Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Råger

Råger tilhører kragefamilien, og kendes på sin sorte fjerdragt, grå næb og metalliske kald

Rågerne lever i flok og yngler i store kolonier - til tider til gene for nære naboer.

Regulering på kommunale arealer

2021: I perioden 1. maj - 15. juni reguleres rågeungerne på de kommunalt ejede arealer. 

Norddjurs Kommune har allieret sig med de lokale jagtforeninger om opgaven og har et godt og velfungerende samarbejde. Der føres årligt statistik med antallet af reder og nedlagte fugle, for bedre at kunne tilpasse indsatsen. 

Der er pt. følgende kolonier: 

Porsbakkerne, Auning - her står Auning Jagtforening for reguleringen

Anlægget, Grenaa - her står Grenaa Jagtforening for reguleringen

Allingåbro Stadion - her står Allingåbro Jagtforening for reguleringen

Reguleringen begrænser væksten i bestandene, men fjerner ikke rågerne helt.

Regulering på private arealer

Konstateres der en rågekoloni på et privatejet areal, er det grundejeren selv der skal ansøge om tilladelse til regulering af rågerne. Er man ikke selv jæger, eller ikke kender en jæger der kan varetage opgaven,  anbefales det, at der tages kontakt til den lokale jagtforening, de er i mange tilfælde meget behjælpelige.

Man søger om tilladelse hos Naturstyrelsen, ansøgningen er et simpelt afkrydsningsskema.

Norddjurs Kommune har udarbejdet følgende vejledning: 

1. Klik på dette link

2. Vælg: NemID eller Digital Signatur

3. Vælg: En grundejer/ jordbruger/indehaver af fiskeredskaber, fiskeopdræt eller fiskeret i ferske vande

4. Vælg: Råge

5. Vælg: Type af situation hvorpå rågen forvolder skade (eksempelvis: Rågeunger uden for reden i rågekolonier i perioden 1. maj til 15. juni og i forbindelse med støj og sundhed)

6. Vælg: Afkryds om man vil anvende halvautomatisk salonriffel eller ej

7. Vælg: Hvilke farer man ønsker at imødegå (eksempelvis: Imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed)

8. Vælg: Koloniens afstand til beboelse (eksempelvis: At koloni(en/er) ligger nærmere end 200 meter af beboelsesbygninger)

9. Vælg: Hvilket omfang generne udgør (eksempelvis: At støjen er af et omfang, så den udgør fare for menneskers sundhed)

10. Udfyld ansøgers navn, adresse og kontaktoplysninger. Vælg evt. din email – så får du tilsendt alle tilladelserne

11. Vælg: Hvorvidt reguleringsadressen er den samme som ansøgers (eksempelvis: Reguleringsadressen er den samme som ansøgers adresse. Dette kun hvis ejer har samme adresse som lokaliteten)

12. Vælg: Hvorvidt arealet ligger i Natura2000 område eller natur- og vildtreservat

13. Så fremkommer ansøgningen – tjek igennem og tryk fortsæt

14. Slutteligt skal der underskrives med nøglekort eller nøglefil (digital signatur)

Husk at indberette efter tilladelsens udløb. Dette gøres via dette link.

 

Vildtkonsulenten

Naturstyrelsens vildtkonsulent besvarer spørgsmål om fugle, dyr og planter, rådgivning om håndtering af dødfundne dyr, jagt på Styrelsens arealer og nyjægerjagter samt spørgsmål om invasive arter.

Ansøgning om regulering af vildt

Her kan man ansøge Naturstyrelsen om at regulere skadevoldende vildt.

Indberet skadevoldende vildt

Formularen anvendes til indberetning af reguleret skadevoldende vildt efter forudgående ansøgning og deraf følgende tilladelse.