring dem. En del vandhuller er desuden påvirket af spildevand.

Hvad kan du gøre?

Søer og vandhuller er som oftest beskyttede naturtyper og må ikke oprenses, opfyldes eller etableres unden kommunens tilladelse.

En oprensning kan forny vandhullets værdi for planter og dyr mange år frem. Oprensning fjerner næringsstoffer fra bunden, så vandet bliver mere klart. Og ved at tynde ud i træer og buske kommer der mere lys og varme ned i vandet – til gavn for vandplanter og smådyr.

Overvej også at afskære dræn. En udyrket bræmme omkring vandhullet begrænser nye tilførsler af næringsstoffer.

Du kan også grave et helt nyt vandhul – gerne i en lavning på marken, så der skabes et helt nyt naturområde.

Hent ansøgning om anlæg, oprensning eller udvidelse af vandhuller.

Læs endvidere folderne Oprensning og nyanlæg af vandhuller og Beskyttede naturtyper.

Hvis dine ønsker kan forbedre naturen, er det ikke svært at få en tilladelse. Af hensyn til landskabet og værdien for planter og dyr bliver der stillet krav til vandhullets udformning og placering og om, at det opgravede materiale anbringes, så det ikke skader beskyttet natur.