Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rotter

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. På denne side kan du læse, hvad du skal gøre.

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter effektivt.

Rottebekæmpelsen betales via ejendomsskatten, og det koster derfor ikke ekstra at ringe og bestille et rotteeftersyn, når man har konstateret rotter.

Rottebekæmpelsen i Norddjurs Kommune foretages af Mortalin A/S.

Klik på dette link og udfyld formularen, så vil din anmeldelse blive behandlet hurtigst muligt.

Gå til selvbetjeningsløsningen:

Selvebtjeningsløsning: Rotter
Rotteanmeldelser kan også foretages telefonisk til Mortalin på telefon 78 77 34 60.

Responstid på anmeldelser er normalt inden for 4-6 hverdage.

Ved rotter indendørs i beboelse sker første tilsynsbesøg inden for samme dag eller senest dagen efter anmeldelsen. 

Der gøres opmærksom på, at borger eller dennes repræsentant skal være til stede ved første besøg på ejendommen.

Rottebekæmperen vil derfor ringe og træffe aftale om et tidspunkt, hvor borger kan være hjemme.

Der må ikke udleveres rotte- eller musegift til borgere og virksomheder.

Det er alene  kommunens autoriserede rottebekæmper, som skal udlægge, tilse og opfylde med gift. Til gengæld må du gerne selv sætte en rottefælde op.

Nye lovkrav om tilsyn af ejendomme i landzonen

Hidtil er der hvert andet år blevet ført regelmæssigt tilsyn på alle ejendomme i det åbne land.

Med ændringer i lovgivningen er disse tilsyn bortfaldet pr. 1. januar 2018.

Besøg af rottebekæmperen i landzone skal fremover kun ske til visse ejendomme.

Her vil der skulle foretages rutinemæssige rotteundersøgelser én gang om året i perioden oktober til og med februar.

De nye regler betyder, at tilsynet skal være mere omfattende end tidligere, hvorved der foretages en grundigere gennemgang af den enkelte ejendom.

De tilsynspligtige ejendomme er:

  • Erhvervsejendomme med dyrehold

  • Primærproduktioner af fødevarer og foder til dyr

  • Ejendomme som opbevarer foderstoffer til dyr eller 

  • Ejendomme som opbevarer planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker

Rottebekæmperen skal sammen med ejendommens ejer eller repræsentant, undersøge om der er forekomst af rotter.

Ved forekomst af rotter skal der iværksættes bekæmpelse.

Ejendommen undersøges selv om der ikke træffes nogen hjemme.

Selv om der ikke træffes nogen hjemme, skal rottebekæmperen ifølge lovgivningen undersøge tilgængelige udendørs arealer for tegn på forekomst af rotter.

Ved forekomst af rotter skal der iværksættelse bekæmpelse.

Konstateres der ikke rotter, afleveres en skriftlig meddelelse herom, sammen med oplysning om, at en eventuel forekomst af rotter straks skal anmeldes til kommunen.

Såfremt der konstateres gentagne rotteproblemer på en ejendom uden tilsynspligt, kan Norddjurs Kommune tilføje denne som tilsynspligtig ejendom, indtil der er styr på ejendommens forebyggelse og sikring mod rotter.

Privat rottebekæmpelse

Med den nye rottebekendtgørelse er der åbnet mulighed for, at kommunerne kan tillade privat rottebekæmpelse (med R1- eller R2-autorisation).

En såkaldt R2-autorisation kan give adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler godkendt hertil i henhold til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Opnåelse af en R2-autorisation forudsætter, at man gennemgår et kursus, der afholdes af Miljøstyrelsen. Det er kun ejer af erhvervsejendommen, der må udføre rottebekæmpelse, og kun på sin egen ejendom.

Norddjurs Kommune har besluttet indtil videre at tillade ovennævnte private rottebekæmpelse under overholdelse af samtlige regler.

Alle der ønsker at udføre privat rottebekæmpelse efter de nye regler skal på forhånd underrette kommunen.

For private sikringsordninger gælder endvidere, at alle eksisterende, nye eller ændrede aftaler skal indberettes.

Derudover gælder bl.a. følgende:

  • Al forekomst af rotter skal anmeldes efter de gældende regler. Ved anmeldelsen skal det tydeligt fremgå, om der foretages privat bekæmpelse eller om det skal varetages af Kommunen.

  • Der skal efter endt rottebekæmpelse indsendes oplysninger om rottebekæmpelsesforløbet som oplyst i rottebekendtgørelsens bilag 6.

  • Ved utilstrækkelig rottebekæmpelse, manglende overholdelse af lovgivningsmæssige og kommunale krav vil kommunen kunne overtage fortsat bekæmpelse på ejendommen.

Bekæmpelse skal udføres efter gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsen, og der skal ske afrapportering i henhold til rottebekendtgørelsen.

En R2-autorisation til privat rottebekæmpelse kan tilbagekaldes, hvis de gældende regler overtrædes.

Norddjurs Kommune kan til enhver tid revidere beslutningen om at tillade privat rottebekæmpelse med brug af gifte.

Læs her, hvordan du forebygger besøg af rotter.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Har du rotter?

Du skal anmelde det hos kommunen, hvis du har rotter.

Viden om rotter

Miljø- og Fødevareministeriet har samlet en masse viden og råd om bekæmpelse af rotter.